رامین  عبیری

 فعالیت های پژوهشی

 

رامین عبیری

در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
علوم پزشکی کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 19
نام و نام خانوادگی (فارسی) : رامین عبیری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Ramin Abiri پست الکترونیک : rabiri@kums.ac.ir
دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی رشته تخصصی : میکروبیولوژی
گروه آموزشی : میکروب شناسی آخرین مدرک تحصیلی : (phD)دکترا تخصصی
آدرس محل کار : دانشکده پزشکی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سمت کد مقالات مرتبط تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت طرح
1بررسی میزان مقاومت دارویی سویه های کلبسیلا جدا شده از عفونت زخم سوخته در بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه در سال 86-8585032مجری 1385/07/251387/01/25پایان یافته
2بررسی اپیدمیولوژی مولکولی سویه های کلبسیلا نومونیه جدا شده در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه در سال 138685042مجری 1385/10/151387/01/15انصراف
3بررسی حداقل غلضت مهاری آنتی بیوتیکهای مورد استفاده در درمان عفونتهای ادراری ناشی از ecoli در کودکان به روش e-test در بیمارستان امام رضا(ع)85058همکار 1386/01/301387/03/30پایان یافته
4بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره آبی -الکلی برگ ودانه ی گیاه شنبلیلهTrigonella foenum-g raecum87017همکار 1387/04/101387/07/10پایان یافته
5بررسی اثرات آنتی اکسیدانی عصاره ی گیاه زنگوله ای همدانی onosma pobuti87018همکار 1387/04/101387/07/10پایان یافته
6استخراج وتعیین موادموثره گیاه ازخانواده گاوزبان به روش میکرواستخراج فازجامد بااستفاده ازجاذب پلی پیرول ازفضای فوقانی وبررسی اثرضدقارچی ومیکروبی آن87061همکار 1387/08/201388/08/20پایان یافته
7بررسی اثر ضدباکتریایی هشت گیاه دارویی برضداستافیلوکوکوس اورئوس نیمه مقاوم به وانکومایسین(VISA)87080همکار 1387/10/011387/12/01پایان یافته
8بررسی مقایسه ای شیوع ناقلین واژینال و رکتال استرپتوکوک گروه Bدر زنان با زایمان پری ترم و ترم در کرمانشاه (88-1387)88013همکار 1388/03/101389/09/10انصراف ازاجرای طرح
9بررسی اثر ضد میکروبی عصاره ی تام ریشه ی گیاه زنگوله ای همدانی(onosma pabotti) بر روی سویه های مختلف میکروبی88016همکار 1388/03/101388/06/10پایان یافته
10بررسی مقایسه ای توزیع فراوانی ژن های آنزیم های تغییردهنده آمینوگلکوزیدها درگونه های انتروکوکوس فکالیس وانتروکوکوس فاسیوم جداشده ازبیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا شهرکرمانشاه درسال89-8888027مجری 95991388/04/011390/02/01پایان یافته
11تعیین میزان شیوع عفونت کمپیلوباکتر در کودکان اسهالی زیر 8 سال بستری شده در بیمارستان امام رضاع کرمانشاه در سال139188053همکار 1388/06/301389/09/30تسویه بر اساس پرونده
12بررسی فراوانی ژنوتیپ های اشریشیا کلی شیگا توکسیژنیک در شیر خام در کرمانشاه88063مجری 1388/07/201390/01/20پایان یافته
13بررسی فراوانی سویه های کلبسیلا نومونیه تولیدکننده آنزیم های بتالاکتامازوسیع طیف ومتالوبتالاکتاماز جداشده ازبیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان امام رضا (ع)درسال1388درشهرکرمانشاه88085همکار 1388/09/151390/01/15مختومه
14بررسی شیوع و ژنوتایپ مقاومت به وانکومایسین در سویه های انتروکوک جدا شده از بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان امام رضا کرمانشاه درسال 138889003مجری 1389/02/201390/08/20مختومه
15بررسی اثر ضدباکتریائی شش عصاره گیاهی بر هشت سویه مختلف باکتریایی89029همکار 1389/04/201389/07/20تسویه بر اساس پرونده
16بررسی اثرضد باکتری اسانس برگ گیاه غازیاقی(Falcaria vulgaris)برهشت سویه مختلف باکتریایی89039همکار 1389/05/201389/08/20مختومه
17بررسی شیوع کلونیزاسیون هموفیلوس انفلوانزای تایپ bدرکودکان زیر6سال مهدکودک های شهرکرمانشاه (1389-1388)89053مجری 1389/06/151391/06/15مختومه
18بررسی اثرهای ضد باکتریایی و شناسایی اجزاء اسانس برگ گیاه پیاز گل درشت (Allium eriophyllum)بر هشت سویه مختلف باکتریایی89060همکار 1389/06/151389/09/15پایان یافته
19بررسی فراوانی مقاومت به ونکومایسین در ایزوله های Methicillin resistant Staphylococcus aureus جدا شده از بینی ناقلین بیمار بستری در بیمارستان امام رضای کرمانشاه89124همکار 1389/09/301390/06/30پایان یافته
20بررسی اثرات ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی ترکیبات کتکول تیواتر واجد حلقه های بنزوکسازول و تترازول89171همکار 1389/12/151390/03/15پایان یافته
21بررسی آنتی بیوگرام و ژنوتایپ های مقاومت به کلاریترومایسین سویه های هلیکوباکتر پایلوری جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) در سال 139089186مجری 1390/01/021391/07/02پایان یافته
22بررسی مقاومت دارویی سویه های کلبسیلا جدا شده از عفونت های زخم سوخته در بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی در سالهای 86-8589199منتور(Mentor)- مجری 1389/04/311389/07/30تسویه بر اساس پرونده
23مطالعه ی اثرات احتمالی برون تنی ضدباکتریایی، ضدقارچی و آنتی اکسیدانی عصاره ی متانولی گیاهانCymbopogon olivieri و Mindium laevigatum90002همکار 38011390/02/151391/02/15تسویه بر اساس پرونده
24بررسی اثرات ضد میکروبی و سمیت سلولی و مطالعه بر هم کنش برون تنی کمپلکسهای فلزی روی- نورفلوکساسین، کبالت- نورفلوکساسین و پالادیوم- نورفلوکساسین با DNA90024همکار 42861390/02/301391/02/30تسویه بر اساس پرونده
25بررسی فراوانی ژنوتایپ های متالوبتالاکتامازهای bla VIM-2 و bla IMP-1 در سویه های سودموناس آیروژینوزا جدا شده از بیماران بیمارستان امام رضا (ع) در سال90-138990074مجری 74511390/05/151392/01/15تسویه کامل
26بررسی فراوانی کلون های اسینتوباکتر بومانی تولید کننده کرباپنماز جدا شده از نمونه های کلینیکی بیمارستان های کرمانشاه با استفاده از روش Pulse Field Gel Electrophoresis در سال90-138991013همکار 3249, 4669, 55121391/02/151392/08/15تسویه بر اساس پرونده
27بررسی فراوانی موتاسیون های توپوایزومراز IIموثردرمقاومت سودوموناس آیروژینوزا نسبت به فلوروکینولون ها جداشده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع)درسال139091031مجری 83431391/02/301393/11/15تسویه بر اساس پرونده
28بررسی فراوانی اشریشیا کلی انترو پاتوژن (EPEC) در نمونه های شیر خام استان کرمانشاه91109همکار 43331391/04/301391/10/30تسویه بر اساس پرونده
29بررسی فراوانی ژنوتیپ های مختلف vacA و cagA در بین ایزوله های هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیماران مبتلا به بیماری های گاسترودئودنال در بیمارستان امام رضا کرمانشاه در سال 91-139091123مجری 73681391/04/301392/04/30تسویه بر اساس پرونده
30بررسی مقایسه ای فراوانی هلیکوباکتر پیلوری در نمونه های آب شهر کرمانشاه با استفاده از روش های آمپلی فیکاسیون تک دمایی وابسته به لوپ و واکنش زنجیره ای پلیمراز91161همکار 1391/06/151392/06/15تسویه بر اساس پرونده
31بررسی فراوانی موتاسیون های مرتبط با مقاومت به ایزونیازید و ریفامپین درنمونه های مایکوباکتریوم توبرکولوزیس به روش میکرواری در کرمانشاه91179همکار 5204, 64401391/07/151393/08/07تسویه بر اساس پرونده
32بررسی شیوع حاملین نازو فارنژیال نیسریا مننجایتیدیس و استرپتوکوکوس نومونیه و مقاومت آنتی بیوتیکی آن درکودکان 12-2 سال شهر کرمانشاه91181همکار 55461391/07/151392/07/15تسویه کامل
33بررسی ارزش تشخیصی روش Loop-mediated Isothermal Amplification در تشخیص هلیکوباکترپایلوری در نمونه های بیوپسی معده بیماران مراجعه کننده به بخش های آندوسکوپی91189مجری 1391/07/301392/07/30تسویه بر اساس پرونده
34مقایسه تشخیص همزمان انتروکوکوس فکالیس و ژن VanA به وسیله روش های ( تکثیر هم دمای وابسته به لوپ چندگانه) و ( واکنش زنجیره ای پلی مراز چندگانه)91274همکاراصلی 42591391/10/011392/10/01تسویه بر اساس پرونده
35بررسی ارزش تشخیصی تکثیر هم دمای وابسته به لوپ برای شناسایی هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع بیماران مبتلا به بیماری گاسترودئوئنال91364همکاراصلی 61801391/11/151393/05/15تسویه بر اساس پرونده
36بررسی فراوانی الل های ناحیه Intermediate ژن VacA در ایزوله های هلیکوباکترپیلوری جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی بیمارستان امام رضا(ع9 در سال 9191365همکاراصلی 74911391/11/151392/11/15تسویه کامل
37بررسی فراوانی کلون های اشرشیا کلای مولد ESBL در نمونه های ادراری بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه مرکزی و بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه با استفاده از روش Pulse Field Gel Electrophoresis در سال91-139091440همکاراصلی 1391/12/151393/04/15تسویه کامل
38بررسی ژنوتایپ های مقاومت به لووفلوکساسین سویه های هلیکوباکتر پایلوری جداشده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) در سال 139192136همکاراصلی 89321392/04/201393/07/02تسویه بر اساس پرونده
39بررسی فراوانی هلیکوباکتر پیلوری زنده در نمونه های آب شهری کرمانشاه با استفاده از روشهای کشت و RT,Real Time ,PCR92205استاد مشاور علمی 1392/07/201393/07/15تسویه کامل
40بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و تنوع ژنتیکی ایزوله های هلیکوباکتر پیلوری به دست آمده از بیماران مبتلا به بیماری های گاسترودئودنال در سال 1392 در کرمانشاه به وسیله روش سکونس تایپینگ از هفت ژن ساختاری.92210همکاراصلی 139161392/06/201392/06/20تسویه کامل
41بررسی فراوانی فاکتور های ویرولانس ایزوله های های انتروکوکوس از بیماران بستری در بیمارستان امام رضا کرمانشاه در سال92-139192241مجری 1392/07/101393/07/05تسویه کامل
42بررسی و مقایسه ارزش تشخیصی روش تکثیر هم دمایی وابسته به لوپ و واکنش زنجیره ای پلیمراز در تشخیص استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین92244مجری اول 1392/07/101393/09/05تسویه کامل
43ارزیابی اثر گیاه ترکیبی کندل کوهی و درمنه در ترمیم زخم سوختگی در مدل موش صحرایی سوخته92381مجری 1392/11/251393/05/22پایان یافته
44مقایسه اثر گندزداهای دکونکس 50AF، سپتی توربو و سایاسپت HI در کاهش میکروارگانیسم های عامل عفونتهای بیمارستانی با گندزداهای رایج مصرفی در بیمارستان های کرمانشاه93123استاد مشاور علمی 87671393/04/161394/04/11تسویه بر اساس پرونده
45بررسی ارتباط بین فاکتورهای چسبندگی هلیکوباکتر پیلوری با بیماری های گاسترودئودنال93175منتور(Mentor)- مجری 1393/06/101394/06/05تسویه کامل
46بررسی فراوانی کلستریدیوم دیفیسیل در گوشت گاو به روش های کشت وPCR در استان کرمانشاه در سال 139293176منتور(Mentor)- مجری 133081393/06/101394/06/05تسویه کامل
47بررسی گونه های پروبیوتیکی در ماست، کره و روغن های محلی استان کرمانشاه بر اساس ژن 16SrRNA با استفاده از روش PCR-Sequencing93323استاد مشاور علمی 168191393/11/011394/10/26تسویه کامل
48بررسی ارزش تشخیصی روش تکثیر هم دمای وابسته به حلقه در تشخیص مننژیت های ناشی از باکتری های نیسریا مننجایتیدیس و استرپتوکوکوس نومونیه93347مجری اول 155911393/10/221395/02/17تسویه کامل
49بررسی سوش های موتانت در ژن های عامل مقاومت به فلوروکینولون ها و مترونیدازول در ایزوله های هلیکوباکتر پیلوری جداشده از بیماران مبتلا به بیماری های گاسترودئودنال مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) در سال139393433مجری اول 1393/12/151394/12/10در دست اجرا
50بررسی سیستماتیکشیوع استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم بهوانکومایسین(VRSA)در آسیا94223مجری اول 1394/05/031395/04/29تسویه بر اساس پرونده
51بررسی ویژگی آنالیتیکال پرایمرهای مختلف مورد استفاده در تشخیص ژن cagA هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیماران مبتلا به بیماری های گاسترودئونال به روش های in silico و in vitro.94253استاد مشاور علمی 1394/06/011395/05/27تسویه کامل
52بررسی الگوی ژنومی ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران بستری، پرسنل ، سطوح و هوای داخل بیمارستان امام خمینی شهر ایلام به روش پالس فیلد ژل الکتروفورز و مولتی لوکوس سکانس تایپینگ در سال 139394429مجری اول 1394/09/241395/09/24تسویه بر اساس پرونده
53بررسی مهار بیان ژن imp-1 کد کننده ی آنزیم کرباپنماز در باکتری سودوموناس ایروژینوزا با استفاده از RNA های کوچک مداخله گر94494مجری اول 1394/11/051395/08/30تسویه بر اساس پرونده
54ارزیابی بالینی تست «تکثیر هم دمای وابسته به حلقه ی همزمان برپایه ی نانوذرات دارای پروب» برای تشخیص گونه های رایج بروسلا94546استاد مشاور علمی 1395/03/041396/06/25تسویه کامل
55بررسی فراوانی ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی در نمونه های آب آشامیدنی شهر کرمانشاه با روش ««واکنش زنجیره ای پلی مراز»»، در سال 139595221استاد مشاور علمی 1395/06/011396/08/01تسویه بر اساس پرونده
56بررسی مقایسه ای چهار سیستم تک فایل One shape ,reciproc,wave one,Protaper در کاهش باکتری های کانال ریشه دندان.95560استاد مشاور علمی 1395/12/011396/03/29تسویه کامل
57بررسی فراوانی ژن آنزیم های تغییردهنده آمینوگلیکوزیدها در گونه های انتروکوکوس جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا شهرکرمانشاه95578مجری دوم 134981395/12/011397/01/26تسویه بر اساس پرونده
58بررسی مقایسه ای اثر باکتری های تولیدکننده ی مواد ضد باکتریایی جداسازی شده از چشمه آب گرم غرب کشور با آنتی بیوتیک های مورد استفاده رایج بر پاتوژن های مقاوم به درمان96122همکاراصلی 1396/05/301397/08/23در دست اجرا
59بررسی توانایی تولید بیوفیلم و بیان ژن های مرتبط در گونه های اسینتوباکتر جداشده از بیماران مبتلا به زخم سوختگی بستری در بیمارستان امام خمینی شهر کرمانشاه در سال 139596197 1396/07/101397/10/05پایان یافته
60بررسی فراوانی گونه¬های انتروباکتر تولید کننده کرباپنماز جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه با استفاده از روش های فنوتیپی و ژنوتیپی در سال 139696219همکار 165761396/08/021397/08/02پایان یافته
61مقایسه اثر ضدمیکروبی دو ماده ی ضدعفونی نانوسیل(هیدروژن پراکسید+یون نقره) و لیسترین در کنترل آلودگی آب در یونیت های دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه96305استاد مشاور علمی 151901396/09/051397/06/31پایان یافته
62تعیین ژنوتیپهای مولکولی ایزوله های استافیلوکوکوس اوریٔوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه براساس کاست کروموزومی ژن mec در سال 139696318همکاراصلی 156031396/09/111397/09/06پایان یافته
63بررسی فراوانی ژن‌های مقاومت NDM، IMP،VIM ،SPM و KPC در باکتری‌های گرم منفی شایع از نمونه های بالینی بیمارستان‌های آموزشی شهر کرمانشاه سال 139696360مجری 1396/09/291398/03/23تسویه کامل
64طراحی ichip microplate برای کشت و جداسازی باکتری های غیر قابل کشت محیطی تولید کننده ترکیبات ضد میکروبی از خاک96394مجری اول 1396/11/151397/11/15در دست اجرا
65بررسی اثر آنتی باکتریال صمغ گیاه Pistacia atlantica بر باکتری های کانال ریشه دندان96415استاد مشاور علمی 1396/10/191397/04/17تسویه کامل
66بررسی شیوع و عوامل موثر بر باکتریمی در بیماران انفارکتوس میوکارد با صعود قطعه STEMI تحت انژیوپلاستی اورژانس بیمارستان امام علی کرمانشاه سالهای 95-9696563همکاراصلی 1397/01/301398/08/19پایان یافته
67بررسی مقایسه ای پیامدهای مادری و نوزادی در جدا کردن پرده های جنینی در گروه استرپتوکوک مثبت و منفی96570همکاراصلی 1397/02/011398/07/21تسویه کامل
68بررسی اختصاصیت پرایمرهای مورد استفاده در تشخیص مستقیم مایکوباکتریوم توبرکولوزیس در نمونه های خلط بیماران مشکوک به سل به روش های In silico و In vitro96603همکار 1396/12/181398/06/09در دست اجرا
69طراحی in silico و ارزیابی برون تنی ایمنی زایی سلولی و همورال واکسن پلی اپی توپی هموفیلوس96645همکاراصلی 1397/03/061398/10/27تسویه کامل
70تاثیر دود سیگار بر رشد باکتری های استرپتوکوکوس موتانس و استرپتوکوکوس سوبرینوس96690استاد مشاور علمی 1396/12/091397/09/04پایان یافته
71راه اندازی و ارزیابی ارزش تشخیص روش واکنش زنجیره ای پلیمراز همراه با – نانوذرات طلای فعال شده با پروب برای تشخیص ژن های VIM و IMP97122همکار 1397/06/211398/05/31پایان یافته
72بررسی اثر پروبیوتیک Lactobacillus rhamnosus بر مسیر سیگنالینگ Map kinase و اینفلامازوم در مدل موشی مالتیپل اسکلروزیس97203مجری 101701397/07/131399/04/06تسویه کامل
73بررسی اثر پروبیوتیک Lactobacillus rhamnosus بر مسیر NF-κb در مدل موشی مالتیپل اسکلروزیس97204مجری 101701397/07/131399/07/03پایان یافته
74بررسی فراوانی ژن‌های بتالاکتاماز طیف گسترده در باکتری‌های گرم منفی جدا شده از پنومونی وابسته به ونتیلاتورها در بخش ‌مراقبت های ویژه بیمارستان امام رضا(ع)شهر کرمانشاه97340همکار 1397/04/061397/08/03تسویه کامل
75بررسی ارتباط پلی مورفیسم 48758426G>T ژن فاکتور رشد فیبروبلاستی 21 (FGF21)، مقادیر سرمی FGF21، نئوپترین و فعالیت آنزیم کیتوتریوزیداز با بیماری سخت شدگی آئورت97567همکار 1397/11/281398/11/28پایان یافته
76بررسی فراوانی ژن‌های مقاومت blaTEM و blaSHV در باکتری‌های گرم منفی شایع جداشده از نمونه‌های بالینی شهر کرمانشاه سال ۱۳۹۶97816همکاراصلی 1398/02/171399/02/17در دست اجرا
77بررسی میزان رونویسی بیان RNA های طویل غیر کد شونده (LncRNAs) مرتبط با تمایز سلول های T CD4+ در بیماران مبتلا به سل97824همکار 1398/02/231400/02/12در دست اجرا
78: بررسی الگوی آنتی بیوگرامی و MIC باکتری‌های گرم منفی جداشده از نمونه کشت ترشحات تنفسی بیماران بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان طالقانی کرمانشاه97825همکار 1398/01/241401/01/08در دست اجرا
79بررسی ارتباط مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با پروفایل سایتوکاینی در بیماران مبتلا به سل980187همکار 1398/07/051400/01/01در دست اجرا
80بررسی شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی استرپتوکوکوس های موتانس در بیماران دارای علامت های سپسیس در اورژانس و ICU بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه (1397) با روش های کشت و PCR980210استاد راهنما 1398/07/121400/05/03در دست اجرا
81بررسی اثرات سویه بومی لاکتوباسیلوس رامنوسوس بر بیان ژن های IL-6، IL-1βو TNF-αو حافظه احترازی غیر فعال در هیپوکمپ رت های مدل آلزایمر980314استاد راهنما 1398/04/251399/10/17تسویه کامل
82بررسی فراوانی ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی در لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم روده افراد مبتلا به سپسیس تحت درمان آنتی بیوتیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام رضا (ع)980433استاد مشاور علمی 1398/06/031399/12/03پایان یافته
83بررسی پروفایل باکتریایی موجود در روغن‌های محلی استان‌ کرمانشاه با استفاده از روش DGGE و توالی یابی980636استاد مشاور 1398/08/011399/08/01پایان یافته
84مرور سیستماتیک شیوع اندوکاردیت های عفونی ناشی از استرپتوکوکوس های دهانی در سال 1398980756استاد راهنما 1398/09/161399/12/11در دست اجرا
85بررسی و مقایسه ارتباط باکتری های شاخص میکروبیوتای دهان در بیماران مبتلا به آتروسکلروز و افراد سالم980950مجری دوم 1398/11/201399/11/20در دست اجرا
86بررسی و مقایسه اثر 5 گونه بومی پروبیوتیک لاکتوباسیلوس بر القای دیابت در مدلRat990147مجری اول 1399/03/071400/03/06در دست اجرا
87بررسی و مقایسه اثر حفاظتی 5 گونه بومی پروبیوتیک لاکتوباسیلوس بر کبد چرب در خرگوش های NZW990185مجری اول 1399/03/171400/03/11در دست اجرا
88بررسی و مقایسه اثر 5 گونه بومی پروبیوتیک لاکتوباسیلوس بر القای آتروسکلروز در مدل خرگوشی990286مجری 1399/04/181400/04/17در دست اجرا
89بررسی و طراحی فرم ارزشیابی اساتید در دانشگاه های علوم پزشکی ایران 1398990669همکار 1399/08/171400/08/16انصراف
90ارزیابی ارزش تشخیصی بیوسنسور رنگ سنجی بر پایه نانوذرات طلا-پروب جهت شناسایی مستقیم و سریع کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مقاومت به ایزونیازید990734استاد مشاور 1399/09/241401/11/13در دست اجرا
91بررسی اثر باکتری لاکتوباسیلوس رامنوزوس بر سرطان سلول‌های پوششی دهان (OSCC) در مدل رت990843استاد راهنما 1399/11/081401/04/30در دست اجرا
92بررسی وضعیت ارزیابی های درونی گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 1391 تا 13974000128مجری دوم 1400/06/101401/06/10تسویه کامل
93بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی نانوبیوسنسور اصلاح شده با نانوذرات و Multiplex PCR برای شناسایی 5 باکتری عامل مننژیت4000173استاد راهنما 17784, 179791400/03/231402/01/15در دست اجرا
94بررسی تاثیر پروبیوتیک ها در درمان و پیش گیری بیماری مالتیپل اسکلروز (MS): یک مطالعه مرور سیستماتیک4000263مجری اول 1400/05/031401/04/29در دست اجرا
95بررسی اثر ضد میکروبی الاجیک اسید و کاربرد آن به عنوان نگهدارنده در سوسیس و کالباس4000401همکاراصلی در دست اجرا
96بررسی و مقایسه تاثیر پنج سویه لاکتوباسیلوس بومی بر ناباروری در موش های نر4000509مجری دوم 1400/08/111401/08/11در دست اجرا
97بررسی میکروبیوتای تناسلی در سمن مردان بارور و نابارور شهر کرمانشاه با روش PCR-DGGE4000519مجری دوم 1400/08/161402/02/23در دست اجرا
98بررسی مقایسه ای اثرات برون تنی عصاره های مختلف آبی شش گونه درمنه بر نه سویه ی باکتریایی4000618استاد راهنما 2 1400/09/091401/06/07در دست اجرا
99بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره‌ی گیاه پسته‌ی کوهی (pistacia atlantica) بر پریوپاتوژن‌ها4000915همکار 1401/01/141401/07/08در دست اجرا
100بررسی اثر ضد بیوفیلمی و ضد باکتریایی هیدروژل بر پایه آلژینات -ژلاتین حاوی عصاره های گیاهی در عفونت های زخم سوختگی ناشی از اسینتوباکتر بومانی و سودوموناس آئروژینوزا در مدل حیوانی4010198استاد مشاور 1401/04/081403/03/29در دست اجرا
101پیشرفت ها در کاربرد و تاثیر siRNA ها در درمان پسوریازیس: یک مرور سیستماتیک4010296استاد مشاور 1401/05/151402/05/15در دست اجرا

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه تاریخ انتشار دوره (Volum) شماره ضریب تاثیر کد طرح های مرتبط
1بررسی حساسیت ضد میکروبی آنتی بیوتیک های مورد استفاده در درمان عفونت ادراری ناشی از اشیرشیاکولی در کودکان به روش E-test و مقایسه ی آن با ریسک دیفیوژن1159emro
2اثرات ضد میکروبی عصاره آبی الکلی برگ و دانه گیاه شنبلیله(Trigonella foenum) بر روی سویه های مختلف میکروبی1280ایندکس نشده
3Chemical composition,in vitro anti - microbial , antifungal and antioxidant activities of the essential oil and methanolic extract of Hymenocrater longiflorus Benth.,of Iran1621ISI 2.114 87048
4SYNTHESIS ,CHARACTERIZATION ,AND ANTIMICROBIAL EVALUATION OF SULFONAMIDES CONTAINIG N-ACYL MOIETIES CATALYZED BY BISMUTH (III) SALTS UNDER BOTH SOLVENT AND SOLVENT- FREE CONDITIONS1624ISI 0.961 89014
5SYNTHESIS CHARACTERIZARION AND IN VITRO ANTIMICROBIAL EVALUATION OF HYDRAZONE AND BISHYDRAZONE DERIVATIVES OF ISATIN1732ISI 88020, 89144
6catecholthioether derivatives: preliminary study of in_vitro antimicrobial and antioxidant activities2377ISI 1.698 91235
7بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی 8 گیاه دارویی بر ضد استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به وانکومایسین 3006scopus
8فراوانی جدایه های کلینیکی کلبسیلا نومونیه مولد آنزیم های بتالاکتاماز و بتا لاکتاماز با دامنه گسترده در کرمانشاه3659index copernicus
9evaluation of in vitro antimicrobial and antioxidant activities of 4-substituted -1,2,4- triazolidine-3,5-dione derivatives3799index copernicus 91237
10the evaluation of antibacterial antifungal and antioxidant activity of methanolic extract of mindium laevigatum(vent) rech.f.from central part of iran3801scopus 90002
11in vitro evaluation of az-norflixacin complex as a potent cytotoxic and antibacterial agent proposed model for dna binding4286ISI 1701.893 90024
12isolation of enteropathogenic escherichia coli(epec)from raw milk in kermanshah by polymerase chain reaction (pcr)4333ISI 60.383 91109
13antimicrobial susceptibility profiling and genomic diversity of acinetobacter baumannii isolates: a study in western iran4669pubmed 5 91013
14isolation of shiga toxin-producing escherichia coli from raw milk in kermanshah iran4809pubmed 5
15factors affecting teachers evaluation from the viewpoint of the students at kermanshah university of medical science 4937ایندکس شده3 2
16synthesis characterization and antibacterial activity of chlorophyllin functionalized graphene oxide nanostructures5215ISI 62.509
17بررسی اثر ضد باکتریایی شش عصاره گیاهی بر باکتری های بیماری زا 5380ایندکس شده3 2
18الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در میان حاملان نازوفارنژیال نایسریامننژیتیدیس در کودکان 2تا 12 ساله در شهر کرمانشاه در سال 13915546ایندکس شده3 91099, 91181
19ارزیابی محیط کشت کلمیا آگارغنی شده باتخم مرغ به منظور جداسازی هلیکوباکتر پیلوری از نمونه های بیوپسی 6050Chemical Abstract
20the frequency of helicobacter pylori in dental plaque is possibly underestimated 6180ISI 1.88 91364
21بررسی ارتباط فاکتور چسبنده 2 banaAوVACAS1 بیماری های گاسترودئودنال ناشی از هلیکوباکتر پایلوری6809scopus1394/01/20 123
22High Frequency of vacA s1m2 Genotypes Among Helicobacter pylori Isolates From Patients With Gastroduodenal Disorders in Kermanshah, Iran7368ISI1394/08/0110.5812/jjm.25425110.387 91123
23Detection and Genetic Characterization of Metallo-β-Lactamase IMP-1 and VIM-2 in Pseudomonas aeruginosa Strains From Different Hospitals in Kermanshah, Iran7475ISI1394/06/0110.5812/jjm.2258290.378
24فنوتیپ و ژنوتیپ پمپ های ایفلاکس در ایزوله های گونه های اسینتوباکتر جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های امام رضا و طالقانی کرمانشاه در سال 13927491scopus1394/04/10 126 91365
25Development and Diagnostic Evaluation of Loop-Mediated Isothermal Amplification Using a New Gene Target for Rapid Detection of Helicobacter pylori8343ISI1395/02/12 50.655 91031
26Xenotropic Murine Leukemia Virus-Related Virus and RNase L R462Q Variants in Iranian Patients With Sporadic Prostate Cancer9128ISI1394/09/1010.5812/ircmj.19439120.676
27Loop-Mediated Isothermal Amplification as a Fast Noninvasive Method of Helicobacter pylori Diagnosis9596ISI1395/06/1110.1002/jcla.2188051.549
28Document Increasing prevalence of aminoglycoside-resistant enterococcus faecalis isolates due to the aac(6’)-aph(2’’”) Gene: A therapeutic problem in Kermanshah, Iran9599ISI1394/12/11 30.655 88027
29INVESTIGATING THE EFFECT OF FREE ALDEHYDE/PHENOL ANTIBACTERIAL TO CONTROL THE COMMON HOSPITALACQUIRED INFECTIONS INCLUDING PSEUDOMONAS AERUGINOSA, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ESCHERICHIA COLI, ACINETOBACTER, ENTEROCOCCUS9856ISI1394/10/11 2
30Prevalence of hepatitis E infection in the general population of Iran: a systematic review and meta-analysis10170ISI1396/01/1310.2217/fvl-2016-011240.886 96391, 97204, 97203, 990345
31Detection of Helicobacter pylori in Drinking Water by Loop-Mediated Isothermal Amplification10699ISI1396/01/12 41.017
32Virulence Factor and Biofilm Formation in Clinical Enterococcal Isolates of theWest of Iran10700ISI1396/04/11 71.017 96088
33Lack of association association between the presence of dupA and babA2 genes in Helicobacter pylori and gastroduodenal disorders10701ISI1395/10/12 10.206
34بررسی فراوانی بتالاکتامازهای طیف گسترده در ایزوله های Klebsiella Pneumonia جدا شده از نمونه های بیماران پنومونی وابسته به ونتیلاتور در کرمانشاه11022scopus1396/07/28 444 95363
35Are Non-Pylori Helicobacters Present in the Human Oral Cavity?11088ISI1396/01/12 20.206
36بررسی مولکولی اینتگرونهای کلاس I و II در میان ایزولههای اشرشیاکلی جدا شده از عفونتهای دستگاه ادراری کودکان بیمارستان امام رضای (ع) شهر کرمانشاه11115scopus1396/08/10 446 95363
37Clonal lineage diversity, antibiotic resistance, and virulence determinants among methicillin-resistant and methicillin-susceptible Staphylococcus aureus isolated from nurses at a teaching hospital in Ilam, Iran: Successful nares decolonization by mupirocin12712ISI1397/03/11 2
38The Frequency of Multidrug-Resistance and Extensively Drug-Resistant Acinetobacter Baumannii in West of Iran13211ISI1397/12/10 2
39فنوتیپ و ژنوتیپ پمپ های افلاکس در ایجاد مقاومت به فلوروکینولون ها در ایزوله های اشرشیا کلی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های کرمانشاه در سال 139213212index copernicus1396/09/10 9
40Prevalence of Clostridium difficile and its toxigenic genotype in beef samples in west of Iran13308ISI1396/03/11 3 93176
41Assessment of biofilm formation among clinical isolates of Acinetobacter baumannii in burn wounds in the west of Iran13520ISI1397/09/10 151.372
42Rapid and accurate detection of Helicobacter pylori from biopsy specimens using loop-mediated isothermal amplification13799ISI1398/04/10 2.026
43Genetic Diversity of Helicobacter pylori Strains Isolated from Patients with Gastroduodenal Diseases Using Multilocus Sequence Typing in Kermanshah13916ISI1398/03/11 60.957 92210
44Efficacy of Nanosil and Listerine Antiseptics for Infection Control in Dental Unit Waterline15190علمی پژوهشی1398/03/11 2 3004429, 96305
45Diagnostic Values of Multiplex Loop-Mediated Isothermal Amplification and Multiplex Polymerase Chain Reaction for Detection of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus15591ISI1399/04/11 0.593 93347
46Staphylococcal Cassette Chromosome mec Typing of Meticillin-Resistant Staphylococcus aureus in Kermanshah Province, West of Iran15603ISI1399/01/13 0.593 96318
47A Hydrogen-Bonded Extracellular Matrix-Mimicking Bactericidal Hydrogel with Radical Scavenging and Hemostatic Function for pH-Responsive Wound Healing Acceleration16078ISI1399/09/11 37.367
48The incidence and antimicrobial resistance of Arcobacter species in animal and poultry meat samples at slaughterhouses in Iran16317ISI1399/09/11 6
49آثار قراردادهای مبتلایان و افراد مشکوک به کووید 19 بر مبنای نظام سلامت16635علمی پژوهشی1399/11/18 14
50An update review of globally reported SARS-CoV-2 vaccines in preclinical and clinical stages16754ISI1400/04/1210.1016/j.intimp.2021.107763 3.943
51طراحی واکسن پلی اپی توپی سلولهای B و T ضد سویه های باکتری هموفیلوس: با رویکرد بیوانفورماتیکی16763scopus1400/03/20https://doi.org/10.22059/jvr.2019.271610.28821
52باکتری های دارای پتاسیل پروبیوتیک جداشده از مراحل آماده سازی روغن کرمانشاهی16819scopus1400/04/1510.30699/ijmm.15.3.352 93323
53In silico vaccine design and epitope mapping of New Delhi metallo‑beta‑lactamase (NDM): an immunoinformatics approach17099ISI1400/06/1310.1186/s12859-021-04378-z 3.196
54A worldwide systematic review and meta analysis of bacteria related to antibiotic associated diarrhea in hospitalized patients17422ISI1400/09/10https://doi.org/10.1371/journal.pone.0260667163.24
55An efficiently engineered electrochemical biosensor as a novel and user-friendly electronic device for biosensing of Streptococcus Pneumoniae bacteria17784scopus1401/03/14 4000173
56A novel electrochemical biosensor as an efficient electronic device for impedimetric and amperometric quantification of the pneumococcus17979ISI1401/05/14 4000173

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1synthesis , characterization , in vitro antimicrobial & antioxidant activities of catecholthioethers15713th Asian Chemical Congressچین پوستر2009
2Syn thesis Characterization in vitro Antimicrobial and Antioxidant Activities of catechoithioethers855 چهاردهمین سمینار دانشجویان داروسازیاهواز دانشکده داروسازیپوستر1387
3Antioxidant and antimicrobial activity of onosma pabuti root860یازدهمین همایش علوم دارویی علوم پزشکی کرمانپوستر1387
4New Methodologies For Synthesis characterization and in vitro Antimicrobial And Carbonic Anhydrase ll inhibitory Activities of N Acyisulfonamides876 پانزدهمین سمینار شیمی الیدانشگاه رازی کرمانشاهپوستر1387
5Molecular detection of vero toxin-producing Escherichia coli and enteropathogenic E.coli in raw milk samples1747یازدهمین کنگره سراسری میکروب شناسیگیلانپوستر1389
6prevalence study of vancomycin- resistance enterococci ...2492کنگره بین المللی میکروب شناسی کرمانشاهپوستر1390
7antibiotic- resistance and minimum inhibitoy ...2511کنگره بین المللی میکروب شناسیکرمانشاهپوستر1390
8chemical composition in vitro anti microbial anti fungal and antioxidant activities of the essential oil and methanolic extract of hymenocrater longiflorus benth of iran2623دانشجویان داروسازیتهرانپوستر1390
9prevalence study of klebsiella pneumonia strains that produce beta lactamase and extended spectrum ...2626میکروب شناسیکرمانشاهپوستر2011
10روری بر بیومار کرهای جدید برای تشخیص2994همایش سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاهکرمانشاهپوستر1390
11روش های سریع تشخیص بیماری سل3013دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهکرمانشاهپوستر1390
12متا آنالیز اپیدمیولوژی ایزوله های vancomycin-resistant enterococci3041اولین همایش سالیانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهکرمانشاهپوستر1390
13اپیدمیولوژی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در ایران 3042اولین همایش سالیانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهکرمانشاهپوستر1390
14effect of osthole and oxypeucedanin on doxorubicin induced apoptosis in pc12 cells 3343میکروب شناسیاردبیلپوستر1391
15frequency of vancomycin-resistant mrsas isolated from nasal carriage among hospitalized patients of imam reza hospital,kermanshah,20113413میکروبیولوژی بالینیمشهدسخنرانی1391
16بررسی اثر ضد میکروبی عصاره گیاهان اسپند ، زردچوبه و دارچین ،بهار نارنج ،بومادران و آویشن 3448دانشجویان داروسازیاهوازپوستر1390
17analytical senitivity and specificity of new designed uresed based pcr assay for detecting of helicobacter pylori in biological and environmental samples4338میکروبیولوژیتهرانپوستر1392
18frequncy study of caga aming helicobacter phylori isolates from patients with gasterodudenal disorder attending to imam reza hospital in kermanshah 2011-20124339میکروبیولوژیتهرانپوستر1392
19frequency study of caga among helicobacter pylori isolates from patients with gasteroduodenal disorder attending to imam reza hosoital in kermanshah2012-20124471میکروبیولوژیتهرانپوستر1392
20الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در میان حاملین نازوفارنژیال نایسریامننژیتیدیس در کودکان2 تا 12 ساله در شهرکرمانشاه سال13915162دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاهکرمانشاهپوستر1392
21antibiotic resistance pattern of mycobacterium tuberculosis a systematic review5873پانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران تهرانپوستر2014
22prevalence of helicobacter pylori cag a gene in drinking water samples in kermanshah during october - december 20125874پانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران تهرانپوستر2014
23high frequency of mbl producing acinetobacter in kermanshah 5875پانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران تهرانپوستر2014
24the emergence of mbl producing e. coli in kermanshah 5876پانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران تهرانپوستر2014
25prevalence of esbl and mbl in acinetobacter baumanii isolated from iranian patients during the recent 10 years 5878پانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران تهران پوستر2014
26BIOFILM FORMATION IN CLINICAL ISOLATES OF ENTEROCOCCI IN KERMANSHAH7306شانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسیتهرانپوستر1394
27HIGH PREVALENCE OF HELICOBACTER PYLORI IN DRINKING WATER SAMPLES USING LOOP MEDIATED ISOTHERMAL AMPLIFICATION7309شانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسیتهرانپوستر1394
28HIGH PREVALENC OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA HARBORING IMP-I AND VIM-2 IN KERMANSHAH, 20128689شانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسیتهرانپوستر1394
29HIGH PREVALENCE OF METALLO-Β-LACTAMASE PRODUCING PSEUDOMONAS AERUGINAEA IN KERMANSHAH, 20128690شانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسیتهرانپوستر1394
30Study of ichip plate method for isolation and detection of environmental bacteria can not be cultivated in the laboratory8847کنگره کمیته تحقیقات جنوب غرب کشور- اهوازاهوازپوستر1394
31FREQUENCY STUDY OF DNA TOPOISOMERASE II MUTATION IN FLUOROQUINOLONES RESISTANCE PSEUDOMONAS AERUGINOSA STRAINS ISOLATED FROM PATIENT REFERRING TO THE IMAM REZA HOSPITAL8848هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایرانتهرانپوستر1395
32مقایسه اثر بخشی گندزداهای جدید عرضه شده به بازار و گندزداهای رایج مصرفی در ایران در کاهش شاخص عفونت های بیمارستانی- مطالعه موردی: بیمارستان های شهر کرمانشاه10107هیجدهمین همایش ملی بهداشت محیطشیرازپوستر1394
33تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی، حداقل غلظت کشندگی و ضریب فنلی گندزداهای بیمارستانی دکونکس 50 آاف، سپتی توربو و سایاسپت اچ آی بر روی شاخص عفونت های بیمارستانی10108هیجدهمین همایش ملی بهداشت محیطشیرازپوستر1394
34ارتباط میکروبیوم و مولتیپل اسکلروزیس10781هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسیتهرانپوستر1396
35B cell epitope-based vaccine candidate against Bacteroides fragilis by immunoinformatics approach1255119th international congress of microbiologyتهرانپوستر1397

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ ماهیت
1مدیریت آزمایشگاه بالینی هنری - دیویدسون 20172231397

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه نوع پایان‌نامه تاریخ شروع تاریخ پایان

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1فرایند تولید کره فراسودمند با استفاده از تلقیح دو گونه باکتری3000045 مینو علی آبادی , امیر هوشنگ الوندی , رامین عبیری
2کیت تشخیص هلیکوباکتر پایلوری بر اساس تکنیک تکثیر هم دمای DNA وابسته به حلقه3000046 امیر هوشنگ الوندی , سیدجعفر نوابی , سمیه بختیاری , رامین عبیری
3مکمل دارویی سرکوبگر مقاوت آنتی بیوتیکی ناشی از آنزیم های تجزیه کننده آنتی بیوتیک بتالاکتام3000047 رامین عبیری , امیر هوشنگ الوندی , بهاره چشمه نوشی