مظفر  خزاعی

 فعالیت های پژوهشی

 

مظفر خزاعی

در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
علوم پزشکی کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 181
نام و نام خانوادگی (فارسی) : مظفر خزاعی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Mozafar Khazaei پست الکترونیک : Mkhazaei1345@yahoo.com
دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی رشته تخصصی : علوم تشریحی
گروه آموزشی : علوم تشریحی آخرین مدرک تحصیلی : فلوشیپ
آدرس محل کار : دانشکده پزشکی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
زیست شناسیکارشناسی1368دانشگاه رازی
بافت شناسی پزشکیکارشناس ارشد 1370دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علوم تشریحی ( گرایش بافت شناسی و جنین شناسی)(phD)دکترا تخصصی1374دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کشت سلول و بافتفلوشیپ1383مرکز تحقیقات لولنفیلد- دانشگاه تورنتو

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سمت کد مقالات مرتبط تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت طرح
1بررسی اثر درمانی لیگالون در مسمومیت ناشی ازسم آلفانتین در کبد موش صحرایی82001مجری 1382/01/271382/12/27پایان یافته
2بررسی همبستگی ویژگیهای فردی و تحصیلی دانشجویان پزشکی ورودی سال 1379 با نتایج امتحان جامع علوم پایه دوره 28 در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه82014مجری 1382/05/151383/01/15پایان یافته
3ارزیابی اثر Bisphenol A بر روی اسپرماتوژنز در موش صحرایی83010همکار 1383/05/101384/07/20تسویه بر اساس پرونده
4بررسی اثرحفاظتی ودرمانی عصاره تام گیاه غازیاقی ( Falcaria Vulgaris برضایعات معدی ایجاد شده توسط آسپیرین درموش صحرایی83029مجری 1383/08/301384/08/30پایان یافته
5بررسی همبستگی رتبه هریک از درورس با رتبه کلی دانشکده پزشکی کرمانشاه و سیرتغییرات آنها درآزمونهای جامع علوم پایه دوره های (31-20)83041مجری 1383/11/151384/11/15پایان یافته
6بررسی رابطه عوامل فردی و تحصیلی با مشروط شدن دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه طی سالهای 80-8383046مجری 1383/12/251384/12/25پایان یافته
7بررسی اثر داروهای Letrozol و Atorvastatin بر کشت بافت آندومتر انسانی در زمینه سه بعدی فیبرینی84032مجری 1384/07/101385/09/10پایان یافته
8بررسی اثر کلومیفن سیترات بر سلولهای استرومای آندومتر انسانی کشت شده84052مجری 1384/09/301385/09/30پایان یافته
9بررسی اثر داروی Letrozol بر رشد بافت عروق جفتی انسانی در زمینه سه بعدی فیبرینی84071مجری 1384/11/101385/11/10پایان یافته
10بررسی اثر داروهای Letrozol و Raloxifene بر سلولهای استرومای اندومتر انسانی در محیط کشت84088مجری 1385/02/301386/04/30پایان یافته
11بررسی نتایج هم کشتی رویان دو سلولی موش با سلولهای استرومایی آندومتر انسان در فازهای تکثیری و ترشحی85003همکار 1385/04/301385/10/30پایان یافته
12بررسی اثر کلومیفن سیترات بر مورفولوژی ، موتیلیتی ، ویتالیتی و میزان لقاح اسپرم های موش سوری در محیط کشت85025همکار 1385/06/201385/12/20مختومه
13بررسی میزان رضایتمندی پزشکان عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 138585036همکار 1385/08/201386/04/20پایان یافته
14بررسی اثر داروی آتورو استاتین بر پارا مترهای اسپرم موش سوری پس از انجماد85053مجری 1385/12/151386/12/15پایان یافته
15بررسی تاثیر داروی لتروزول بر کشت بافت آندومتر بیماران آندومتر یوزی در زمینه سه بعدی فیبرینی86013مجری 13521386/04/151387/04/15تسویه بر اساس پرونده
16بررسی مقایسه ای فعالیت آنزیم های گلوتاتیون پراکسیداز،سوپراکسیددیسموتاز ،کاتالازومیزان عناصر سلنیوم وروی درمایع منی مردان بارورونابارورایدیوپاتیک87001همکار 1387/02/151388/02/15پایان یافته
17بررسی اثرمورفولین بردستگاه تولیدمثل موش صحرایی نر87014مجری 1387/03/151388/03/15پایان یافته
18شناسایی وتشخیص بافت های غیرمجازدرفراورده های گوشتی سوسیس وکالباس موردعرضه درمراکزتوزیع شهرکرمانشاه88-8787026همکار 22301387/05/011388/05/01تسویه بر اساس پرونده
19بررسی اثر عصاره گیاه غازیاقی بر د ستگاه تولید مثلی موش سوری نر87092مجری 1387/10/301388/10/30پایان یافته
20بررسی اثرات سلکوکسیب بر کشت بافت اندومتر انسانی در زمینه سه بعدی فیبرینی 87102مجری 1387/12/151388/12/15پایان یافته
21بررسی اثر داروی سیلدنافیل بر سلولهای اپیتلیال آندومتر نرمال انسانی در محیط کشت88010مجری 1388/03/011389/05/01پایان یافته
22بررسی اثر داروی رالوکسی فن بر بافت آندومتر نرمال وآندومتربیماران آندومتریوزی کشت شده در زمینه سه بعدی فیبرینی88021مجری 1388/03/251389/05/25پایان یافته
23بررسی اثر فشار هیدروستاتیک بر فولیکول های پیش تخمک گذاری حاصل از تخمدان منجمد و ذوب شده موش در محیط آزمایشگاهی88028مجری 1388/04/101389/04/10پایان یافته
24بررسی اثرات صرع ناشی از کیندلینگ با پنتیلن تترازول بر هورمون های تولید مثلی مورفولوژی و تحرک اسپرم در موش صحرایی نر88029مجری 33721388/04/051389/04/05پایان یافته
25 مقایسه تمایز سلول های رده PC12 و سلول های بنیادی جنینی به سلول های عصبی در شرایط کشت دو بعدی وسه بعدی 88042مجری 1388/06/151389/12/15پایان یافته
26بررسی تمایز سلولهای انسولین ساز از آندودرم حقیقی حاصل ازسلولهای بنیادی جنینی88043مجری 138381388/06/151390/06/15پایان یافته
27 بررسی اثر جنیستئین براسپرماتوژنز در موش صحرائی88061مشاور علمی وهمکاری دراجراء 23361388/07/151389/07/15پایان یافته
28بررسی تاثیر کافئین بر سیتو توکسیستی ناشی از داروی سیس پلاتین بر بافت بیضه و پارامترهای اسپرم موش سوری88088همکار 1388/10/151389/10/15پایان یافته
29بررسی اثرات سیلدنافیل سیترات بر رشد و رگ زایی بافت آندومتر نرمال انسانی در محیط کشت88096مجری 1388/11/151389/11/15پایان یافته
30بررسی ﺗﺄثیر زمان و دما بر بقای سلول‌های جزایر پانکراسی جدا شده از موش نر نژاد Balb/C پس از مرگ88098همکار 64061388/11/151390/01/15تسویه بر اساس پرونده
31بررسی اثر عصاره هیدروالکلی شاهدانه برپارامترهای تولیدمثلی درموش صحرایی نردیابتی89105مجری 1389/09/101390/12/10پایان یافته
32جداسازی سلول های بنیادی سرطانی ازرده سلولی سرطان پستان انسانی MDA-MB-23189109مجری 1389/09/301390/09/30پایان یافته
33بررسی سن شروع قاعدگی و برخی عوامل مرتبط با آن در شهر کرمانشاه در سال 139089164همکار 1389/12/151390/12/15پایان یافته
34بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه گزنه بر سطح پرولاکتین سرم و بافت پستان در موش صحرایی ماده حامله90027همکار 4838, 155721390/02/301391/08/10تسویه بر اساس پرونده
35بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه شنگ (Tragopogon crocifolius) برروی زخم معده ناشی از اتانول در موش صحرایی نر90032استاد راهنما 44261390/02/301391/02/12تسویه بر اساس پرونده
36بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه شنگ برتغییرات آنزیمی ناشی از اتانول در کبد موش صحرایی نر90033مجری 107191390/02/301391/02/30تسویه بر اساس پرونده
37بررسی تاثیر تیموکوینین بر آپوپتوزیس ناشی ازداروی متوتروکسات در بیضه موش سوری90057همکار 76671390/04/151391/07/15تسویه بر اساس پرونده
38بررسی اثر مغز گردو برپارامترهای بیضه در موش صحرائی نر نژاد ویستار دیابتی شده توسط استرپتوزوسین90084همکار 56791390/05/301391/08/30تسویه بر اساس پرونده
39بررسی سن شروع قاعدگی و برخی عوامل مرتبط با آن در شهر اراک در سال138890212همکارmentee 30551390/09/301390/12/29تسویه بر اساس پرونده
40بررسی الگوی رشد کودکان 12-7ساله اراکی در مقایسه با سایر زیر گروههای نژادی ایران90213همکارmentee 30761390/09/301390/12/29تسویه بر اساس پرونده
41بررسی اثر کلومیفن سیترات بر مورفولوژی موتیلیتی ویتالیتی و میزان لقاح اسپرم های موش سوری در محیط کشت90298همکارmentee 1390/12/181391/03/18تسویه بر اساس پرونده
42بررسی اثر رسوراتول بر سلولهای اپیتلیال آندومتر نرمال انسانی در محیط کشت91004مجری 1391/02/151392/05/15تسویه کامل
43بررسی اثر نوسکاپین بر سلولهای استرومای آندومتر انسانی در محیط کشت91133مجری 1391/05/151392/05/15تسویه کامل
44بررسی اثر محافظتی تجویز محیطی عصاره آبی- الکلی گزنه بر اختلالات پارامترهای اسپرم ناشی از تجویز محیطی نیکوتین در موش کوچک آزمایشگاهی نر91175همکار 54861391/06/301393/03/28تسویه بر اساس پرونده
45بررسی اثر تجویز عصاره آبی - الکلی جعفری بر پارامترهای اسپرم در موش کوچک صحرایی91238همکاراصلی 56761391/09/201393/02/24تسویه بر اساس پرونده
46بررسی اثر محافظتی کوکومین بر آسیب های القا شده ناشی از نیکوتین بر پارامترهای تولید مثلی در موش کوچک آزمایشگاهی نر91326همکاراصلی 52921391/11/011393/02/24تسویه بر اساس پرونده
47طراحی یک مدل کشت بافت سه بعدی آزمایشگاهی برای تومور مننژیوم به منظور بررسی تاثیر داروها91330مجری 1391/11/011392/11/01انصراف ازاجرای طرح
48بررسی اثر یک ترکیب طبیعی بر رگزایی سلول های آندوتلیوم ورید بند ناف انسانی در محیط کشت91378مجری 60411391/11/151393/06/19تسویه بر اساس پرونده
49بررسی اثر یک ترکیب طبیعی بر رده های سلولی سرطان پستان و پروستات در محیط کشت91379مجری 55721391/11/151393/02/15تسویه بر اساس پرونده
50بررسی تاثیر هم افزایی تیموکونین بر آپوپتوز ناشی از داری تاموکسیفن در رده های سلولی سرطان پستان انسانی91399همکاراصلی 85421391/12/011392/03/01تسویه بر اساس پرونده
51بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه خارخاسک بر آسیب بافت کلیه ناشی از داروی سیس پلاتین در موش نر91400همکاراصلی 60951391/12/011393/04/01تسویه بر اساس پرونده
52مقایسه نوسکپین با درمان استاندارد بر رده سلولی سرطان پروستات انسانی92004مجری 6530, 91411392/02/011393/02/01تسویه بر اساس پرونده
53بررسی عصاره شاهدانه(cannabissative) بر پارامترهای تولید مثلی رت های نر دیابتی92082منتور(Mentor)- مجری 58081392/03/121393/03/12تسویه بر اساس پرونده
54بررسی اثرات داروی لتروزول و رالوکسی فن بر سلول های استرومای آندومتر انسانی در محیط کشت92083منتور(Mentor)- مجری 158351392/03/121393/03/12تسویه کامل
55بررسی ویژگی پایان نامه های دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در طی یک دوره پنج ساله92087منتور(Mentor)- مجری 43211392/03/121393/03/12تسویه بر اساس پرونده
56بررسی تاثیر حفاظتی عصاره هیدروالکلی خارخاسک بر سیتوتوکسیسیتی ناشی از داروی سیس پلاتین بر بافت بیضه و پارامترهای اسپرم موش سوری92106همکاراصلی 5483, 6542, 111691392/04/011393/12/06تسویه بر اساس پرونده
57بررسی اثر سقط زایی عصاره هیدروالکلی دو گیاه انزَروت و کُندر در موش کوچک92383مجری 96951392/11/251394/02/20تسویه بر اساس پرونده
58بررسی وضعیت تحصیلی دوره علوم پایه دانشجویان دندانپزشکی ورودی سالهای 90-1388 در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه92412منتور(Mentor)- مجری 49651392/12/051393/11/30تسویه بر اساس پرونده
59مقایسه وضعیت تحصیلی دوره علوم پایه دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی ورودی سالهای 90-1388 در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه92429مجری 1392/12/071393/12/02تسویه بر اساس پرونده
60بررسی عوامل موثر بر پیشرفت و افت تحصیلی دانشجویان رشته پزشکی درمطالعات انجام شده در ایران92430مجری 141891392/12/071393/12/02تسویه بر اساس پرونده
61بررسی ویژگی های پایان نامه های دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درطی سالهای 92-138892431مجری 1392/12/071394/02/02تسویه بر اساس پرونده
62مقایسه میزان لانه گزینی موفق، پس از انتقال جنین در روزهای دوم (4-2 سلولی)93005استاد مشاور علمی 1393/02/011394/01/27تسویه کامل
63بررسی مقایسه‌ای تشکیل جنین از تخمک های بالغ فریز شده، در فواصل زمانی متفاوت پس از برداشت تخمک Balb/c از تخمدان در موش93006استاد مشاور علمی 1393/02/011394/01/27تسویه کامل
64بررسی اثر محافظتی کروسین بر اختلالات 0پارامترهای اسپرم ناشی از تجویز نیکوتین در موش کوچک آزمایشگاهی نر93052همکار 56741393/02/301393/06/12تسویه بر اساس پرونده
65بررسی اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی خار خاسک بر کبد چرب غیرالکلی القا شده در موش صحرایی نر93072همکار 86881393/04/011394/03/27تسویه بر اساس پرونده
66بررسی اثر همزمان تموزولومید و تیموکوئینون بر رده سلولی U87mg در محیط کشت93079مجری 8001, 95881393/04/011394/06/24تسویه بر اساس پرونده
67بررسی اثرات رسوراترول و نوسکاپین بر عوامل موثر بر تکثیر سلولی و رگ زایی در بافت آندومتر نرمال و آندومتریوزی انسانی در مدل کشت سه بعدی93080مجری 7354, 90941393/04/011394/11/23تسویه بر اساس پرونده
68بررسی اثر ترکیب PRP و مایع آمنیون انسانی بر استخوانسازی حفره دندانی بعد از کشیدن دندان در خرگوش93155استاد مشاورآماری 1393/05/261394/05/21تسویه بر اساس پرونده
69بررسی میزان هوش هیجانی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 139393274مجری 67271393/06/051394/05/31تسویه بر اساس پرونده
70بررسی اثر عصاره هیدروالکلی پوسته خرچنگ بر رده سلولی سرطان پروستات در محیط کشت93377منتور(Mentor)- مجری 108811393/11/101394/11/05تسویه بر اساس پرونده
71بررسی اثر عصاره هیدروالکلی پوسته خرچنگ بر ساختار بافتی پانکراس و پارامترهای خونی در رت‌های نر دیابتی93415مجری اول 1393/12/011395/01/27تسویه کامل
72بررسی بیان ژن های آپوپتوزی در بافت های سرطانی و کشت سلول های سرطانی93470مجری اول 11503, 125841393/12/101394/12/05تسویه بر اساس پرونده
73بررسی عوامل مرتبط با نمره امتحان جامع پیش کارورزی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال های 93-9193509مجری اول 1393/11/291394/11/24تسویه بر اساس پرونده
74بررسی اثر هم افزایی رالوکسیفن و رسوراترول بر آپوپتوز رده سلولی سرطان پستان ( (MCF793520مجری 1394/01/151395/01/10تسویه کامل
75بررسی وجود و جداسازی سلول های بنیادی از بافت سرطان سینه انسانی در محیط کشت93521مجری اول 91211394/01/151395/03/08تسویه بر اساس پرونده
76ارزیابی درونی گروه علوم تشریحی و بیولوژی سلولی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 139394008همکاراصلی 90541394/01/011394/06/26تسویه بر اساس پرونده
77بررسی اثر عصار ها و ترکیبات طبیعی بر ساختار های بافتی و پارامترهای خونی در رت‌های نر دیابتی94058مجری اول 8841, 88991394/01/211395/01/16تسویه بر اساس پرونده
78مقایسه میزان آدیپونکتین و لپتین بزاق در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن و افراد سالم94146استاد مشاور علمی 1394/03/111395/03/06تسویه بر اساس پرونده
79بررسی اثربخشی مداخله روان شناختی جامع نگر براسترس ناباروری، کیفیت زندگی، سلامت روان شناختی، سازگاری زناشویی و نرخ بارداری در زنان نابارور تحت درمانهای کمک باروری (ART) در شهر کرمانشاه94153استاد مشاور علمی 1394/03/161396/03/05در دست اجرا
80بررسی تغییرات نیتریک اکساید در مایعات بدن و محیط های کشت سلولی94214مجری اول 9614, 110001394/05/011395/04/27تسویه بر اساس پرونده
81بررسی تاثیر ترانیلست و فراکسیون پترولیوم اتر کلپوره بر تکثیر سلول های اندوتلیال ورید بند ناف انسانی در محیط کشت دو بعدی ورگزایی آئورت موش صحرایی در محیط کشت سه بعدی94227مجری 170031394/06/011396/05/21تسویه کامل
82بررسی اثر نانوپارتیکل های siRNA-based spherical nucleic acid در تنظیم بیان ژن TNF alpha در رده سلولی RAW264.794405همکاراصلی 159501395/02/251396/02/14تسویه کامل
83بررسی اثر عوامل شیمیایی و دارویی بر رده های سلولی سرطانی در محیط کشت95080مجری 10186, 121291395/02/011396/02/01تسویه بر اساس پرونده
84بررسی اثر ترکیبات ویژه عسل (انگبین) بر ساختار بافت های حیاتی بدن موش صحرایی95134مجری 10368, 10378, 122481395/03/051396/03/05تسویه بر اساس پرونده
85بررسی اثر عصاره ی هیدروالکلی گیاهان شبدر و خارخاسک بر ترومبوسیتوپنی در موش صحرایی95135مجری اول 104161395/05/011396/06/30تسویه کامل
86بررسی تاثیر همزمان دو داروی پنتوکسی¬فیلین و تاموکسیفن بر آپوپتوز رده های سلولی سرطان پستان انسانی95236همکار 51861395/06/011396/04/02تسویه بر اساس پرونده
87بررسی اثر عصاره غازیاقی بر پارامترهای تولید مثلی در موش های سوری نر95244منتور(Mentor)- مجری 1395/04/231396/04/22تسویه بر اساس پرونده
88سلول های بنیادی در دندانپزشکی، منابع و کاربردها95245منتور(Mentor)- مجری 1395/04/231396/04/22تسویه بر اساس پرونده
89بررسی اثر عصاره ی هیدروالکلی پوسته ی خرچنگ بر ساختار بافت کلیه و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در موش های صحرایی دیابتی95279استاد راهنما 104161395/07/011396/08/25تسویه کامل
90بررسی اثر ژل رویال بر وضعیت آنتی¬اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی سرم در موش¬های صحرایی دیابتی95304مجری 1395/05/201396/05/20تسویه بر اساس پرونده
91بررسی اثر داروی Sorafenib بر میزان بیان ژن های تلومراز و BCL2 در موش صحرایی نر مبتلا به سرطان کبد95422مجری دوم 11859, 118871395/07/251399/05/21تسویه بر اساس پرونده
92بررسی پلی مورفیسم و بیان برخی فاکتورهای سیستم آنتی اکسیدانی در بیماران مبتلا به سرطان سینه در مقایسه با افراد سالم95470مجری 11318, 12635, 160441395/08/231396/08/23تسویه بر اساس پرونده
93بررسی ارتباط سطح سرمی هورمون های آنتی مولرین و آدیپونکتین در مبتلایان به سندرم تخمدان پلی کیستیک95596استاد راهنما 1395/12/161397/02/16تسویه کامل
94بررسی مروری نقش سیستم آنتی اکسیدانی در بلوغ آزمایشکاهی تخمک95618مجری 101801395/12/251396/12/24تسویه بر اساس پرونده
95بررسی الگوی بیان lncRNAها در کارسینومای داکتال مهاجم: بیومارکرهای کاندید جدید در مانیتورینگ و تشخیص سرطان پستان95680استاد مشاور علمی 15790, 163251396/03/221398/09/08تسویه کامل
96تعیین اثرات ناندرولون تزریق شده در داخل بطن مغزی بر سطح تستوسترون، LH و تغییرات بافت¬های تولیدمثلی موش¬های صحرایی نر در دوران بلوغ96154همکار 1396/06/211397/09/15پایان یافته
97بررسی اثر ترکیبات طبیعی بر عوارض ناشی از مصرف داروی های شیمی درمانی در موش صحرایی96253مجری 10969, 111451396/04/141397/04/14تسویه بر اساس پرونده
98بررسی مسیر سیگنالینگ مرگ سلولی القا شده در سلولهای سرطانی تیمار شده با عوامل ضدسرطان96277مجری 12247, 12672, 131321396/04/141397/04/14تسویه بر اساس پرونده
99بررسی مقایسه ای سطح سرمی سیرتویٔین 1 در بیماران دیابتی و افراد سالم96285استاد راهنما 152751396/05/281397/05/28تسویه کامل
100بررسی اثرات ضد التهابی ، آنتی اکسیدانی و تغییرات بافت شناسی Virgin Coconut Oil در نروتو کسیستی القا شده توسط β آمیلویٔید در رت های دریافت کننده رژیم پر چرب و غذای استاندارد96293استاد مشاور علمی 143571396/08/301398/02/30تسویه کامل
101بررسی تمایز سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی به سلول غضروفی در طی کشت دو بعدی و سه بعدی و بیان ژن‌های مرتبط96396مجری 1396/10/161398/10/06پایان یافته
102بررسی اثر پروتیٔین طبیعی ابریشم (سریسین) بر تحرک و زنده مانی اسپرم انسان قبل و پس از انجماد96624مجری دوم 1397/02/281397/08/23تسویه کامل
103اثر مکمل های نانوکپسوله رسوراترول، سیستئامین، ملاتونین و ترتینوئین به تنهایی و توام، بر بلوغ و لقاح اووسیت و کشت جنین آزمایشگاهی در موش کوچک97017مجری دوم 14388, 16668, 16669, 166711397/05/101400/04/25تسویه کامل
104بررسی اثر درمانی شبدر بر پارامترهای تولیدمثلی در موش صحرایی نر دیابتی97169مجری 104161397/07/031398/09/04تسویه کامل
105بررسی اثر استفاده همزمان از عوامل القا کننده مرگ سلولی و داروهای شیمی درمانی در محیط کشت97319مجری 137851397/05/281398/05/29تسویه بر اساس پرونده
106بررسی اثر ترکیبات طبیعی بر وضعیت آنتی اکسیدانی، بافت ها و هورمون ها در مدل های حیوانی97320مجری 12165, 12588, 133521397/05/281398/05/29تسویه کامل
107بررسی الگوی متیلاسیون DNAدر ژن های H19 و MEST در اسپرم مردان الیگو اسپرمی طی روند انجمادی97345همکار 1397/09/041398/09/04در دست اجرا
108بررسی اثر عصاره آبی الکلی خرنوب(ceratonia siliqua L)بر پارامترهای اسپرم و میزان فراگمنتاسیون DNA پس از انجماد و ذوب97364همکار 146511397/09/101398/06/30تسویه کامل
109بررسی اثر عصاره آبی الکلی خرنوب (Ceratonia siliqua L) بر میزان بقا و لقاح اووسیت های موش سوری پس از انجماد97365همکار 163271397/09/101399/03/04تسویه کامل
110بررسی اثر ترکیب خامه شیر و کنگر معمولی بر سوختگی درجه 2 در موش صحرایی97384همکار 1397/06/141398/08/08پایان یافته
111بررسی اثر عصاره شبدر بر دو رده سلولی سرطان پروستات در محیط کشت97557مجری 120141397/11/261398/11/24تسویه کامل
112بررسی اثر محافظتی عصاره هیدروالکی خرمای اشرسی بر روی سمیت بیضه در موش های صحرایی دیابتی شده97760مجری دوم 144301398/02/011399/02/01در دست اجرا
113بررسی اثر محافظتی روغن دانه گوجه فرنگی بر روی سمیت بیضه در موش های صحرایی دیابتی شده97761مجری دوم 1398/02/011399/02/01در دست اجرا
114ثبت نازایی در جمعیت مراجعه کننده به مرکز تحقیقات و درمان ناباروری بیمارستان معتضدی97799همکار 1397/11/141399/03/08در دست اجرا
115بررسی مرگ سلولی القا شده با عصاره گیاه خرنوب و پاکلی تاکسول بر رده های سلولی سرطان پروستات در محیط کشت97812مجری 104161397/11/171398/11/18تسویه کامل
116بررسی اثر اسانس گرده نخل بر میزان تحرک و زنده ماندن اسپرم های انسان پس از انجماد97814همکاراصلی 105991398/02/171399/02/17تسویه کامل
117بررسی اثر عصاره آبی-الکلی بادمجان (Solanum melongena L.) بر فاکتورهای خونی در موش صحرایی دیابتی97905منتور(Mentor)- مجری 158481397/12/151398/12/15تسویه کامل
118بررسی اثر نانوپارتیکل های طلا سنتز شده به روش سبز متصل به siRNA-based spherical nucleic acid در تنظیم بیان ژن EGFR در رده سلولی A431980072همکاراصلی 1398/05/081399/07/06در دست اجرا
119بررسی اثر عصاره ی گیاه کلم کیل بر پارامتر های باروری موش نر دیابتی980073همکاراصلی 1398/05/081398/09/15در دست اجرا
120بررسی اثر محافظتی Falcaria vulgaris بر تحرک و زنده مانی اسپرم انسانی قبل و پس از انجماد اسپرم980234استاد مشاور 1398/06/281399/06/28در دست اجرا
121شناسایی ترکیبات فنولی در عصاره هیدروالکلی گیاه علف چشمه (Nasturtium Officinale) با LC-MS/MS و اثر آن بر آسیب اکسیداتیو القاء شده با اکسی متولون در بیضه و پارامترهای اسپرم در موش BALB/c980242همکاراصلی 142041398/07/021398/12/02تسویه کامل
122تهیه نانوفیبرهای متخلخل سه بعدی با استفاده از روش الکتروریسندگی اصلاح شده و کاربرد آن به عنوان داربست سلولی980244مجری دوم 1398/04/021399/09/29در دست اجرا
123بررسی تاثیر داروی Doxorubicin به همراه عصاره هیدروالکلی گیاه شبدر (Trifolium pretense) بر سرطان پستان ناشی از تزریق سلول های 4T1 در موش BALB/c980292استاد راهنما 15672, 15721, 159631398/04/191399/12/18تسویه کامل
124بررسی اثر گرده زنبور عسل (bee pollen) و داروی متفورمین برپارامترهای بیوشیمیایی وبیان ژن های آپوپتوزی در رت های مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستی980410استاد راهنما 169111398/05/261400/01/19تسویه کامل
125بررسی اثر عصاره آبی- الکلی گیاه کاسنی بر عوارض کبدی ناشی از مصرف اکسی متولون در موش صحرایی980424استاد راهنما 104161398/05/301399/07/23تسویه کامل
126بررسی اثر زینک گلوکونات بر تولرانس ناشی از مورفین در موش سوری با تاثیر بر آنزیم GSK980512همکار 1398/06/241399/07/23در دست اجرا
127بررسی اثر سینرژیک داروهای ضد سرطان و عصاره های گیاهی در مدل های برون تن980545مجری 15466, 16369, 169121398/07/011399/07/02در دست اجرا
128بررسی اثر عصاره ی گیاه کلم کیل در تنظیم بیان ژن TNF-α و کاهش التهاب در بیماری پسوریازیس980705همکار 1398/09/051400/02/29در دست اجرا
129بررسی خصوصیات سلول های بنیادی جداشده از Buccal fat pad980784مجری 169191398/09/261399/05/23در دست اجرا
130ثبت بیماری غیر واگیردار دیابت نوع 2 در بیماران مراجعه کننده به مرکز دیابت بیمارستان آیت الله طالقانی کرمانشاه980915همکار 1398/11/131399/11/13در دست اجرا
131بررسی اثر محافظتی عصاره آبی-الکلی گلپر (Heracleum persicum L) در سمیت کلیوی القاء شده با جنتامایسین در موش صحرایی981004مجری 162081398/12/061399/08/06تسویه کامل
132بررسی اثرات عصاره آبی- الکلی میوه گیاه قره قات (Vaccinium arctostaphylos L.) در پارامترهای اسپرم، آسیب اکسیداتیو و تغییرات آپوپتوزی در سمیت القا شده ناشی از اکسی متولون روی بیضه موش BALB/c981005مجری 150091398/12/061399/08/01تسویه کامل
133بررسی اثر عصاره هیدروالکی گیاه رازیانه بر میزان استروژن و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در تخمدان رت های آسیب دیده با Bisphenol A990183مجری اول 104161399/03/171400/03/16تسویه کامل
134بررسی اثر نارینجنین بر تحمل ناشی از مورفین در موش سوری با اثر بر گلیکوژن سینتاز کیناز990222همکار 123491399/03/251400/03/24تسویه کامل
135بررسی اثر لیتیم کربنات در پیشگیری و درمان سمیت کبدی ناشی از استامینوفن در موش سوری990228استاد مشاور 123491399/03/271400/03/26تسویه کامل
136بررسی تمایز سلول های بنیادی بافت چربی به سلول ترشح کننده انسولین در محیط کشت و تعیین اثر رسوراترول بر آن990361مجری 1399/05/131401/05/12در دست اجرا
137بررسی اثر ژل رویال بر هورمون های جنسی، وضعیت آنتی اکسیدانی و ساختار تخمدان پلی کیستی در موش صحرایی990430مجری اول 168371399/06/021400/06/01تسویه کامل
138بررسی اثر داروهای لتروزول، رالوکسیفن و سیلدنافیل بر سلولهای استرومایی و بافت آندومتر انسانی در طی کشت دو بعدی و سه بعدی990443مجری 15831399/06/041400/06/03تسویه بر اساس پرونده
139بررسی خصوصیات کشت سه بعدی پالپ دندان در بستر فیبرینی: یک مدل برون تن990451مجری 1399/06/041399/12/03در دست اجرا
140مقایسه پروفایل فیتوشیمی و آنتی اکسیدانی گیاه ازمک ( Lepidium draba L.) و زبان گنجشک ( Fraxinus excelsior L.)990596منتور(Mentor)- مجری 1399/07/191400/07/18در دست اجرا
141مروری بر نانوپارتیکل¬های بر پایه فلز: نقش رادیکال¬های آزاد اکسیژن در سمیت کلیوی990633منتور(Mentor)- مجری 158261399/07/271400/07/26تسویه بر اساس پرونده
142بررسی تاثیر ال-پرولین بر پارامترها و یکپارچگی کروماتین اسپرم طبیعی انسانی بعد از انجماد990663همکار 1400/06/051401/11/29در دست اجرا
143بررسی اثر سینرژیستی عصاره گیاه کاسنی با دوکسوروبیسین در افزایش آپوپتوز رده سلولی لوسمی لنفوبلاستیک حاد (Nalm-6)990683مجری اول 104161399/10/211400/10/21تسویه کامل
144اثر ضد تکثیری مکمل‏های نانوکپسوله شده رسوراترول بر بقای رده های سلول سرطان سینه از طریق تنظیم فاکتورهای استرس اکسیداتیو990787مجری اول 1400/03/241401/03/24در دست اجرا
145بررسی خواص درمانی گیاه غازیاقی در طب سنتی و مطالعات تجربی: یک مطالعه مروری990967منتور(Mentor)- مجری 174191399/12/111400/12/11در دست اجرا
146ثبت ناهنجاری های مادرزادی قابل تشخیص در هنگام تولد در شهر کرمانشاه991002همکاراصلی 1400/03/231402/03/13در دست اجرا
147بررسی مورتالیتی بیماران مبتلا به کووید-۱۹ با بیماری زمینه ای سرطان4000025همکاراصلی 1400/01/281400/07/22در دست اجرا
148بررسی اثر محافظت کننده عصاره ی آبی گیاه بومادران در پپتیک اولسر القا شده توسط اتانول در موش صحرایی4000039استاد راهنما 1400/01/051401/03/03در دست اجرا
149بررسی مروری اثر پوسته خرچنگ بر بافتهای بدن4000138منتور(Mentor)- مجری 1400/03/121401/03/13در دست اجرا
150بررسی اثر کپسایسین و کوئرستین بر نارسایی زودرس تخمدان در مدل القایی موش صحرایی.4000139استاد راهنما 1400/03/171401/03/17در دست اجرا
151دسلولار کردن بافتهای سیستم تولیدمثل زنان و کاربرد آن در طب بازساختی4000182همکاراصلی 1400/03/251401/03/20در دست اجرا
152بررسی اثرات مواجهه با امواج تلفن همراه (فرکانس 915 مگاهرتز-باندGSM) بر بافتهای مغز و چشم و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی خون در رت4000316همکار 1400/05/231401/05/23در دست اجرا
153بررسی و مقایسه تاثیر پنج سویه لاکتوباسیلوس بومی بر ناباروری در موش های نر4000509همکار 1400/08/111401/08/11در دست اجرا
154بررسی میکروبیوتای تناسلی در سمن مردان بارور و نابارور شهر کرمانشاه با روش PCR-DGGE4000519همکار 1400/08/161402/02/23در دست اجرا
155بررسی مدل های حیوانی القای دیابت نوع 1 در جوندگان4000602منتور(Mentor)- مجری 175081400/09/071401/09/07در دست اجرا
156بررسی اثر نانوکمپلکس پلیمری رسوراترول بر مهار رشد و القاء آپوپتوز در مدل برون تنی سرطان پستان4000725استاد راهنما 1400/10/141401/10/14در دست اجرا

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه تاریخ انتشار دوره (Volum) شماره ضریب تاثیر کد طرح های مرتبط
1برسی ویژگیهای فردی وتحصیلی دانشجویان پزشکی ناموفق در مقایسه با دانشجویان موفق -ع419Index Medicus1386/12/01 2
2effects Modification of iron Hematoxylin on Neuron staining976pubmed
3مشکلات آموزشی دانشکده پزشکی: از دیدگاه های شخصی تا واقعیت1272index copernicus 4
4رضایت شغلی پزشکان عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و عوامل موثر بر آن1273index copernicus 2
5Cannabiniod receptor agonist WIN-55,212-2 protects differentiated PC12 cells from organophosphorus induced apoptosis1276ISI 1.267
6اثر صرع ناشی از کیندلینگ با پنتلین تترازول بر هورمون های هیپوزی-گنادی و پارامترهای اسپرم موش صحرایی1278index copernicus
7letrozole stimulates the growth of human endometrial explants cultured in three-dimensional fibrin matrix1352ISI 4.167 86013
8Cannabinoid Receptor Agonist WIN - 55,212-2 Protects Differentiated PC12 Cells From Organophosphorus - lnduced Apoptosis1567ISI 1.243
9تاثیر دوزهای مختلف کلومیفن سیترات بر مورفولوژی و تکثیر سلول های استرومای آندومتر انسانی در محیط کشت1687scopus
10Letter to the editor1849index copernicus
11مقایسه فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان اسپرم و عناصر سلنیوم وروی پلاسمای منی در بین مردان بارور و نابارور ایدیو پاتیک1887index copernicus
12بررسی فراوانی شکاف کام و لب و برخی عوامل مرتبط با آن در نوزادان متولد شده بیمارستان های شهر کرمانشاه در فاصله سال های 1387-802105index copernicus
13خاصیت ضد باروری گیاه غازیاقی در موش صحرایی ماده2108index copernicus
14INCIDENCE OF CLEFT LIP AND PALATE IN IRAN2149ISI 0.51
15بررسی وجود بافت های غیر مجاز در انواع سوسیس و کالباس عرضه شده در مراکز توزیع شهر کرمانشاه 1387-882330index copernicus
16تاثیر جنیستئین بر هورمونهای جنسی، تعداد و قابلیت زنده ماندن اسپرم در موش های صحرایی نر بالغ2336scopus 88061
17prenatal water deprivation induces apoptosis ...2424ISI 90115
18effect of exposure to extremely low ...2425ISI 0.55
19sildenafil effect on nitric oxide secretion by normal human endometrial epithelial cells cultured in vitro2712ISI 0.391 88032
20بررسی تاثیر گلاب خالص بر تولید مثل موش نر2713scopus
21is adiponectin related to orofacial clefts?2717ISI 0.36
22study of foeniculum vulgare effect on folliculogenesis in female mice2841ISI 0.391
23age at menarche and related factors in girls of urban areas of markazi (central) province of iran3055ISI 0.363 90212
24growth pattern in 7-12 years old arak children (central iran) in comparison with other ethnic subgroups of iran3076pubmed 90213
25hydrostatic pressure improves in vitro maturation of oocytes derived from vitrified-warmed mouse ovaries3079ISI 0.235
26protective effects of subchronic caffeine administration on cisplatin induced urogenital toxicity in male mice3313ISI 0.702
27اثر منفرد و توام امواج مایکروویو و صدای شدید بر قابلیت زیست اسپرم و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی پلاسما در موش های صحرایی نر 3316ایندکس شده3
28resveratrol as a supplemental treatment for periodontitis 3688pubmed
29the effect of student working group establishment on teaching general embryology course to medical students3721ایندکس شده3
30simultaneous effects of exposure to microwaves and noise on male rats sperm parmeters and total antioxidant capacity3803ایندکس شده3
31sonic hedgehog inhibition induces mouse embryonic stem cells to differentiate toward definitive endoderm3812ISI 1.295
32co-culture of mouse two-cell embryos on human endometrial stromal cells in proliferative and secretory phases3827ISI 0.244
33appraisal of sildenafil binding on the structure and promiscuous esterase activity of native and histidine-modified forms of carbonic anhydrase II3834ISI 175-1762.203
34low doses of celecoxib stimulate human endometrium growth in a three- dimensional culture model4041ISI 70.471
35adiponectin effect on the viability of human endometrial stromal cells and mrna expression of adiponectin receptors4044ISI 70.471
36the effects of cell phone waves (900 mhz-gsm band) on sperm parameters and total antioxidant capacty in rats4252ISI 70.471
37the effect of cannabis sativa hydroalcoholic extract on sperm parameters and testis histology in rats4278ISI 310.213
38effect of dentine matrix proteins on human endometrial adult stem-like cells: in vitro regeneration of odontoblasts cells 4282ISI 581.549
39a viewpoint on medical education in iran 4320ایندکس شده3 2
40features of medical students theses at kermanshah university of medical sciences during a five - year period4321ایندکس شده3 2 92087
41effect of exogenous testosterone, finasteride,and castration on serum level of thyroxin4424pubmed 17 92105
42protective effect of tragopogon graminifolius dc against ethanol induced gastric ulcer4426ISI 150.333 90032
43اثرات کورکومین بر پارامترهای تولید مثلی در موش آزمایشگاهی نر 4599علمی پژوهشی
44shahid motahari educational festival 4869ایندکس شده3 2
45combination of salermide and cholera toxin b induce apoptosis in mcf-7 but not in mrc-5 cell lines4883pubmed 4
46resveratrol may improve osseointegration of denral implants in type 2 diabetes mellitus patients4899ISI 20140.684
47synergistic effects of tamoxifen and tranilast on vegf and mmp-9 regulation in cultured human breast cancer cells 4920ISI 141.27
48a histological assessment of the cell death induced by haloperidol on prefrontal cortex 4943ISI 310.213 92006
49educational status of dental basic science course and its correlation with students educational background in kermanshah university of medical sciences4965ایندکس شده3 92412
50synergistic esffects of tamoxifen and tranilast on VEGF and MMP-9 regulation in cultured human breast cancer cells 5186ISI 141.271 95236
51neuronal differentiation of pc12 and embryonic stem cells in two-and three-dimensional in vitro culture5191ISI 521.195
52protective effect of tribulus terrestris hydroalcoholic extract againts cisplatin-induced cytotoxicity on sperm parameters in male mice 5483ISI 0.213 92106
53quality of educational services in the library of kermanshah school of medicine based on library standards(2011-2012)5494ایندکس شده3
54اثر امواج تلفن همراه و صدای شدید بر تحرک اسپرم و هورمون های جنسی در موش های صحرایی نر 5530ایندکس شده3
55do scientometric indices require revision?5537ایندکس شده3
56antiproliferatory effects of crab shell extract on breast cancer cell line (mcf7)5572ISI 1.317 91379
57the effect of walunt on weight blood glucose and sex hormones of diabetic male rats 5679ISI 0.2 90084
58reproductive parameters in diabetic male rat after exposure to cannabis sativa hydroalcoholic extract5808Chemical Abstract 92082
59خواص بیوفارماکولوژیک رسوراترول5931scopus
60in vitro inhibitory effect of crab shell extract on human umbilical vein endothelial cell 6041ISI 1.0 91378
61protective effect of hydroalcoholic extract of tribulus terrestris on cisplatin induced renal tissue damage in male mice 6095pubmed 91400
62تاثیرآدیپونکتین بر ترشح نیتریک اکساید در سلولهای استرومای...6524ISI1393/12/01 0.2 93116
63Study on The Effect of Royal Jelly on Reproductive Parameters in Streptozotocin-induced Diabetic Rats6530pubmed1394/03/11 1 92004
64Protective Effect of Tribulus terrestris Hydroalcoholic Extract Against Cisplatin–Induced Apoptosis on Testis in Mice6542ISI1393/12/01 10.2 92106
65Correlation of Emotional Intelligence with Evaluation Score of The Faculty Members of Kermanshah University of Medical Sciences in 20146727ISC1393/10/20 2 93274
66Morphometric and Hormonal Study of the Effect of Utrica diocia Extract on Mammary Glands in Rats7082ISI1394/06/01 30.317 94297, 94298
67new finding on breast cancer stem cell7354ISI1394/09/10 41.576 93080
68Using PRP and Human Amniotic Fluid combination for osteogenesis in rabbit socket preservation7418scopus1394/08/01 4
69اثر سقط زایی عصاره گیاه کندر در موش کوچک آزمایشگاهی7636scopus1394/10/10 2
70اثر کروسین بر کاهش تعداد جنین و مکانهای لانه گزینی در موش کوچک آزمایشگاهی7666ISC1394/08/10 5 92126
71Protective Effects of Thymoquinone against Methotrexate-Induced Germ Cell Apoptosis in Male Mice7667pubmed1394/12/11 4 90057
72in vitro antiproliferative effect of adiponectin on human endometrial stromal cell8001pubmed1394/10/15 1 93079
73Crocin Improves Damage Induced by Nicotine on A Number of Reproductive Parameters in Male Mice8171ISI1395/03/11 1 93085
74Thymoquinone Could Increase The Efficacy of Tamoxifen Induced Apoptosis in Human Breast Cancer Cells: An In Vitro Study8542ISI1395/06/11 21.105 91399
75Tribulus terrestris Hydroalcoholic Extract Effect on Cisplatin-Induced Apoptosis in Mice Kidney8688ISI1395/03/12 20.299 93072
76Improvement in Serum Biochemical Alterations and Oxidative Stress of Liver and Pancreas following Use of Royal Jelly in Streptozotocin-Induced Diabetic rat8841ISI1395/09/11 31.275 94058
77Antioxidant and protective effects of Royal jelly on histopathological changes in testis of diabetic rats8899pubmed1395/05/11 8 94058
78Internal Evaluation of Department of Anatomy and Cell Biology at Kermanshah University of Medical Sciences9054ISC1395/03/12 1 94008
79Apoptosis induction of human endometriotic epithelial and stromal cells by noscapine9094ISI1395/06/11 91.22 93080
80stem cell in dentistry, sources and application9121scopus1395/03/12 2 93521
81اثر امواج ماکوویو تلفن همراه با دو فرکانس 950 و 915 مگاهرتز بر بافت بیضه و پروستات در موش صحرایی9141علمی پژوهشی1395/01/13 1 92004
82prenatal caffeine exposure impairs pregnancy in rat9587ISI1394/10/30 40.471
83Thymoquinone synergistically potentiates temozolomide cytotoxicity through the inhibition of autophagy in U87MG cell line9588ISI1395/05/20 81.22 93079
84Association between the cytotoxic T-lymphocyte antigen-4 mutations and the susceptibility to systemic lupus erythematosus; Contribution markers of inflammation and oxidative stress9614ISI1395/07/1010.14715/cmb/2016.62.12.10620.605 94214
85ABORTIVE EFFECT OF HYDROALCOHOLIC EXTRACT OF Astragalus Fasciculifolius GUM IN MICE9695Chemical Abstract1395/07/10 5 3001755, 92383
86Hepatoprotective Effects of Tribulus terrestris Hydro-Alcholic Extract on Non-Alcoholic Fatty Liver- Induced Rats10155ISI1395/12/11 10.299
87Reactive oxygen species generation and use of antioxidants during in vitro maturation of oocytes: a Review10180ISI1396/04/10 2 95618
88Temoxolamide- mediated apoptotic death is improved by thymoquinin in U87MG cell line10186ISI1396/01/02 42.231 95080
89Methanolic extract of Dill leaves inhibits AGEs formation and shows potential hepatoprotective effect in CCL4 induced liver cytotoxicytiy in rat10212ISI1395/10/25https://doi.org/10.1155/2017/6081374
90Isolation of breast cancer stem cell from MDA-MB231 cell line using vincristine10219ISI1395/09/11 40.299
91بهبود وضعیت آنتی¬اکسیدان و استرس اکسیداتیو در موش¬های صحرایی دیابتی تحت درمان با ژل رویال10368scopus1396/07/01 111 95134
92اثر ترمیمی کهورک (Prosopis farcta) بر پارامترهای باروری و وضعیت آنتی اکسیدانی موش¬های صحرایی دیابتی10378scopus1396/02/01 5 95134
93Intrinsic parameters for the synthesis and tuned properties of amphiphilic chitosan drug delivery nanocarriers10416ISI1396/06/06 7.786 95279, 95135, 96372, 97302, 97169, 97812, 980424, 990183, 990683
94نقش نیتریک اکسید در سیستم های بیولوژیک بدن: یک مرور سیستماتیک10513scopus1396/04/10 150
95Impact of prolonged oocyte incubation time before vitrification on oocyte survival, embryo formation, and embryo quality in mice10599ISI1396/03/11 60.897 96688, 96689, 97277, 97814
96Protective Effect of Trogopogon Graminifolius Hydroalcoholic Extract against Acute Ethanol Induced Liver Damages in Rat10719scopus1396/04/10 2 90033
97Synergistic Anticancer Effect of Paclitaxel and Noscapine on Human Prostate Cancer Cell Lines10813ISI1396/09/10 41.507 97193, 97486, 97487
98Crab Shell Extract Induces Prostate Cancer Cell Line (LNcap) Apoptosis and Decreases Nitric Oxide Secretion10881ISI1396/06/10 21.636 93377
99New Findings on Biological Actions and Clinical Applications of Royal Jelly: A Review10969pubmed1397/07/09 5 96253
100Cytotoxic T-lymphocyte Associated Antigen-4 (CTLA-4) Polymorphism, Cancer, and Autoimmune Diseases11000ISI1396/09/10 4 94214
101Pentoxifylline increased apoptotic effects of tamoxifen on human breast cancer cells in vitro11117ISI1395/11/13 10.0 95594
102Crab Shell Extract Improves Serum Biochemical Markers and Histological Changes of Pancreas in Diabetic Rats11145ISI1396/09/10 40.255 96253
103Oxidative Stress and Cancer: The Role of Nrf211318ISI1397/05/10 62.992 95470
104The effect of catalase C262T gene polymorphism in susceptibility to ovarian cancer in Kermanshah province, Western Iran11503ISI1397/03/11 40.545 93470
105مدل های تجربی ایجاد ترومبوسیتوپنی درحیوانات آزمایشگاهی و کاربرد آنها در شناسایی عوارض داروهای شیمی درمانی12004scopus1397/01/12 4
106Apoptosis induction in human breast cancer cell lines by synergic effect of raloxifene and resveratrol through increasing proapoptotic genes12006ISI1397/04/25 2.936
107Teucrium polium Extract Enhances the Anti-Angiogenesis Effect of Tranilast on Human Umbilical Vein Endothelial Cells12014ISI1396/12/10 1 97557
108Factors affecting the results of comprehensive pre-internship exam among medical students of Kermanshah University of Medical Sciences12053pubmed1397/03/11 2
109Evaluation of Hydro-Alcoholic Extract of Trifolium Pratens L. for Its Anti-Cancer Potential on U87MG Cell Line12129ISI1397/09/10 31.636 95080
110Protective effect of Vaccinium arctostaphylos L. fruit extract on gentamicin-induced nephrotoxicity in rats12165scopus1397/06/12 5 97320
111Review on Teucrium polium biological activities and medical characteristics against different pathologic situations12187ISI1396/12/10 1
112Protective effect of hydroalcoholic extracts of Trifolium pratense L. on pancreatic β cell line (RIN-5F) against cytotoxicty of streptozotocin12247ISI1397/05/10 4 96277
113Royal Jelly Promotes Ovarian Follicles Growth and Increases Steroid Hormones in Immature Rats12248ISI1396/12/10 4 95134
114Microscopical Evaluation of Healing Effect of Falcaria vulgaris Extract on Aspirin-Induced Gastric Ulcer in Rats12261Embase1394/09/10 3
115Virgin coconut oil (VCO) by normalizing NLRP3 inflammasome showed potential neuroprotective effects in Amyloid-β induced toxicity and high-fat diet fed rat12272ISI1397/05/10 3.977
116پیشرفت های اخیر در انجماد تخمک: یک مطالعه مروری12575scopus1397/06/10 164
117Synergistic effect of temozolomide and thymoquinone on human glioblastoma multiforme cell line (U87MG)12584ISI1397/06/10 50.842 93470
118مقدمه ای بر مهندسی بافت و پرکاربردترین داربست های مورد استفاده در آن12588scopus1397/06/10 488 97320
119ویژگی های پایان نامه های دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در طی دوره پنج ساله12632index copernicus1397/06/10 2 980834
120مروری بر تاثیر آلودگی هلیکوباکترپیلوری بر تولید مثل، بارداری و بیماریهای زنان12672scopus1397/06/10 96277
121Overview of effective herbal and antioxidant compounds on diabetes12685ISI1397/06/10 4
122مروری بر گیاهان و ترکیبات طبیعی دارای اثرات ضدسرطان12884index copernicus1397/09/10 3
123Rumex alveollatus hydroalcoholic extract protects CCL4-induced hepatotoxicity in mice12909scopus1398/01/14 2
124Sirenomelia: Case Report and Review of the Literature12910index copernicus1396/12/10 5
125Cryoprotective effect of sericin supplementation in freezing and thawing media on the outcome of cryopreservation in human sperm12922ISI1397/08/10 2.5
126METHODS OF INDUCING BREAST CANCER IN ANIMAL MODELS: A SYSTEMATIC REVIEW12977ISI1397/09/10 4
127Antiproliferative Effect of Trifolium Pratens L. Extract in Human Breast Cancer Cells13132ISI1397/10/11 2.261 96277
128Crab Shell Extract Improves Sperm Parameters and Antioxidant Status in Testes of Diabetic Rats13352pubmed1397/11/12 2 97320
129.13493ISI1397/09/10
130Multitarget Effects of Coconut Oil (Virgin Type) on Aβ-Induced Alzheimer’s Disease Animal Model13724ISI1398/01/12 2
131Temozolomide and tranilast synergistic antiproliferative effect on human glioblastoma multiforme cell line (U87MG)13785pubmed1398/02/11 97319
132Noscapine Inhibiting the Growth and Angiogenesis of Human Eutopic Endometrium of Endometriosis Patients through Expression of Apoptotic Genes and Nitric Oxide Reduction in Three-Dimensional Culture Model13879ISI1398/03/11 21.183
133Renal Tissue Damages and Its Antioxidant Status Improved by Crab Shell Extract in Streptozotocin‑induced Diabetic Rat13946pubmed1398/03/11
134Active targeting carrier for breast cancer treatment: Monoclonal antibody conjugated epirubicin loaded nanoparticle13965ISI1398/07/09 2.606 93516
135Does supplementation of sperm freezing/thawing media with Ceratonia siliqua improve detrimental effect of cryopreservation on sperm parameters and chromatin quality in normozoospermic specimens?14072ISI1398/06/10 31.939
136Antioxidant activities of α‑lipoic acid free and nano‑capsule inhibit the growth of Ehrlich carcinoma14126ISI1398/09/10 62.107
137تاثیر دوره اموزشی علوم پایه و عوامل وابسته بر وضعیت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه14189علمی پژوهشی1398/03/11 8 92430
138Nasturtium Officinale L. hydroalcoholic extract improved oxymetholone‐induced oxidative injury in mouse testis and sperm parameters14204ISI1398/05/10 71.84 980242
139مروری بر اثرات درمانی گیاه خارخاسک14255scopus1398/07/09 18
140The Effects of Virgin Coconut Oil on Prevention of Alzheimer’s Disease14357ISI1398/08/10 96293
141The Contingent Prenatal Screening Test for Down’s Syndrome and Neural Tube Defects in West of Iran14388pubmed1398/09/10 4 97017
142In vitro application of Ceratonia siliqua improved sperm parameters and chromatin quality after vitrifacation in normozoospermic aged men14651ISI1398/08/10 97364
143In vitro effects of clomiphene citrate on sperm parameters and fertilisation rate in male NMRI mice14741ISI1398/11/12 1.84 97278
144Resveratrol Effect on Adipose-Derived Stem Cells Differentiation to Chondrocyte in Three-Dimensional Culture14831ISI1398/10/11 1
145Relationship between Serum Levels of Anti-Mullerian Hormone, Adiponectin and Oxidative Stress Markers in Patients with Polycystic Ovary Syndrome14833ISI1399/03/12 1
146Novel therapeutic approaches of tissue engineering in male infertility.14962ISI1399/01/13 13.36
147Anticancer Effect of Cisplatin-Loaded Poly (Butylcyanoacrylate) Nanoparticles on A172 Brain Cancer Cells Line14979pubmed1398/11/12
148The effects of hydroalcoholic extract of Vaccinium arctostaphylos L. on sperm parameters, oxidative injury and apoptotic changes in oxymetholone‐induced testicular toxicity in mouse15009ISI1399/01/12 31.951 981005
149Trifolium pratense extract induces apoptosis and decreases nitric oxide secretion in human umbilical vein endothelial cell15019ISI1398/12/20 7 97398
150Comparison of sirtuin 1 level and related blood factors in diabetic and healthy subjects15275pubmed1399/02/10 1 96285
151Ipolamiide and other phytoconstituents of the Gynura procumbens15293scopus1399/02/10 9
152Protective Effect of Royal Jelly against Cyclophosphamide-Induced Thrombocytopenia and Spleen and Bone Marrow Damages in Rats15463ISI1399/09/10 222.479
153Wound Healing Activities of Gundelia tournefortii L Extract and Milk-Cream Ointment on Second-Degree Burns of Rat Skin15464ISI1400/06/12 202.057
154Digital Implementation of a Spiking Convolutional Neural Network for Tumor Detection15465ISI1398/10/05 490.34
155Natural and herbal compounds targeting breast cancer, a review based on cancer stem cells15466ISI1399/05/11 82.146 980545
156An overview of therapeutic potentials of Rosa canina: a traditionally valuable herb15467ISI1399/03/20 7
157A Hierarchical Convolutional Neural Network Architecture for Brain Tumor Segmentation in 3D Brain Magnetic Resonance Imaging15468علمی پژوهشی1398/10/11 1
158Faculty Members’ Satisfaction with the Executive Processes of Educational, Research and Administrative Units of Kermanshah Medical School in 201815618علمی پژوهشی1399/03/12 1 97287
159Phytochemicals and antioxidant activity of alcoholic/hydroalcoholic extract of Trifolium pratense15672ISI1399/04/11 3 980292
160Improving pulp revascularization outcomes with buccal fat autotransplantation15674ISI1399/06/11 93.963
161Trifolium pratense L. (red clover) extract and doxorubicin synergistically inhibits proliferation of 4T1 breast cancer in tumor‐bearing BALB/c mice through modulation of apoptosis and increase antioxidant and anti‐inflammatory related pathways15721ISI1399/05/11 81.797 980292
162Review on Metal-based Nanoparticles: Role of ROS in Renal Toxicity15826ISI1399/07/10 103.184 990633
163بررسی اثرات داروی لتروزول و رالوکسی فن بر سلول های استرومای آندومتر انسان در محیط کشت15835scopus1399/05/20 5 92083
164Improvement of Blood Glucose, Serum Antioxidant Status and Liver Enzyme Changes by Hydroalcoholic Extract of Solanum melongena Green Cap in Diabetic Rats15848ISI1399/09/11 4 97905
165Doxorubicin and Trifolium pratense L. (Red clover) extract synergistically inhibits brain and lung metastases in 4T1 tumor‐bearing BALB/c mice15963ISI1399/07/11 101.797 980292
166Nrf2 mutation at rs6721961 and its association with Nrf2 target genes in Breast Cancer Patients with No history of Chemotherapy16044ISI1399/06/11 95470
167Anti-diabetic effect of a novel oligosaccharide isolated from Rosa canina via modulation of DNA methylation in Streptozotocin-diabetic rats16100ISI1399/09/11 22.739
168Anti-inflammatory, anti-oxidative and anti-apoptotic effects of Heracleum persicum L. extract on rats with gentamicin-induced nephrotoxicity16208ISI1399/11/13 21.903 981004
169Ceratonia siliqua (Carob) extract improved in vitro development of vitrified-warmed mouse germinal vesicle oocytes: assessment of possible mechanism16327ISI1399/12/1210.1007/s10561-020-09873-w 1.149 97365
170جداسازی سلول های بنیادی از سرطان سینه انسانی16369ISI1400/04/1210.30476/mejc.2021.83672.11812 980545
171In vitro and in vivo antidiabetic activity of Tamarix stricta Boiss.: Role of autophagy16646ISI1400/01/12 3.69
172Co-encapsulation of tertinoin and resveratrol by solid lipid nanocarrier (SLN) improves mice in vitro matured oocyte/ morula-compact stage embryo development16668ISI1400/06/12https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2021.05.007 2.74 97017
173The Anti-oxidative Effects of Encapsulated Cysteamine During Mice In Vitro Matured Oocyte/Morula-Compact Stage Embryo Culture Model: a Comparison of High-Efficiency Nanocarriers for Hydrophilic Drug Delivery—a Pilot Study16669ISI1400/02/12https://doi.org/10.1007/s43032-020-00333-0 2.616 97017
174Cryoprotective Effect of Tretinoin-Loaded Solid Lipid-Core Nanocapsules During Fresh and Freeze/Thaw Media on NMRI Mouse Sperm Parameters, DNA Damage, and Reactive Oxygen Species Production16670ISI1400/05/12https://doi.org/10.1089/bio.2020.014842.3 990952
175Enhanced Cryoprotective Effect of Melatonin and Resveratrol by Coencapsulation: Improved In Vitro Development of Vitrified-Warmed Mouse Germinal Vesicle Oocytes16671ISI1400/03/12https://doi.org/10.1089/bio.2020.0102 2.021 97017
176عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی و عدم موفقیت دانشجویان پزشکی در ایران: یک مطالعه مروری16718علمی پژوهشی1399/09/12doi: 10.5812/erms.1058602
177Inhibitory effect of resveratrol on the growth and angiogenesis of human endometrial tissue in an In Vitro three-dimensional model of endometriosis16749ISI1399/09/12 2.376
178Meta-Analysis of the Addition of Exogenous Antioxidants to in vitro Maturation Medium: Improved in vitro Nuclear Maturation of Animal Oocyte16806ISI1400/03/20 217-227
179Improved hormonal and oxidative changes by Royal Jelly in the rat model of PCOS: An experimental study16837ISI1400/03/13doi.org/10.18502/3) 98-267-519 990430
180Isolation and Differentiation of Adipose-derived Stem Cells into Odontoblast-like Cells: an in vitro Study16838ISI1400/05/12doi: 10.22074/cellj.2021.732532.47
181Low-dose bitter leaf improves sperm quality disrupted in immunosuppressed Wistar rats: An experimental study'16883ISI1400/04/10https://doi.org/10.18502/ijrm.v19i6.93796
182Potential Therapeutic Effect of Bee Pollen and Metformin Combination on Testosterone and Estradiol Levels, Apoptotic Markers and Total Antioxidant Capacity in A Rat Model of Polycystic Ovary Syndrome16911ISI1400/03/1010.22074/IJFS.2020.1346042 980410
183Decellularized Extracellular Matrices in Bone Tissue Engineering:From Cells to Tissues. Mini-Review16912scopus1399/09/1110.1134/S1990519X200601276 980545
184Pharmacological and therapeutic properties of the Red Clover (Trifolium pratense L.): an overview of the new findings16913ISI1400/05/01 40.848
185Adipose tissue-derived stem cells: a comparative review on isolation, culture, and differentiation methods16919ISI1399/11/10https://doi.org/10.1007/s10561-021-09928-631.522 980784
186Teucrium polium Extract Enhances the Anti-Angiogenic Effect of Tranilast in a Three-Dimensional Fibrin Matrix Model17003pubmed1400/05/1010.31557/apjcp.2021.22.8.24718 94227, 97398
187Application of nanoparticles in bone tissue engineering; a review on the molecular mechanisms driving osteogenesis17025ISI1400/05/12DOI https://doi.org/10.1039/D1BM00504A 6.843
188The effect of dapsone in testosterone enanthate-induced polycystic ovary syndrome in rat17141ISI1400/08/12 4.292

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1بررسی اثر لیگالون بر مسمومیت ناشی از آلفا آمانتین در کبد موش صحرایی -م160هفتمین همایش سراسری علوم تشریحی ایران دانشگاه علوم پزشی کاشان 1385
2بررسی تاثیر عصاره گیاه غازایا قی Vulgaris Falcaria بر کبد موش صحرایی -م161هفتمین همایش سراسری علوم تشریحی ایراندانشگاه علوم پزشکی کاشان 1385
3بررسی تاثیر عصاره هیدرو الکلی اندامهای هوایی گیاه غازایا قی Falcaria vulgaria برساختار بافتی بیضه موش صحرایی -م185هفتمین همایش سراسری علوم تشریحی ایراندانشگاه علوم پزشکی کاشان 1385
4تاثیر Levostatin بر باروری موش صحرایی ماده -م186هفتمین همایش سراسری علوم تشریحی ایراندانشگاه علو پزشکی کاشان 1385
5بررسی میکروسکوپی اثر حفاظتی عصاره گیاه غازایاقی(Falcaria vulgaria ) بر زخم معده ناشی از آسپرین در موش صحرایی -م187هفتمین همایش سراسری علوم تشرحی ایران دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1385
6همه گیر شناسی هیستر کتومی های انجام شده در بیمارستان معتضدی کرمانشاه طی سالهای 78-1375 -م211اولین کنگره سراسری انجمن متخصصین زنان،مامایی نازایی ایران- شاخه خراساندانشگاه علوم پزشکی مشهد 1385
7تاثیر داروی کلومیفن بر سلولهای استرومای آندومتر انسانی در محیط کشت484سیزدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروریانجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری - ایرانپوستر1385
8بررسی وضعیت دو قلو زایی در بیمارستان معتضدی کرمانشاه در طی سالهای 1384 -1380485سیزدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری - ایران 1385
9کشت سه بعدی عروق سطحی جفت انسانی: یک مدل رگ زایی-م487سیزدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروریانجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری - ایران 1385
10بررسی اثر کومیفن سیترات بر میزان لقاح اسپرم های موش سوری در محیط کشت-م488سیزدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری - ایران 1385
11نتایج هم کشتی رویان دو سلولی موش با سلولهای استرومایی آندومتر انسان در دو فاز تکثیری و ترشحی-م489سیزدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروریانجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری- ایران 1385
12بررسی تراکم کلاژن در زخم معده ناشی از آسپرین در موش صحرایی نر-م533خلاصه مقالات هفتمین همایش سراسری علوم تشریحی ایراندانشگاه علوم پزشکی ایران 1385
13اثرات تراتوژنیک ناشی از مصرف کافئین بر استخوان سازی فمور در جنین موش صحرایی -م552نهمین کنگره تغذیه ایراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 1385
14اثرات تروتوژنیک ناشی از مصرف کافئین بر غلظت املاح استخوان فمور در جنین موش صحرایی -م553نهمین کنگره تغذیه ایراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 1385
15اثرات ترتوژنیک ناشی از مصرف کافئین بر غلظت املاح استخوان فمور در جنین موش صحرایی -م554نهمین کنگره تغذیه ایراندانشگاه علوم پزشکی تبریز 1385
16بررسی اثرات اتانول و تاثیرات حفاظتی ویتامین E بر مورفولوژی و هیستولوژی بیضه موش صحرایی -م555نهمین کنگره تغذیه ایراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی تبریز 1385
17Rose Water Negative Effect on Number of Implancation Sites in Mice Uterus -م6579th congress on Reproductive Biomedicineدانشگاه تهرانپوستر2008
18Foenicullum Vulgare Alcoholic Extract Promotes Folliculogenesis in Female Albino Mice -م659رویان Twinدانشگاه تهرانپوستر2008
19بررسی تاثیر پنتیلین تترازول بر تحریک و مورفولوژی اسپرم موش سفید کوچک - م675کنگره سراسری باروری ،ناباروری و لاپاراسکوپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز- ایرانسخنرانی1387
20بررسی میکروسکوپی تغییرات ناشی از اتانول در لوله های اسپرم ساز بیضه موش صحرایی و اثر حفاظتی ویتامین E در مقابل آن - م676کنگره سراسری باروری ، و ناباروری و لاپاراسکوپیدانشگاه علوم پزشکی تبریز- ایرانسخنرانی1387
21بررسی تاثیر مورفین بر تحرک و مورفولوژی اسپرم موش سفید کوچک - م677کنگره سراسری باروری،ناباروری و لاپاراسکوپیدانشگاه علوم پزشکی مشهدسخنرانی1387
22بررسی نحوه اولویت بندی عوامل ارتقاء کیفی درون وبرون سازمانی موثر بر عملکرد کمیته های بیمارستانی در مراکز اموزشی درمانی طالقانی کرمانشاه در سال 85726توسعه نظام سلامت وانتظارات فرا رویکرمانشاه بیمارستان امام رضا (ع)پوستر1387
23بررسی تاثیر گلاب خالص بر تولید مثل موش نر- م801کنگره سراسری باروری، ناباروری و لاپاراسکوپیدانشگاه علوم پزشکی تبریز - ایرانپوستر1387
24اثرات تحریک کننده رشد داروی اتروزول بر کشت بافت آندومتر انسانی در زمینه ماتریکس سه بعدی- م802کنگره سراسری باروری، ناباروری و لاپاراسکوپیدانشگاه علوم پزشکی تبریز - ایرانپوستر1388
25بررسی اثر داروی آتورواستاتین بر پارامترهای اسپرم موش سوری پس از انجماد - م803کنگره سراسری باروی، و ناباروری و لاپاراسکوپیدانشگاه علوم پزشکی تبریز - ایرانپوستر1387
26Atorvastatin effect on mouse sperm parameters after cryopreservation874پانزدهمین کنگره انجمن ناباروری پزشکییزدپوستر
27Human endometrium:a special tissue in reproductive studies875پانزدهمین کنگره انجمن ناباروری پزشکییزدپوستر
28Effect of kindling with pentylenetetrazol on sexual hormone and sperm of male rats878سومین کنگره دانشجویی ناباروری پزشکییزدپوستر
29Survey of the effects of litrozole on human endometrial stromal cells in vitro882سومین کنگره دانشجویی ناباروری پزشکییزدسخنرانی
30letrozole effect on angiogenesis of human placental vessels cultured in three- dimensional matrix1000conjoint Annual Meeting MEFS&stgo 2008tunisiaپوستر2008
31Biphasic effects of Atorvastatin on cultured human endometrium in three-dimensional fibrin matrix10182th international of student Award and congress in reproductive medicineیزدسخنرانی2007
32Letrozole effect on in vitro culture of human endometrial explants in fibrin matrix1019ناباروری رویانپژوهشکده رویانسخنرانی2007
33Raloxifene effects on cultured human endometrial stromal cells10572th international of student Award and congress in reproductive medicineیزدپوستر2007
34A5b (fifth winner,shared):biphasic effects of Atorvastatin on cultured human endometrium in three- dimensional fibrin matrix1058نابارورییزدپوستر2007
35in vitro effect of clomiphene citrate on motility and vitality of sperm in mouse1063کنگره بین المللی ناباروری رویانتهران رویانپوستر2007
36IN vitro antiproliferative effect of salvia officinalis on human bon marrow endothelial cells (HBMES)1066نوزدهمین کنگره سرطان واولین کنگره پرستاریتهرانپوستر2007
37Antiangiogenic effec of Artemia vulgaris on human bon marrow endothelial cells (HBMEC)1067نوزدهمین کنگره سرطان واولین کنگره پرستاریتهرانپوستر2007
38Anovel model of angiogenesis assay1068نوزدهمین کنگره سرطان واولین کنگره پرستاریتهرانپوستر2007
39A5b (fifth winner shared):biphasic effects of Atorvastatin on cultured human endometrium in three- dimensional fibrin matrix1129دومین کنگره بین المللی دانشجویی ناباروری پزشکییزدپوستر2007
40Letrozole effect on in vitro three dimensional culture of human endometriotic explants1247ISRMشیرازسخنرانی1388
41Survey Of Morpholine effects on Male Rat Reproductive System1262iranian society for reproductive medicineشیرازپوستر1388
42Effect of hydrostatic pressure on in vitro maturation of oocyte in preovulatory follicles from cryopreserved ovarian tissues1265کنگره باروری و ناباروریشیرازسخنرانی1388
43Survey of cisplatin and caffeine synergic effect on sperm parameters in mice1266iranian society for reproductive medicineشیرازپوستر1388
44Survey of raloxifene effect on human endometrial tissue cultured in threedimensional fibrin matrix1267iranian society for reproductive medicine شیرازپوستر1388
45survey of sildenafil effect on normal human endometrial epithelial cells in in-vitro culture1268iranian society for reproductive medicineشیرازپوستر1388
46بررسی ویژگی های فردی و تحصیلی دانشجویان پزشکی ناموفق در مقایسه با دانشجویان موفق1390دهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی ایرانتهرانپوستر1388
47کاربرد روش کشت سه بعدی سلول ها و بافت ها در تحقیقات علوم تشریحی1521نهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانهمدانسخنرانی1389
48بررسی تاثیر عصاره هیدرو الکلی گیاه غازیاقی بر تحرک و موفو لوژی اسپرم در موش سوری1522نهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانهمدانپوستر1389
49معرفی یک روش ساده وتکرار پذیر برای جداسازی سلول های اپیتلیال آندومتر انسانی در محیط آزمایشگاه1523نهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانهمدانپوستر1389
50بررسی اثر آتورو استاتین بر پارامترهای اسپرم موش سوری پس از انجماد1524نهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانهمدانپوستر1389
51تغییرات هیستو پاتولوژیکی در کلیه موش سوری بدنبال استفاده توام کافئین وداروی سیس پلاتین1545علوم تشریحی ایرانهمدان 1389
52نوروآناتومی مواد روان گردان1546علوم تشریحی ایرانهمدانپوستر1389
53تاثیر کافئین بر وزن و ناهنجاری های ظاهری احتمالی نوزاد موش صحرایی1585علوم تشریحیهمدانپوستر1389
54برسی تاثیر کلومیفن سیترات بر سلولهای استرومای ـآندومتر انسانی در محیط کشت1586یازدهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکیبندر عباسپوستر1389
55Incidence of cleft lip and palate in iran1587یازدهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکیبندر عباسپوستر1389
56جایگاه استاندارد در سازمان ومدیریت بیمارستان1923توسعه وسلامتکرمانشاهپوستر1389
57معیار های ده گانه سه اصل استاندارد منابع انسانی در سازمان1945توسعه وسلامتکرمانشاهپوستر1389
58بررسی شیوع شکاف کام ولب و برخی عوامل مرتبط با آن در نوزادان تازه متولد شده بیمارستان های معتضدی وامام رضا کرمانشاه1997شکاف کاماصفهانپوستر1389
59Hydrostatic Pressure Induced Cell Death In Cumulus Cells and improved in vitro maturation of oocytes from preovulatory follicles2023سلولهای بنیادی رویانتهرانپوستر1389
60Evaluation of age at menarche in girls of Markazi province Iran2058انجمن علمی باروری و ناباروری ایرانتهرانپوستر1389
61Sildenafil effect on nitric oxide (NO) secration by human endometrial epithelial cells in in-vitro culture2059انجمن علمی باروری و ناباروری ایرانتهرانسخنرانی1389
62بررسی غلظت های متفاوت داروی وین کریستین به منظور جداسازی سلول های بنیادی سرطانی از رده سلولی سرطان پستان انسانی2163سلول های بنیادی مشهدپوستر1390
63simple and efficient method for cancer stem cell isolation form human breast cancer cell line mda-mb2312513کنگره بین المللی رویان تهرانتهرانپوستر1390
64بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی شاهدانه بر پارامترهای تولید مثلی موش صحرایی نر2674بیولوژی کاربردیمشهدپوستر1390
65simple and efficient method for cancer stem cells lsolation from human breast cancer cell line 2697بیولوژی کاربردیتهرانپوستر2011
66survey of raloxifene effect on human endometriotic tissue cultured in three-dimensional fibrin matrix2989asia - pacific international congress of anatomy apicaاندونزیسخنرانی2011
67celecoxib effect on normal human endometrium cultured in three-dimensional mo0del3156international and 18 national congress ofiranian society for reproductive medicineتبریز 2012
68بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی شاهدانه بر بافت بیضه موش صحرایی نر دیابتی3160دهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانرشتپوستر1391
69کاربرد مدلهای تجربی رگ زایی در تحقیقات علوم زیستی3161دهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانرشتپوستر1391
70تاثیرات هیستوپاتولوژیک داروی هالوپریدول بر قشرمخ موش صحرایی3162دهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانرشتسخنرانی1391
71the effects of prenatal water deprivation on testes of rat: ahistological study3165international and 18 national congress ofiranian society for reproductive medicineتبریز 2012
72rhe effects of cannabis sative hydroalcoholic extract on sperm parameters in diabetic rats3166international and 18 national congress ofiranian society for reproductive medicineتبریز 2012
73the effect of pernatal water deprivation on testes of rat: a histological study3184international and 18 national congress of iranian society for reproductive medicineتبریزپوستر2012
74ارتقاء کیفیت ارائه درس بافت شناسی عمومی دانشجویان پزشکی با استفاده روش تدریس سخنرانی برنامه ریزی شده بادیدگاه بالینی3336روشهای آموزش در علوم زیست پزشکیاصفهانپوستر1391
75ارتقاء کیفیت آموزش درس جنین شناسی عمومی از طریق تشکیل کارگروه دانشجویی 3337روشهای آموزش در علوم زیست پزشکیاصفهانسخنرانی1391
76a three-dimensional fibrin scaffold promotes neuronal differentation of pc12 and embryonic stem cells while reducing apoptosis3339انستیتو رویانتهرانپوستر1391
77scientific evaluation of medicinal plants with protective and ...339913theiranian pharmaceutical sciencesاصفهانپوستر1391
78scientific evalution of medical plants with protective and healing activity on peptic ulcer in iranian traditional medicine3417همایش علوم دارویی ایراناصفهانپوستر1391
79protective effect of tragopogon collinus extract against ethanol induced hepatic enzymes changes in rat 3760anatomy-iscaa آنکارا 2012
80بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی شاهدانه(Cannabis sativa) بربافت موش صحرایی نر دیابتی3989دهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانرشتپوستر1391
81تاثیرات هیستوپاتولوژیک داروی هالوپریدول بر قشر مخ موش صحرائی3990دهمین کنگره سراسری علوم تشریحی رشتسخنرانی1391
82الگوی رشد در استان مرکزی در مقایسه با سایر زیر گروه های قومی در ایران3991علوم تشریحی ایرانرشت پوستر1391
83survey of noscapine effect on apoptosis of human endometrial stromal cells: an in vitro study4378رویانتهرانپوستر1392
84antitumor activity of noscapine in combination with paclicitaxel on human lncap postate cancer cell line4379رویانتهرانپوستر1392
85inhibitory effect of noscapine on human endometriotic epithelial cells4381رویانتهرانپوستر1392
86survy of in vitro effect of noscapine on nitric oxide secretion of human endometrial stromal cell4382رویانتهرانپوستر1392
87in vitro adipenctin effect on human endometrial stromal cell4383کنگره باروری و ناباروریتهرانپوستر1392
88survey of in vitro effect of resveratrol on apoptosis of human endometrial epithelial cells4385 1392
89protective effect of curcumin on the damages induced by nicotine on reproductive parameters in male mice4421رویانتهرانپوستر1392
90بررسی اثر سیتوتوکسیسیتی عصاره حاصل از پوسته نوعی سخت پوست بر رده سلولی سرطان پروستات(lncap ) در محیط کشت4871علوم تشریحاهوازپوستر1392
91بررسی اثر عصاره پوسته نوعی سخت پوست بر تکثیر سلولهای آندوتلیال ورید بند ناف انسان در محیط کشت4872علوم تشریحاهوازسخنرانی1392
92effect of different concentration of noscapine on endometrial stromal cells in pation s endometrial in vitro4879علوم تشریحاهوازپوستر1392
93بررسی اثر ضد تکثیری عصاره هیدروالکلی پوسته نوعی سخت پوست بر رده سلولی سرطان پستان(mcf7) در محیط کشت4930علوم تشریحاهوازپوستر1392
94simultaneous effect of exposure to microwaves and noise on male rats sperm parameters and total antioxidant capactity 4966چهاردهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری رویان تهرانپوستر1392
95synergic effect of tamoxifen and thymoquinone on cytotoxicity in human breast cancer celllines5018علوم تشریحاهوازپوستر1392
96بررسی اثرات رسوراترول بر تشریح نیتریت اکساید موجود در محیط کشت سلولهای اپی تلیال آندومتر انسان در محیط کشت5020علوم تشریحاهوازپوستر1392
97inhibitory effect of noscapaine on human endometrial stromal cell: an in vitro study5087علوم تشریحاهوازپوستر1392
98A study on walnut effect on reproductive system of adult male Rat. 522714 همین کنگره رویان تهران پوستر2013
99بررسی تاثیر حمایتی عصاره هیدوالکلی گیاه خارخاسک بر آسیب بافت کلیه ناشی از داروی سیس پلاتین در موش نر 5276علوم تشریحی ایران اهواز پوستر1392
100وضعیت تحصیلی دوره علوم پایه دندانپزشکی و همبستگی آن با سوابق تحصیلی قبلی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 5312پانزدهمین همایش آموزش دانشگاه علوم پزشکی یزدیزدپوستر1393
101Induction of apoptosis by Synergistic inhibition of taxol and noscapine on PC-3 human prostate cancer cell line 5337ب?ستم?ن کنگره انجمن تخصص? بارور? و نابارور? اصفهان پوستر1393
102evaluation of in vitro effect of crab shell extract on nitric oxide production by prostate cancer cell line 5348ب?ستم?ن کنگره انجمن تخصص? بارور? و نابارور? اصفهان پوستر1393
103effect of crab shell extract on cell viability and apoptosist of human umblilical vein endothelia 5351ب?ستم?ن کنگره انجمن تخصص? بارور? و نابارور? اصفهان پوستر1393
104in vitro effect of crab shell hydroalcoholic extract on apoptosis in breast cancer cell line 5352ب?ستم?ن کنگره بارور? و نابارور? اصفهان پوستر1393
105Survey of in viyro Effect of Resveratrol on Nitric Oxide Secretion of Human Endometeial Epithelial Cells595816th Royan International Congress on Reproductive Biomedicinen September 3-5, 2014 (25 hours) Tehran-Iranتهرانپوستر2014
106Tymoquinone Increases Efficacy of Tamoxifen Induced Apoptosis in Human Huma Breast cancer MCF-7 cell: In Vitro596215th Royan International Congress on Reproductive Biomedicinen September 3-5, 2014 (25 hours) Tehran-Iranتهران پوستر2014
107Effect of crab shell Hydroalcoholic Extract Induced Apoptosis in Protate Cancer Cell Line596415th Royan International Congress on Reproductive Biomedicinen September 3-5, 2014 (25 hours) Tehran-Iran15th Royan International Congress on Reproductive Biomedicinen September 3-5, 2014 (25 hours) Tehran-Iranتهرانپوستر2014
108Synergistic Effects of High Doses of Thymoquinone on Tamoxifen Induced Apoptosis in Estrogen Receptor-Negative Cancer Cell Line 611615th Royan International Congress on Reproductive Biomedicinen 10th Stem Cell Biology & Technology September 3-5, 2014 (25 hours) Tehran-Iranتهران پوستر2014
109تاثیر عصاره پوسته خرچنگ بر مهار تکثیر و مهاجرت سلول های سرطان پستان 6241همایش کشوری تغذیه و سرطانیزد سخنرانی1393
110تاثیر سلنیوم بر پیشرفت سرطان 6247همایش کشوری تغذیه و سرطان یزدپوستر1393
111بررسی اثر سقط زایی عصاره هیدروالکلی انزروت در موش کوچک6775کنگره بین المللی تولید مثلتهرانپوستر1394
112ترمیم زخم با گیاهان دارویی6823زخم مزمنساریپوستر1394
113“The Individual and Simultaneous Effect of the Microwaves and Sharp Noise on Sperm Viability and Total Antioxidant Capacity of Blood Plasma in Male Rats”6841دومین کنگره بین المللی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایرانکرمانشاهپوستر1394
114اثر همزمان تموزولامید و تیموکوینون بر رده سلولی U87MG6937Stem cell biology & Technologyتهرانپوستر1394
115اثر تیموکوینون بر رده سلولی گلیوبلاستوم6938Stem cell biology techonlogyتهرانپوستر1394
116تیموکویئنون اثر سیتوتوکسیستی تموزولامید بر رده سلولی U87GM افزایش می دهد6939Stem cell & Technologyتهرانپوستر1394
117the role of nutrition on male fertility7289اولین کنگره بین المللی تولید مثلتهرانپوستر1394
118the role of homeobax gene in implantation7290اولین کنگره بین المللی تولید مثلتهرانپوستر1394
119sirenomelia-case report7291تولید مثلتهرانپوستر1394
120effect of obesitiy on cancer7348کنگره بین المللی چاقی مادر و کودکارومیهپوستر1394
121Effects of Heavy Metal Poisoning on Reproductive7863هشتمین کنگره بهداشت باروری و ناباروریتهرانپوستر1394
122Toxic Roles of Cadmium on Reproductive System7964هشتمین کنگره بهداشت باروریتهرانپوستر1394
123Compare Of The Survival And Apoptosis Of Breast Cancer Cells Under The Influence Of Crab Shell Extract7965کنگره سرطان پستانتهرانسخنرانی1394
124Reproductive Cancers and Infertility in Male7975همایش ارولوژیقمپوستر1394
125The effect of saffron on abortion7981تولید مثلتهرانپوستر1394
126Effect of crab shell extract on nitric oxide release in cultured breast cancer cells7983تولید مثلتهرانپوستر1394
127Effect of crab shell extract on nitric oxide production and migration of human umbilical vein endothelial cells8012دهمین کنگره بین المللی رویان و سلولهای بنیادیتهرانپوستر1393
128Protective Effect of Royal jelly against Oxidative Stress in Kidney in streptozotoci n induced diabetic rats8322دوازدهمین کنگره علوم تشریحی ایرانتهرانپوستر1395
129Protective effects of Royal jelly on serum levels of createnine and urea in rats with STZ-induced diabetes8324وازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانتهرانپوستر1395
130Effects of Royal Jelly on Blood Glucose and Serum Insulin Levels in Rats with Streptozocin-Induced Diabetes8325دوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانتهرانپوستر1395
131Effect of crab shell hydroalcoholic extract on serum glucose and total antioxidant capacity in streptozotocin-induced diabetic male rats8571دوازدهمین کنگره علوم تشریحی ایرانتهرانپوستر1395
132Effect of crab shell hydroalcoholic extract on Nitric oxide production and histological structure of pancreas in streptozotocin-induced diabetic male rats8572دوازدهمین کنگره علوم تشریحی ایرانتهرانپوستر1395
133Spermatogonial stem cell culture8773دوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحیتهرانپوستر1395
134Cartilage and tissue engineering8775دوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحیتهرانپوستر1395
135درمان های طب سنتی و ترکیبات ضد سرطان8776کنگره علوم و تکنولوژیکوالالامپورپوستر1394
136Evaluation of Histopathology changes of Testicular Tissue Following Consumption of Royal Jelly in Diabetic Male Rats893417th Congress on Reproductive Biomedicineتهرانپوستر1395
137Effect of Royal jelly on The Testosterone Production in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats893517th Congress on Reproductive Biomedicineتهرانپوستر1395
138Endometriosis: its relation to stem cells and cancer893617th Congress on Reproductive Biomedicineتهرانپوستر1395
139Reproductive effects of Berberis integerrima root in female rats893717th Congress on Reproductive Biomedicineتهرانپوستر1395
140Synergistic Effects of Temozolomide and Thymoquinone on Cell Proliferation and Matrix Metalloproteinase 2 and 9 Secretion and Expression9080royan international congress on stem cell biology and technologyتهرانپوستر1395
141Protective effect of royal jelly on liver histopathology in STZ-induced diabetic rat924312 کنگره علوم تشریحی ایرانتهرانسخنرانی1395
142Thymoquinon induced apoptosis in gliobastoma cells via GSH depletion, ROS generation and mitochondria dysfunction924417th congress on reproductive biomedicine and 12th congress on stem cell biology and technologyتهرانپوستر1395
143بررسی میزان موفقیت روش لقاح داخل رحمی در زوج های نابارور944717th Congress on Reproductive Biomedicineتهرانپوستر1395
144Skin Tissue Engineering9612سومین کنگره مهندسی بافت و پزشکی بازساختیتهرانپوستر1395
145Synergistic Effects of Temozolomide and Tranilast on U87MG Cell line Proliferation101482nd International Stem Cells and Regenerative Medicine Congressمشهدپوستر1396
146بررسی سطح آنتی مولرین هورمون و آدیپونکتین در مبتلایان به سندرم تخمدان پلی کیستیک10322سومین کنگره بین المللی تولیدمثلتهرانپوستر1396
147Effect of Temozolomide and Tranilast on Glioblastoma Multiforme Cell Line Apoptosis Related Genes1076913th Congress on Stem Cell Biology and Technologyتهرانپوستر1396
148Extract of Prosopis farcta improve antioxidant status and fertility parameters in male diabetic rats10828Royan International Twin CongressTehranپوستر1396
149Apoptosis induction in a gliobastoma multiform cell line by temozolamide and tranilast1083013th Congress on Stem Cell Biology and Technologyتهرانپوستر1396
150Crab Shell Extract Ameliorates Reproductive Parameters in Diabetic Rats11885چهارمین کنگره بین‌المللی تولیدمثلتهرانپوستر1397
151Enhanced Viability of Cryopreserved Human Sperm Following Sericin Supplementation Of The Freezing Media12299چهارمین کنگره بین المللی تولیدمثلتهرانپوستر1397
152Nrf2 Polymorphism at rs6721961 in Breast Cancer Patients with No Precedent Chemotherapy among Kurdish Population12635پانزدهمین کنگره بیوشیمی و ششمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیاصفهانپوستر1397
153مروری بر تاثیر نانوذرات نقره روی بافت های مختلف بدن12785سیزدهمین کنگره علوم تشریحی ایرانهمدانپوستر1397
154کاربرد داربست فیبرینی در مدل های کشت سه بعدی سلو لها و بافت های انسانی12799سیزدهمین کنگره علوم تشریحی ایران.همدانسخنرانی مدعو1397
155اثر ژل رویال بر توسعه فولیکول در موش بزرگ آزمایشگاهی1287819th International Congress on Reproductive Biomedicine & 14th Congress on Stem Cell Biology and Technologyتهرانپوستر1397
156سلول بنیادی: کاربرد آن در مهندسی بافت ارولوژی128791st International Iranian tissue Engineering and Regenerative Medicine congressتهرانپوستر1397
157القاء مرگ سلولی اتوفاژی در رده سلولی سرطان پروستات توسط عصاره هیدروالکلی شبدر14187Royan international twin congressتهرانپوستر1398
158اثر حفاظتی ژل رویال بر تغییرات پارامترهای خون ناشی از مصرف سیکلوفسفامید در موش صحرایی14241بیستمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی ایران-کرمانشاهکرمانشاهپوستر1398
159اثر عصاره هیدروالکلی گیاه شبدر بر ترشح انسولین از رده سلولی بتای پانکراس14242بیستمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی ایران-کرمانشاهکرمانشاهسخنرانی1398

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ ماهیت
1مبانی رویان شناسی عمومی پزشکی901392پزشکی
2آناتومی گری2271398
3نکات برتر نوروآناتومی2281397
4جنین شناسی پزشکی لانگمن2291397
5نکات برتر پاتولوژی، برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی2301397
6بافت شناسی پایه جان کوئیرا2321397
7چکیده بافت شناسی پایه جان کوئیرا2351398
8آناتومی بالینی اسنل2831399

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه نوع پایان‌نامه تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی اپیدمیولوژی ناهنجاری های مادرزادی ساختمانی درمراکز آموزشی درمانی معتضدی کرمانشاه780501378 عادی1378/05/201379/05/20
2بررسی اثر عصاره دانه گیاه رازیانه بر بافت شناسی تخمدان موش سوری860061386 عادی1386/02/301386/11/30
3بررسی شیوع وبرخی عوامل موثر بر شکاف کام و لب در نوزادان متولد شده در بیمارستانهای شهر کرمانشاه درسالهای 1387-1380.880151388 عادی1388/03/201389/03/20

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان