ستار  رضایی

 فعالیت های پژوهشی

 

ستار رضایی

در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
علوم پزشکی کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 3182
نام و نام خانوادگی (فارسی) : ستار رضایی رسته پژوهشگر :
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : rezaei پست الکترونیک : satarrezaei@gmail.com
دانشکده/محل خدمت : رشته تخصصی :
گروه آموزشی : آخرین مدرک تحصیلی :
آدرس محل کار :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سمت کد مقالات مرتبط تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت طرح
1تخمین تابع تولید بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه طی سال های 1388-137991125مجری دوم 1391/05/151392/01/15تسویه بر اساس پرونده
2تجزیه و تحلیل هزینه های بیماران سوختگی و عوامل موثر بر هزینه ها در مرکز سوختگی بیمارستان امام خمینی کرمانشاه در سال 139091156همکاراصلی 1391/05/181391/08/18تسویه بر اساس پرونده
3اپیدمیولوژی، پیامد و هزینه های بیمارستانی بیماران سوختگی بستری شده در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه در سال 139091159همکارmentee 38671391/05/181391/08/18تسویه بر اساس پرونده
4هزینه های بیمارستانی مصدومان تصادفات جاده ای و عوامل مؤثر بر این هزینه ها در استان کرمانشاه در سال 139192076همکارmentee 1392/06/011393/06/01در دست اجرا
5بررسی رابطه بین اشکال سرمایه(اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) و فرسودگی شغلی در پرستاران زن شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال139192119مجری دوم 55731392/04/011393/08/07تسویه بر اساس پرونده
6برآورد میزان پرداخت های مستقیم از جیب خانوار در بهره مندی از خدمات سلامت: عوامل تعیین کننده و بارمالی ناشی از آن در شهر کرمانشاه در سال 9393214همکاراصلی 1393/09/011394/08/26در دست اجرا
7تخمین تابع تقاضای دارو و تحلیل عوامل مرتبط با تقاضای دارو در خانوارهای استان کرمانشاه؛ سال های 1390-137093339همکاراصلی 74251393/08/211394/08/16تسویه بر اساس پرونده
8عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر مرگ و میر کودکان کمتر از یکسال در کشورهای عضو اوپک (OPEC) در دوره ی زمانی 10 ساله (2013-2004)94133منتور(Mentor)- مجری 65401394/04/011395/03/27تسویه بر اساس پرونده
9تعیین میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان کرمانشاه در دسترسی به منابع بخش سلامت در مقایسه با شهرستان-های 4 استان همسایه ( کردستان، لرستان، ایلام و همدان) در سال 139194160منتور(Mentor)- مجری 8172, 91431394/04/011395/03/27تسویه بر اساس پرونده
10تعیین وضعیت و روند نابرابری در توزیع منابع بخش سلامت در شهرستان های استان کرمانشاه در یک دوره ی زمانی 7 ساله (1390-1384)94388مجری اول 82411394/08/231395/09/13تسویه بر اساس پرونده
11بررسی تاثیر فاکتورهای کلان اقتصادی- اجتماعی موثر بر هزینه های سلامت خا نوارها در استان های کشور (1392-1385)94412مجری اول 7613, 144031394/09/151395/09/15تسویه بر اساس پرونده
12سنجش کیفیت خدمات درمانی از دیدگاه بیماران بستری شده با استفاده از مدل سروکوآل: مطالعه موردی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه94427مجری 81761394/09/241395/09/24تسویه بر اساس پرونده
13ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی با مدل SERVQUAL: دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه95041مجری دوم 101631395/05/121396/03/08تسویه بر اساس پرونده
14استفاده از خدمات دندانپزشکی و عوامل موثر بر استفاده از این خدمات در میان خانوارهای شهر کرمانشاه در سال 139495214مجری 1395/05/011396/04/31تسویه کامل
15برآورد بار اقتصادی سرطان ریه برای کشور ایران95404مجری 95451395/09/011396/06/26تسویه بر اساس پرونده
16بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر عملکرد بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از مدل پابن لاسو95446مجری 1395/09/011396/06/26تسویه کامل
17بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر دسترسی و کیفیت خدمات بیمارستانی در بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از سری های زمانی منقطع ( 1395- 139196089مجری 115171396/05/201397/03/17تسویه بر اساس پرونده
18در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه96113مجری 104141396/05/271397/05/27تسویه بر اساس پرونده
19بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و فاکتورهای تاثیر گذار بر آن در جمعیت عمومی شهر کرمانشاه در سال 139696240مجری اول 108031396/08/091397/08/09تسویه بر اساس پرونده
20سنجش تاثیر مصرف سیگار بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در جمعیت عمومی شهر کرمانشاه در سال 139696404مجری اول 111601396/10/171397/10/17تسویه بر اساس پرونده
21برآورد شیوع کلی خطاهای دارویی و میزان گزارش دهی ان در میان پرستاران در ایران: یک مطالعه نظام مند و متاآنالیز96418مجری اول 105831396/10/241397/08/19تسویه بر اساس پرونده
22بررسی شیوع هزینه های کمرشکن و روند زمانی آن در ایران با استفاده از رویکرد مرور نظام مند و متاآنالیز96419مجری دوم 1396/10/241397/07/19تسویه کامل
23بررسی میزان خوداظهاری سلامت و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن در شهر کرمانشاه در سال 1396: مطالعه مقطعی بر پایه جمعیت96422مجری دوم 121631396/10/241397/10/24تسویه کامل
24بررسی شاخصهای سلامت استان کرمانشاه طی سالهای 1400-139696453همکاراصلی 1396/08/151397/06/11در دست اجرا
25بررسی نابرابری اقتصادی- اجتماعی در کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در شهر کرمانشاه: شواهدی مبتنی بر شاخص و تمرکز96491مجری اول 118331396/12/071397/12/07تسویه بر اساس پرونده
26ارزیابی ترجیحات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درباره قراردادهای کار در مناطق محروم با استفاده از روش آزمون انتخاب گسسته (DCE)96556همکاراصلی 155851397/01/251398/01/25در دست اجرا
27بررسی ترجیحات بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهر کرمانشاه درباره مؤلفه های مرتبط با کیفیت خدمات بستری96623همکاراصلی 1397/02/281398/02/28در دست اجرا
28ارزیابی ترجیحات اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درباره نحوه ارزشیابی دروس نظری با استفاده از روش تحلیل توأمان96641همکاراصلی 1397/03/051398/03/05در دست اجرا
29ارزیابی عملکرد بیمارستان های ایران با استفاده از مدل پابن لاسو: یک مطالعه نظام مند و متا آنالیز96646مجری اول 12111, 137081396/11/041397/11/04تسویه بر اساس پرونده
30بررسی تمایل به فعالیت در مناطق محروم در میان دانشجویان پزشکی بعد از فارغ التحصیلی در غرب ایران در سال 139697089مجری 1397/06/081398/04/05تسویه کامل
31سنجش نابرابری اقتصادی-اجتماعی در میزان خوداظهاری سلامت و مهمترین فاکتورهای تعیین کننده آن در جمعیت عمومی شهر کرمانشاه در سال 1396 بر اساس شاخص تمرکز و منحنی تمرکز97090مجری 155581397/06/071398/06/07در دست اجرا
32آیا نابرابری اقتصادی- اجتماعی در کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در غرب ایران (شهرهای کرمانشاه و سنندج) وجود دارد؟: شواهدی مبتنی بر رویکرد اوکساکا-بلیندر97091مجری 1397/06/071398/04/04تسویه کامل
33بررسی نابرابری اقتصادی-اجتماعی در وضعیت سلامت دانش آموزان متوسطه اول (12 تا 16 ساله) شهر کرمانشاه در سال 139797413مجری 14413, 14795, 14893, 15365, 157181397/06/271398/06/27تسویه بر اساس پرونده
34شناسایی عوامل بازدارنده و تسهیل کننده دسترسی زنان دارای معلولیت به خدمات سلامت: یک مطالعه مروری نظام مند در مطالعات کیفی97456همکار 13961, 147541397/07/101398/07/10تسویه بر اساس پرونده
35بررسی اپیدمیولوژیک و برآورد بار اقتصادی مسمومیت‌های ناشی از مصرف قارچ‌های وحشی در استان کرمانشاه در سال 139797459همکار 1397/10/111398/10/11در دست اجرا
36ارزیابی کیفیت خدمات کلینیک های ویژه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از مدل سروکوال شش بعدی97575همکار 1397/11/301398/11/30در دست اجرا
37تحلیل وضعیت ارائه مراقبت‌های سلامت به زلزله زدگان استان کرمانشاه: یک مطالعه کیفی97837همکار 1397/11/291398/03/28در دست اجرا
38Socioeconomic inequalities in non-communicable diseases in Iran using data from Prospective Epidemiological Research Studies in IrAN (PERSIAN) Cohort97840مجری سوم 14925, 156711398/02/301399/03/25در دست اجرا
39بررسی پیامدهای خروج آمریکا از برجام بر عرضه خدمات سلامت در بیمارستان ها : یک مطالعه ترکیبی در شهر کرمانشاه97868همکار 146261398/01/061399/01/06در دست اجرا
40ارزیابی نابرابری جنسیتی در ابتلا به عفونت HIV در افراد مراجعه کننده به مرکز مشاوره رفتاری امام خمینی شهر تهران980350مجری دوم 144011398/05/051399/05/05در دست اجرا
41سنجش تمایل به پرداخت و تمایل به پذیرش در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی برای دریافت خدمات مادر و کودک در شهر کرمانشاه در سال 1397980427مجری 1398/06/031399/06/03تسویه کامل
42بررسی هزینه های مراقبت سلامت برای افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در جهان: یک مطالعه مروری نظام مند980438همکار 1398/06/041399/12/03در دست اجرا
43بررسی نابرابری های اجتماعی اقتصادی در میزان شیوع معلولیت ها در ایران980439همکار 14625, 146271398/06/041399/07/28در دست اجرا
44بررسی میزان ارزش ریالی یک سال زندگی با کیفیت کامل (کالی) با استفاده از رویکرد تمایل به پرداخت در میان جمعیت عمومی شهر کرمانشاه در سال 1398980515مجری 159531398/06/241399/06/24در دست اجرا
45برآورد بار اقتصادی اختلال بیخوابی در شهر کرمانشاه در سال 1398: مطالعه مقطعی مبتنی بر رویکرد سرمایه انسانی980670همکاراصلی 1398/08/211400/02/15در دست اجرا
46برآورد بار اقتصادی ناشی از اختلال آپنه در کرمانشاه980671همکاراصلی 1398/08/211400/01/26در دست اجرا
47ارزیابی تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر عملکرد بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از سری های زمانی منقطع (1398-1388 )980787مجری دوم 1398/09/261399/06/22در دست اجرا
48بررسی روند عدالت در پرداخت های مستقیم از جیب و هزینه کمرشکن سلامت در ایران: 2017-1991990005منتور(Mentor)- مجری 1399/01/181400/01/17در دست اجرا
49بررسی نابرابری اقتصادی–اجتماعی در هزینه های سیگار خانوارها در ایران و استان های کشور990006منتور(Mentor)- مجری 154531399/01/181400/01/17تسویه کامل
50بررسی نابرابری اقتصادی–اجتماعی در مصرف خودسرانه دارو در ایران و استان های کشور در سال 1397990007منتور(Mentor)- مجری 155931399/01/181400/01/17تسویه کامل
51تعیین نابرابری اقتصادی اجتماعی در عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در بالغین ایرانی در سطح ملی و استانی: شواهد مطالعه پرشین کوهورت990031همکار 152541399/01/261401/01/25در دست اجرا
52بررسی تعیین کننده های اقتصادی اجتماعی شیوع دیابت و سنجش نابرابری آن در افراد شرکت کننده در کوهورت روانسر990198استاد مشاور علمی 1399/03/211400/03/20در دست اجرا

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه تاریخ انتشار دوره (Volum) شماره ضریب تاثیر کد طرح های مرتبط
1ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از مدل پابن لاسو (90-1385)5139ایندکس شده3 18 91357
2extent consequences and economic burden of road traffic crashes in iran 5412medline
3تخمین تابع تولید بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان طی دوره ی زمانی 1385-13905461ایندکس شده3
4the prevalence of burnout and its association with types of capital among female nurses in west of iran 5573ایندکس شده3 92119
5برآورد کشش قیمتی و بررسی عوامل موثر بر تقاضا برای بیمه های تکمیلی سلامت 5757index copernicus
6وضعیت دسترسی به تسهیلات بخش بهداشت و درمان : مطالعه موردی استان کرمانشاه 5787ایندکس شده3
7health sector inflation rate and its determinants in iran : a longitudinal study ( 1995-2008)5848ISI1393/11/10 110.576
8factors associated with length of stay and hospital charges among pediatric burn injury in kermanshah west of iran 6010Chemical Abstract 92467
9socioeconomic determinats of infant mortality in iranian children : a longitudinal econometrics analysis 6011Chemical Abstract
10epidemiological analysis and cost of hospitalization associted with pediatric burns in kermanshah 6012Chemical Abstract 92467
11macro determinants of infant mortality in eco countries: evidence from panel data analysis 6059Chemical Abstract
12Years of Potential Life Lost and Productivity Costs Due to Premature Cancer-Related Mortality in Iran6236ISI 1.5
13وضعیت توسعه یافتگی و درجه برخورداری بخش بهداشت و درمان با استفاده از دو روش موریس و تاکسونومی عددی: مطالعه موردی شهرستان های استان کردستان6362scopus1394/04/01 2
14The Economic Burden of Liver Cirrhosis in Iran: a Cost of Illness Study6364ISI1394/01/01 40.576
15Impact of Socioeconomic and Health System Factors on Infant Mortality Rate in Organization of the petroleum Exporting Countries (OPEC): Evidence from 2004 to 20136540Chemical Abstract1394/01/12 2-2 94133
16Regional Disparity in Physical Resources in the Health Sector in Iran: A Comparison of Two Time Periods6616ISI1394/03/01 60.576
17هزینه های بیمارستانی مرتبط با عفونت ادراری کودکان: قبل و بعد از طرح تحول نظام سلامت در غرب ایران6624Chemical Abstract1394/04/01 4-1
18Physician Labor Participation and Unemployment Rate in Iran6694scopus1394/01/01 4
19Determinant of Road Traffic Crash Fatalities in Iran: A Longitudinal Econometric Analysis6718pubmed1394/04/21 3
20Assessment of Need and Access to Physician and Hospital Beds: A Cross Sectional Province Based Study in Iran6726scopus1394/04/23 6
21The Epidemiological Data and Cost of Hospitalization in Patients Dying Due to Burn Injuries in the West of Iran :A Four Year Review7330ISC1393/03/01 2 92467
22Effectiveness of Five-Level Emergency Severity Index Triage System Compared With Three-Level Spot Check: An Iranian Experience7351pubmed1394/09/01 4
23Determinants of pharmaceutical expenditures of urban households: A time series study in Kermanshah province (Iran)7425pubmed1394/08/25 7 93339
24توزیع جغرافیایی نیروی متخصص زنان و ماما در استان کرمانشاه (92-1387)7514ISC1394/08/10 5
25عوامل مؤثر بر هزینه های سلامت خانوارهای استان کرمانشاه (90-1370)7515ISC1394/08/01 5
26Macro determinants of Iranian provincial healthcare expenditures from 2006 to 2013: evidence from panel data7613pubmed1394/10/11 8 94412
27Determinants of healthcare expenditures in Iran: evidence from a time series analysis7679pubmed1394/10/11 1
28سنجش برابری در توزیع منابع بخش سلامت با استفاده از ضریب جینی و منحنی لورنز: مطالعه موردی شهرستانهای استان کردستان (1392-1385)7851scopus1394/12/10 6
29Assessing the accessibility and degree of development in health care resources: evidence from the West of Iran8082ISC1395/01/11 2
30Measuring the Efficiency of a Hospital based on the Econometric Stochastic Frontier Analysis (SFA) Method8083pubmed1394/11/11 2
31مخارج مراقبت سلامت و تعیین کنندههای آن: استانهای ایران (1385 -1390 )8097ISC1395/01/12 63
32وضعیت دسترسی به منابع بهداشت و درمان در شهرستانهای غرب کشور8172index copernicus1394/12/11 7 94160
33Measurement of Quality of Educational Hospital Services by the SERVQUAL Model: The Iranian Patients’ Perspectiv8176pubmed1394/12/11 3 94427
34Relative inequalities in geographic distribution of health care resources in Kermanshah province, Islamic Republic of Iran8241pubmed1394/10/11 1 94388
35Health system responsiveness after health sector evolution plan (HSEP): An inpatient survey in Kermanshah in 20158560pubmed1395/03/13 1 94011
36Estimating the Economic Burden of Premature Mortality Caused by Cancer in Iran: 2006-20108577ISI1395/03/20 42.514 93530
37Gender Gap and Inequality in health professionals’ income in Iran8591scopus1395/04/1210.5350/BTDMJB2016122042
38DISTRIBUTION OF PHYSICIANS AND HOSPITAL BEDS BASED ON GINI COEFFICIENT AND LORENZ CURVE: A NATIONAL SURVEY8620ISC1395/03/12 1
39نابرابری در توزیع جغرافیایی منابع انسانی بخش دولتی سلامت در ایران8621ISC1395/09/10 3
40Economic burden of smoking: a systematic review of direct and indirect costs8675pubmed1395/04/23 1
41The association between smoking status and hospital length of stay: evidence from a hospital-based cohort8795pubmed1395/05/11 3
42Trends of geographic inequalities in the distribution of human resources in healthcare system: the case of Iran8833pubmed1395/04/11 7
43Productivity costs and years of potential life lost associated with five leading causes of death: Evidence from Iran (2006-2010)9008pubmed1395/06/11 1 93530
44Life Expectancy and its Socioeconomic Determinants in Iran9410pubmed1395/07/11 10
45Years of Potential Life Lost and Cost of Lost Productivity Caused by Road Traffic Crashes: Evidence During the Five Years in Iran (2006-2010)9411scopus1394/10/10 5
46Measurement of Quality of Primary Health Services by Servqual Model: Evidence from Urban Health Centers in West of Iran9412scopus1395/07/10 5 94504
47Effects of Smoking on Cost of Hospitalization and Length of Stay among Patients with Lung Cancer in Iran: a HospitalBased Study9413pubmed1395/06/11
48Estimating the Economic Burden of Lung Cancer in Iran9545pubmed1395/07/10 10 95404
49Dental care utilization in the west of Iran: a cross-sectional analysis of socioeconomic determinants9546scopus1395/09/19 4
50'Economic Burden of Thalassemia Major in Iran, 2015'9682pubmed1395/10/01 16
51Evaluating service quality in the higher education sector in Iran: an examination of students’ perspective10163scopus1396/01/13 2 95041
52Healthcare Access and Quality Index based on mortality from causes amenable to personal health care in 195 countries and territories, 1990–2015: a novel analysis from the Global Burden of Disease Study 201510254ISI1396/04/24 1009147.831
53Medication errors among nurses in teaching hospitals in the west of Iran: what we need to know about prevalence, types, and barriers to reporting10414pubmed1396/04/02 96113
54Period Prevalence and Reporting Rate of Needlestick Injuries to Nurses in Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis10583ISI1396/05/10 41.693 96418
55Determinants of health-related quality of life in Iranian adults: evidence from a cross-sectional study10803pubmed1396/05/25 96240
56Measuring progress and projecting attainment on the basis of past trends of the health-related Sustainable Development Goals in 188 countries: an analysis from the Global Burden of Disease Study 201610821ISI1396/06/26 1010047.831
57Global, regional, and national under-5 mortality, adult mortality, age-specific mortality, and life expectancy, 1970–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201610822ISI1396/06/24 1010047.831
58Global, regional, and national age-sex specific mortality for 264 causes of death, 1980–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201610823ISI1396/06/26 1010047.831
59Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201610824ISI1396/06/24 1010047.831
60Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for 333 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201610825ISI1396/06/26 1010047.831
61Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201610826ISI1396/06/24 1010047.831
62Does smoking status affect cost of hospitalization? Evidence from three main diseases associated with smoking in Iran10919pubmed1396/06/31
63Economic Burden of Smoking in Iran: A Prevalence-Based Annual Cost Approach11004pubmed1396/07/10 10
64Mental health, family orientation, and individualism: a systematic review and meta-analysis in Iranian students11073scopus1396/09/10 5
65Impact of Smoking on Health-Related Quality of Life: A General Population Survey in West Iran11160pubmed1396/08/11 11 96404
66ارزیابی پاسخگویی نظام سلامت بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت: مطالعه موردی شهر سنندج، 94-139311354scopus1396/09/10 3
67The impact of health sector evolution plan on hospitalization and cesarean section rates in Iran: an interrupted time series analysis11517ISI1396/11/12 12.342 96089
68Assessment and prediction of road accident injuries trend using time-series models in Kurdistan11639ISI1396/12/19 Article Number: 9
69Effect of Iranian Economic Reforms on the Social Equality and Equity in Healthcare Financing: A Segmented Regression Analysis11743pubmed1397/01/12 2
70Association of Smoking with General and Abdominal Obesity: Evidence from a Cohort Study in West of Iran11832ISI1396/12/10 1 93465
71Socioeconomic Inequalities in Poor Health-Related Quality of Life in Kermanshah, Western Iran: A Decomposition Analysis11833ISI1396/12/10 1 96491
72Epidemiology and socio-demographic risk factors of self-immolation: A systematic review and meta analysis11932ISI1397/03/11 42.056
73Measuring performance on the Healthcare Access and Quality Index for 195 countries and territories and selected subnational locations: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 201612040ISI1397/03/11 1013647.831
74The impact of Health Sector Evolution Plan on the performance of hospitals in Iran: Evidence from the Pabon Lasso model12051ISI1397/03/11 2
75Danger ahead: the burden of diseases, injuries, and risk factors in the Eastern Mediterranean Region, 1990–201512054ISI1397/02/11 Supplement 12.327
76The burden of mental disorders in the Eastern Mediterranean region, 1990–2015: findings from the global burden of disease 2015 study12055ISI1397/02/11 Supplement 12.327
77Intentional injuries in the Eastern Mediterranean Region, 1990–2015: findings from the Global Burden of Disease 2015 study12056ISI1397/02/11 Supplement 12.327
78Maternal mortality and morbidity burden in the Eastern Mediterranean Region: findings from the Global Burden of Disease 2015 study12057ISI1397/02/11 Supplement 12.327
79Neonatal, infant, and under-5 mortality and morbidity burden in the Eastern Mediterranean region: findings from the Global Burden of Disease 2015 study12058ISI1397/02/11 Supplement 12.327
80Adolescent health in the Eastern Mediterranean Region: findings from the global burden of disease 2015 study12059ISI1397/02/11 Supplement 12.327
81Burden of lower respiratory infections in the Eastern Mediterranean Region between 1990 and 2015: findings from the Global Burden of Disease 2015 study12060ISI1397/02/11 s12.327
82Burden of diarrhea in the Eastern Mediterranean Region, 1990–2015: Findings from the Global Burden of Disease 2015 study12061ISI1397/02/11 Supplement 12.327
83Trends in HIV/AIDS morbidity and mortality in Eastern Mediterranean countries, 1990–2015: findings from the Global Burden of Disease 2015 study12062ISI1397/02/11 s12.327
84Burden of cardiovascular diseases in the Eastern Mediterranean Region, 1990–2015: findings from the Global Burden of Disease 2015 study12063ISI1397/02/11 Supplement 12.327
85Burden of cancer in the Eastern Mediterranean Region, 2005–2015: findings from the Global Burden of Disease 2015 Study12064ISI1397/02/11 s12.327
86Burden of obesity in the Eastern Mediterranean Region: findings from the Global Burden of Disease 2015 study12065ISI1397/02/11 Supplement 12.327
87Diabetes mellitus and chronic kidney disease in the Eastern Mediterranean Region: findings from the Global Burden of Disease 2015 study12066ISI1397/02/11 2.327
88Transport injuries and deaths in the Eastern Mediterranean Region: findings from the Global Burden of Disease 2015 Study12067ISI1397/02/11 Supplement 12.327
89Burden of vision loss in the Eastern Mediterranean region, 1990–2015: findings from the Global Burden of Disease 2015 study12068ISI1397/02/11 s12.327
90Dental health‐care service utilisation and its determinants in West Iran: a cross‐sectional study12069ISI1397/03/11 31.362
91Measuring and Explaining Socioeconomic Inequalities In Public Healthcare Utilization In Western Iran: Evidence from a Cross-sectional Survey12111ISI1397/03/11 2 96646
92Socioeconomic Inequalities in Gastroesophageal Reflux Disorder: Results from an Iranian Cohort Study12160pubmed1397/04/10 3
93Self-Rated Health among General Population in the West of Iran: A Cross-Sectional Analysis of Socioeconomic Determinants12163ISI1397/03/11 2 96422
94Quality of life after vaginal and cesarean deliveries: a systematic review and meta-analysis12297ISI1397/03/11 3
95Period prevalence and reporting rate of medication errors among nurses in Iran: A systematic review and meta‐analysis12325ISI1397/04/10 51.912
96Prevalence of burnout among nurses in Iran: a systematic review and meta-analysis12473ISI1397/06/10 31.496
97Service quality in Iranian hospitals: A systematic review and meta-analysis12519pubmed1397/06/10 1
98What Explains Socioeconomic Inequality in Health-related Quality of Life in Iran? A Blinder-Oaxaca Decomposition12645pubmed1397/06/28 5
99Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201712899ISI1397/08/10 53.254
100Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201712900ISI1397/08/10 1015953.254
101Measuring progress from 1990 to 2017 and projecting attainment to 2030 of the health-related Sustainable Development Goals for 195 countries and territories: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201712901ISI1397/08/05 53.254
102Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for 359 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201712902ISI1397/08/10 1015953.254
103Measuring and Decomposing Socioeconomic Inequalities in Adult Obesity in Western Iran12939pubmed1397/08/13 92472
104Physicians’ retention rate and its effective factors in the Islamic Republic of Iran12997ISI1397/09/17 90.717
105Global, regional, and national age-sex-specific mortality for 282 causes of death in 195 countries and territories, 1980–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201712999ISI1397/08/05 53.254
106Population and fertility by age and sex for 195 countries and territories, 1950–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201713084ISI1397/08/10 1015953.254
107Global, regional, and national burden of traumatic brain injury and spinal cord injury, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201613365ISI1397/10/10 1827.144
108Poor health-related quality of life in Iran:decomposition analysis of affecting factors13459ISI1397/12/10 1
109Determinants of willingness to practice medicine in underdeveloped areas: Evidence from a survey on Iranian medical students13460ISI1397/11/12 1
110Catastrophic healthcare expenditures among Iranian households: a systematic review and meta-analysis13649ISI1398/02/11
111Iranian hospital efficiency: a systematic review and meta-analysis13708ISI1397/12/10 2 96646
112Life and health satisfaction and their association toward health-related quality of life, body mass index and chronic diseases in Iran13742pubmed1398/02/11 1
113Higher Income for Male Physicians: Findings About Salary Differences Between Male and Female Iranian Physicians13781ISI1398/03/11 0.887
114Past, present, and future of global health financing: a review of development assistance, government, out-of-pocket, and other private spending on health for 195 countries, 1995–205013843ISI1398/03/11 1018759.102
115Measuring and decomposing socioeconomic inequality in catastrophic healthcare expenditures in Iran14053pubmed1398/03/11
116Catastrophic health expenditure and its determinants in households with gastrointestinal cancer patients: evidence from new health system reform in Iran14054ISI1398/05/10 4
117The effect of Iranian health system reform plan on payments and costs of coronary artery bypass surgery in private hospitals of Iran14123ISI1398/04/10
118Mapping 123 million neonatal, infant and child deaths between 2000 and 201714369ISI1398/07/09 43.07
119Socioeconomic gradient in physical activity: findings from the PERSIAN cohort study14398ISI1398/07/09 12.567
120Socioeconomic inequality in dental care utilization in Iran: a decomposition approach14401ISI1398/07/09 2.473 980350
121Socioeconomic inequality in catastrophic healthcare expenditures in Western Iran14403ISI1398/05/10 94412
122What explains socioeconomic inequality in dental caries among school children in west of Iran? A Blinder-Oaxaca decomposition14413ISI1398/06/10 97413
123Do countries with higher GDP spend more on disabilities? New evidence in OECD countries14627pubmed1398/08/10 980439
124پیش بینی کننده های هزینه های سلامت: سالمندی؛ ناتوانی یا توسعه یافتگی؟14754ISI1397/12/10 4 97456
125Socioeconomic disparities in unhealthy weight: A need for health promotion among school‑aged children14795pubmed1398/09/10 97413
126Factors Related to Relapse in Patients with Substance-related Disorders under Methadone Maintenance Therapy: Decision Tree Analysis14829pubmed1398/10/11 94241
127Individual Time Preferences and Obesity: A Behavioral Economics Analysis Using Quasi-Hyperbolic Discounting Approach14839ISI1398/08/10
128Socioeconomic - related inequalities in overweight and obesity: findings from the PERSIAN cohort study14925ISI1398/11/12 12.567 97840
129Socioeconomic-related inequalities in oral hygiene behaviors: a Cross-sectional Analysis of the PERSIAN Cohort Study14990ISI1398/11/12 632.048
130Decomposing socioeconomic inequality in poor mental health among Iranian adult population: results from the PERSIAN cohort study15254ISI1399/02/12 12.666 990031
131Mapping geographical inequalities in childhood diarrhoeal morbidity and mortality in low-income and middle-income countries, 2000–17: analysis for the Global Burden of Disease Study 201715291ISI1399/03/10 60.392
132Socioeconomic-Related Inequalities in Dental Care Utilization in Northwestern Iran15311ISI1399/01/12
133A healthy behavior and socioeconomic inequality in school-age children in the West of Iran15365pubmed1399/03/11 97413
134Determinants of utilization and out-of-pocket payments for psychiatric healthcare in Iran15405ISI1398/06/11
135Mothers’ willingness to accept and pay for vaccines to their children in western Iran: a contingent valuation study15434ISI1399/03/12 11.909
136Socioeconomic inequality in tobacco expenditure in Iran: a cross-sectional analysis at national and subnational levels15453ISI1399/03/11 2.521 990006
137Socioeconomic-related inequalities in self-rated health status in Kermanshah city, Islamic Republic of Iran: a decomposition analysis15558ISI1399/04/11 70.678 97090
138Preferences of Medical Sciences Students for Work Contracts in Deprived Areas of Iran: A Discrete Choice Experiment Analysis15585ISI1399/04/12 2.429 96556
139Socioeconomic Inequality in Self-Medication in Iran: Cross-Sectional Analyses at the National and Subnational Levels15593ISI1399/04/11 990007
140ارزیابی و پیش بینی روند بروز سرطان های معده، کلورکتال و مری با استفاده از مدل سر ی های زمانی در استان کردستان15594scopus1399/06/11 3
141Incidence and Intensity of Catastrophic Health-care Expenditure for Type 2 Diabetes Mellitus Care in Iran: Determinants and Inequality15664ISI1399/05/11 2.842
142Decomposing socioeconomic inequality in dental caries in Iran: cross-sectional results from the PERSIAN cohort study15671ISI1399/05/11 1.774 97840
143Oral Health Behaviors among Schoolchildren in Western Iran: Determinants and Inequality15718ISI1399/04/11 97413

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1epidemiological data outcome and hospitalization costs of burn patients treated in kermanshah iran3627european epidemiology پرتغالپوستر2012
2سنجش کیفیت خدمات آموزشی با استفاده از مدل سروکوال: یک مطالعه موردی10279دهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشورتهرانپوستر1396

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ ماهیت
1اقتصاد سلامت، مقدمه ای برای متخصصان سلامت1011392
2اقتصاد در نظام سلامت، راهنمای کاربردی برای مدیران2371398

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه نوع پایان‌نامه تاریخ شروع تاریخ پایان

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان