زهره  رحیمی

 فعالیت های پژوهشی

 

زهره رحیمی

در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
علوم پزشکی کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 196
نام و نام خانوادگی (فارسی) : زهره رحیمی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Zohreh Rahimi پست الکترونیک : Zrahimi@kums.ac.ir
دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی رشته تخصصی : بیوشیمی
گروه آموزشی : بیوشیمی و تغذیه آخرین مدرک تحصیلی : (phD)دکترا تخصصی
آدرس محل کار : دانشکده پزشکی- گروه بیوشیمی بالینی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سمت کد مقالات مرتبط تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت طرح
1مقایسه پروفایل اسیدهای چرب درآئورت بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر باافراد غیرمبتلا7718همکار 1377/12/201378/12/20پایان یافته
2رابطه تغذیه مادر باترکیب کیفیت ومیزان انرژی موجوددرشیر مادران کرمانشاهی73023مجری 1373/09/161374/03/16پایان یافته
3تعیین نوع ومیزان اسیدهای چرب وکلسترول موجوددرروغنهای کرمانشاهی74022همکار 1374/10/201375/10/20پایان یافته
4تعیین نوع ومیزان اسیدهای چرب ضروری وترانس درشیرمادران کرمانشاهی74023همکار 1374/10/201375/04/20پایان یافته
5اندازه گیری فعالیت آنزیم NAG در ادار بیماران تیپ دیابت ملیتوس مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت کرمانشاه سال 7878012مجری 1378/05/271378/11/27پایان یافته
6بررسی هاپلوتایپ های ژن . B تالاسمی و ارتباط هاپلو تایپ با میزان هموگلوبین S , F در بیماران کم خونی داسی شکل کرمانشاه83011مجری 1383/04/301384/04/20پایان یافته
7بررسی هاپلوتیپ خوشه ژنی B در بیماران B – تالاسمی ماژور و اینترمدیا کرمانشاه83055مجری 1384/01/301385/03/30پایان یافته
8بررسی شیوع و ژنتیک مولکولی نقص گلوکز 6 - فسفات دهیدروژناز ( G6 PD ) در مردان در کرمانشاه83056مجری 1384/01/301385/07/30پایان یافته
9بررسی پلی مورفیسم XmnI و درصد هموگلوبین F و زنجیره G در بیماران بتالاسمی84012مجری 1384/04/201385/04/20پایان یافته
10بررسی نقش ژنوتایپهای M1 ، T1 ، P1 ، آنزیم GST ، در بیماران دیابتی ( نوع II ) و غیر دیابتی دارای بیماری عروق کرونر در کرمانشاه84041همکار 1384/09/101385/06/10پایان یافته
11بررسی نوع موتاسیونهای ( جهش های ) B تالاسمی در بیماران B تالاسمی ماژور و اینتر مدیای کرمانشاه85044مجری 1385/10/201386/10/20پایان یافته
12بررسی موتاسیونهای ژن پروترومبین G20210A و فاکتور V لیدن G1691A در افراد مبتلا به ترومبوز وریدهای تحتانی در کرمانشاه86007مجری 1386/03/301387/09/30پایان یافته
13مقایسه میزان لیپیدها و لیپو پروتئینهای سرم در بیماران ب– تالاسمی ماژور با افراد سالم86025مجری 1386/06/311387/06/31پایان یافته
14بررسی ارتباط ژنوتیپهای کلستریل استرترانسفرپروتئین (Taq IB) ونیتریک اکسیدسنتازاندوتلیال باابتلا به دیابت نوع 2 وبیماری کرونرقلب (CAD) درکرمانشاه87004مجری 2612, 34581387/01/251388/01/25پایان یافته
15بررسی رابطه پلی مرفیسم ژن های تیمیدیلات سنتاز ومیتونین سنتتاز باخطرابتلا به لوکیمیای حاد لنفوسیتی (ALL)درکرمانشاه87050مجری 27051387/08/011388/06/01پایان یافته
16بررسی ارتباط ژنوتیپ های متیلن تترا هیدروفولات ردوکتاز (MTHER )با نفروپاتی دیابتی در مبتلایان به دیابت ملیتوس تیپ II در کرمانشاه87082مجری 29701387/10/101389/04/10پایان یافته
17بررسی ارتباط پلی مرفیسم ژن آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین با فعالیت آنزیم و مصرف داروهای مهار کننده این آنزیم در بیماران دیابتی با و بدون نفروپاتی87083مجری 29701387/10/101389/04/10پایان یافته
18بررسی ارتباط ژنوتیپهای آنزیم نیتریک اکسیدسنتاز و نفروپاتی دیابتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع II در کرمانشاه87085مجری 1387/10/101388/10/10پایان یافته
19بررسی ژنوتیپ های آپولیپوپروتئین A5دربیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر درکرمانشاه87115مجری 1388/02/011389/02/01انصراف ازاجرای طرح
20بررسی ارتباط ژنوتیپ های متیلن تترا هیدروفولات ردوکتاز (MTHFR) با خطر ابتلا به لوکمیای حاد لنفوسیتی (ALL) در کرمانشاه88011مجری 2940, 34571388/03/151389/01/15پایان یافته
21بررسی فراوانی جهش فاکتور 5 لیدن درترومبوز سینوس مغز درکرمانشاه88031مجری 1388/04/101389/04/10پایان یافته
22بررسی فراوانی جهش های پروترومبین ( G20210A) و متیلن تترا هیدروفولات ردوکتاز (MTHFRC677T) در ترومبوز سینوس مغز درکرمانشاه88032مجری 27121388/04/101389/04/10پایان یافته
23بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژنهای موثردرسیستم واسکولار و ترومبوفیلیا و خطر پره اکلامپسی درزنان باردار کرمانشاه89021مجری 38921389/03/301390/09/30پایان یافته
24بررسی اثر پلی مورفیسم پروموتور ژن آنزیم های ماتریکس متالو پروتئیناز2و9 بر بیان 9 ,2MMP وسطح سرمی نئوپترین در ریسک ابتلاء به بیماریهای عروق قلب در بیماران سیستمیک لوپس اریتماتوس در کرمانشاهس89046همکار 30901389/06/011390/06/01پایان یافته
25بررسی ارتباط ژنوتیپهای آپو لیپو پروتئین E ، فعالیت و فنوتیپهای آنزیم بوتیریل کولین استراز با استرس اکسیداتیو و خطر بروز پره اکلامپسی در زنان باردار کرمانشاه89085مجری 1389/07/301390/07/30پایان یافته
26بررسی رابطه بین فعالیت آنزیم پاراکسوناز و ژنوتایپ های 55 متیونین به لوسین آن با سطح سرمی مالون دی آلدهید و نئپوترین و خطر بروز پره اکلامپسی در زنان باردار کرمانشاه90020همکار 1390/02/301390/08/30تسویه بر اساس پرونده
27بررسی ارتباط واریانتهای ماتریکس متالوپروتئیناز 9 با خطر ابتلا به پره اکلامپسی در زنان باردار در کرمانشاه90035مجری 37241390/03/151391/09/15تسویه بر اساس پرونده
28بررسی ارتباط ژنوتایپ های کلستریل استر ترانسفراز پروتئین و نیتریک اکسید سنتاز در بیماران دیابتی نوع دو مبتلا به بیماری عروق کرونر در کرمانشاه90176منتور(Mentor)- مجری انصراف ازاجرای طرح
29بررسی رابطه جهش ژنهای پروترومبین و فاکتور V لیدن با خطر ابتلا به لوکیمیای حاد لنفوسیتی (ALL) در کرمانشاه90226مجری 38231390/10/301391/05/11تسویه بر اساس پرونده
30مطالعه میانکنش داروی توپیرامات و فورزماید با کربنیک انیدراز II انسانی: ترمودینامیک اتصال، اثر بر ساختار و پایداری آنزیم90251همکار 2963, 33591390/11/301391/03/10تسویه بر اساس پرونده
31بررسی ارتباط واریانت های نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیالیeNOS3 4a/b ، و رسپتور تیپ 2 آنژیوتانسین II (AT2R) و خطر بروز پره اکلامپسی در زنان باردار استان کرمانشاه.90252مجری 48981390/11/301392/04/05تسویه بر اساس پرونده
32بررسی ارتباط ژنوتیپهای -217 ژن آنژیوتانسینوژن با خطر ابتلا به پره اکلامپسی در زنان باردار استان کرمانشاه90267مجری 54251390/12/151391/07/26تسویه بر اساس پرونده
33بررسی رابطه بین جهش های 192 گلوتامین–آرژنین , 55 لوسین-متیونین و فعالیت آنزیم پاراکسوناز و فعالیت و فنوتایپ های آنزیم بوتیریل کولین استراز با شدت بیماری آرتریت روماتوئید90284همکار 59951390/12/251391/12/25تسویه بر اساس پرونده
34بررسی ارتباط ژنوتیپهای آنزیم نیتریک اکسیدسنتاز  eNOS 4a/b با خطر ابتلا به دیابت نوع 2 در کرمانشاه91208مجری 38931391/09/101392/07/12تسویه بر اساس پرونده
35بررسی ارتباط ژنوتیپ های ماتریکس متالوپروتیناز(MMP-9 1562 C:T) 9 با خطر ابتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس(MS)91232مجری 48121391/09/181393/05/15تسویه بر اساس پرونده
36بررسی ارتباط واریانت های ژن رسپتور تیپ 1 آنژیوتانسین 11 (AT1 R) با خطر ابتلا به دیابت نوع 2 در کرمانشاه91246مجری 38931391/09/211392/09/21تسویه بر اساس پرونده
37بررسی علل هماتولوژیک خونریزی در زنان دارای دوره قاعدگی طولانی مراجعه کننده به سازمان انتقال خون ایران واحد کرمانشاه در سال 139091251منتور(Mentor)- مجری 1391/09/011391/12/01تسویه بر اساس پرونده
38بررسی ژنوتیپ های گلوتاتیون پراکسداز GPxi pro 198 Leo و منگنز سوپر اکسیدوسموتاز-Val 16 Ala mnsoD و ارتباط آن با آلودگی به هلیکوباکتر پیلوری در سرطان معده91265همکاراصلی 60961391/10/011392/10/01تسویه بر اساس پرونده
39ارزیابی سطح سرمی آلفا فتوپروتئین bHCG و آنژیوپوئیتین 2 به عنوان تومور مارکر در بیماران مبتلا به بدخیمی های نوروآندوکرین91310مجری دوم 1391/11/011393/05/01در دست اجرا
40بررسی میزان انواع هموگلوبینوپاتی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی کرمانشاه در سال 139191312مجری 50961391/12/151392/12/15تسویه بر اساس پرونده
41بررسی ارتباط واریانتهای ژنهای رسپتور سروتونین و ترانسپورتر سروتونین با خطر بیماریهای دوقطبی در کرمانشاه.91397مجری اول 60401391/12/011393/11/29تسویه بر اساس پرونده
42بررسی ارتباط ماتریکس متالوپروتئیناز 2(735ct) ماتریکس متالوپروتئیناز 3)MMP-3:5A/6A) و ماتریکس متالوپروتئیناز(INIA:G) با خطر ابتلا به مولتیپل اسکلروز در کرمانشاه91401مجری 58271391/12/011393/06/01تسویه بر اساس پرونده
43بررسی ارتباط واریانت های ژن های فاکتور نوروتروفیک مشتق شده از مغز و کاته کول O-متیل ترانسفراز با خطر بیماری های دو قطبی در کرمانشاه91409مجری اول 60461391/12/011392/06/01تسویه بر اساس پرونده
44بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژنتیکی M1و T1 گلوتاتیون s - ترانسفراز و دیابت ملیتوس تیپ 2 در جمعیت استان کرمانشاه سال 139191488مجری سوم 1391/12/261392/12/26تسویه بر اساس پرونده
45ویژگی های اپیدمیولوژیکی ژنتیکی، هماتولوژیکی و بالینی هموگلوبینوپاتیها (بیماری های وراثتی هموگلولبن) در ایران92109مجری 59431392/04/011392/04/05تسویه بر اساس پرونده
46ارزیابی جایگاه ژنی بتا – کازئین به منظور شناسائی واریانت های A1 و A2 توسط PCR با مارکر اختصاصی در گاوهای بومی توده غرب کشور92187مجری 77511392/06/151393/08/28تسویه بر اساس پرونده
47بررسی ارتباط واریانتهای گیرنده تیپ 2 آنژیوتانسین (AT2R -1332 G:A)با خطر ابتلا به دیابت نوع 2 در کرمانشاه92188مجری 44791392/06/151392/12/15تسویه بر اساس پرونده
48بررسی ارتباط جهش های جایگاه های - 1722 (T / C ) و −1661 (A / G ) پروموتور ژن cytotoxic T lymphocyte- antigen-4 و سطح سرمی نئوپترین و مالون دی آلدئید با خطر ابتلا به بیماری قلبی در بیماران لوپوس اریتماتوس سیستمیک در کرمانشاه92198همکاراصلی 68831392/06/151393/09/15تسویه بر اساس پرونده
49بررسی ارتباط واریانتهای ماتریکس متالو پروتئیناز 7 (A:G 181-) با خطر ابتلا به پره اکلامپسی در زنان باردار کرمانشاه92200مجری 59441392/06/151393/09/15تسویه بر اساس پرونده
50بررسی نقش ژنهای سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون(RAAS) در ابتلا به دیابت و عوارض آن92350مجری 59431392/10/301393/08/21تسویه بر اساس پرونده
51Epigenetic study of BRCA1 and RARβ2, RASSF1A and PTEN (a critical gene in PI3K/mTOR pathways) in breast cancer patients and their families, genetic study of MMP2 and MMP7 in breast cancer patients92396مجری 54791392/12/011394/05/23تسویه بر اساس پرونده
52مطالعه ی همگروهی جمعیتی بیماریهای مزمن در شهرستان روانسر (فاز اول و دوم: پا یلوت و ثبت نام)92472همکاراصلی 12939, 13689, 14080, 14195, 14224, 14440, 14882, 14897, 15059, 15273, 15452, 15893, 15903, 15932, 16017, 16018, 16695, 16842, 17256, 17984, 179971392/12/261395/01/17تسویه بر اساس پرونده
53بررسی ارتباط واریانتهای ماتریکس متالوپروتئیناز 9 (C-1562T) با خطر ابتلا به سرطان سینه در کرمانشاه93082مجری 61751393/03/191393/11/01تسویه بر اساس پرونده
54بررسی فراوانی آلل های ماتریکس متالوپروتئیناز 2 (-735 C:T) و ماتریکس متالوپروتئیناز 7 (-181 A:G) در افراد سالم جمعیت کرمانشاه93083مجری 61751393/03/191393/11/29تسویه بر اساس پرونده
55بررسی ارتباط ژنوتیپ های متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز (MTHFR C677T) و کاتکول O-متیل ترانسفراز COMT A-278G)) با خطر بیماری دوقطبی نوع I در کرمانشاه93488مجری 92001394/01/011394/12/25تسویه بر اساس پرونده
56بررسی ارتباط ژنوتیپ های 19Cyp و PPAR–γ (T :C) با سطح لیپیدها و هورمون های جنسی با استعداد ابتلا به بیماری آکنه ولگاریس در استان کرمانشاه93504مجری اول 80261394/02/011395/07/21تسویه بر اساس پرونده
57مطالعه ارتباط واریانت های (C: T) 17Cyp و PPAR–γ (C: G) با سطح لیپیدها و هورمون های جنسی بااستعداد ابتلا به بیماری آکنه ولگاریس در استان کرمانشاه93505مجری اول 82581394/02/011395/07/21تسویه بر اساس پرونده
58بررسی ارتباط واریانتهای ژن آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین [ACE I/D] و ماتریکس متالو پروتئیناز 7 (A-181G)7MMP- با خطر ابتلا به ESRD در جمعیت کرمانشاه93522مجری 96321394/01/151395/01/10تسویه بر اساس پرونده
59نوشتن یک مقاله مروری در مورد بیماری دیابت و بررسی پلی مورفیسم ژن Insulin-like growth factor-1 در بیماران مبتلا به آکنه ولگاریس94050مجری اول 68181394/02/091395/02/04تسویه بر اساس پرونده
60بررسی ارتباط ژنوتیپ های متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز(MTHFR C677T) تیمیدیلات سنتاز (TYMS)، متیونین سنتاز(MTR) ومتیونین سنتاز ردوکتاز ((MTRR A66G با خطر ابتلا به سرطان سینه در کرمانشاه94275مجری اول 9830, 164161394/07/011395/12/26تسویه بر اساس پرونده
61بررسی ارتباط واریانتهای ژنهای فاکتور رشد شبه انسولین- 1) IGF-1 (G→A) و سوبسترای گیرنده انسولین-2 IRS-2(G→A: Gly1057Asp) با سطح سرمی انسولین، IGF-1 ، هورمونهای جنسی و لیپیدها با بیماری آکنه ولگاریس در استان کرمانشاه94280مجری اول 11152, 149131394/06/141395/12/08تسویه بر اساس پرونده
62بررسی ارتباط ژنوتیپ های ماتریکس متالو پروتئیناز 2 (C:T 735-) با خطر ابتلا به پره اکلامپسی در زنان باردار کرمانشاه94304مجری 97821394/07/011395/12/26تسویه بر اساس پرونده
63بررسی ارتباط واریانتهای ماتریکس متالوپروتئیناز8 (C/G17+) و ( T / C 799-) با خطر ابتلا به پره اکلامپسی در زنان باردار در کرمانشاه94318مجری اول 87831394/07/121396/01/12تسویه بر اساس پرونده
64بررسی سطح سرمی هورمون های محور هیپوتالاموس- هیپوفیز-آدرنال و گنادها در بیماران مبتلا به اختلال بی خوابی95348همکار 9691395/08/011396/07/30تسویه کامل
65بررسی کارایی دینیتریفیکاسیون بیوالکتروشیمیایی با حضور سمیت دوگانه آرسنیک و رنگهای آزو در حذف نیترات از محلولهای آبی95492همکار 15008, 15649, 156521395/07/011396/06/31تسویه کامل
66بررسی ژنو تیپ‌های پلی مورفیسم C/T)FokI, (A/G) BsmI ) و TaqI (T/C) و ژن گیرنده ویتامین D با خطر ابتلا به پره اکلامپسی در زنان باردار95591مجری اول 1395/12/151397/06/05تسویه کامل
67بررسی الگوی بیان lncRNAها در کارسینومای داکتال مهاجم: بیومارکرهای کاندید جدید در مانیتورینگ و تشخیص سرطان پستان95680مجری 15790, 163251396/03/221398/09/08تسویه کامل
68بررسی ارتباط ژنوتیپ‌های A/G 670- FAS وC/T 844- FASLبا خطر ابتلا به سرطان پستان در کرمانشاه95682مجری دوم 10377, 107531396/03/201397/03/20انصراف
69مطالعه ارتباط جهش (L265P) MYD88با استعداد ابتلا به بیماری لوسمی لنفویٔیدی مزمن (CLL) در کرمانشاه95692مجری 1396/03/231400/01/19تسویه کامل
70بررسی ارتباط واریانت ها و هاپلوتیپ های کموکاین CXCL12 با استعداد ابتلا به لوسمی لمفوئیدی مزمن (CLL) در بیماران CLL کرمانشاه.96031مجری 105841396/04/301397/11/02تسویه بر اساس پرونده
71ارتباط جهش های ژنهای P53 (کدون72) وMDM2 (309) با خطر ابتلا به لوکمیای مزمن لنفوسیتی (CLL) در بیماران CLL کرمانشاه96032مجری 10442, 168701396/04/261397/10/28تسویه بر اساس پرونده
72مطالعه ارتباط واریانتهای (rs700518)CYP19 A:G با سطح سرمی هورمون های جنسی و استعداد ابتلا به بیماری آکنه ولگاریس در کرمانشاه96074مجری 11702, 144261396/05/121397/05/07تسویه بر اساس پرونده
73بررسی ارتباط ژنوتایپ های IL 6 -174 G:C و TNFα -308 G:A با سطح لیپید ها و هورمون های جنسی و با استعداد ابتلا به آکنه واثر سینرژیسم واریانتهای دو ژن در استعداد ابتلا به آکنه در استان کرمانشاه96078مجری 109391396/05/161397/11/09تسویه بر اساس پرونده
74تعیین ارتباط پلی مورفیسم های های CYP17 Msp A1 (T-34C/743572) و CYP19 codon 39 (T115C/rs2236722) با استعداد ابتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک در استان کرمانشاه96500مجری اول 13421, 137881396/07/261397/07/21تسویه بر اساس پرونده
75پیگیری 4 ساله افراد شرکت کننده در مطالعه‌ی همگروهی جمعیتی بیماری‌های مزمن غیر واگیر در شهرستان روانسر طی سالهای 1396 تا 139996506همکار 1396/12/131400/12/12تسویه کامل
76تولید نانوذرات با استفاده از تکنولوژی میکروسیالی و با هدف دارورسانی به تومور96508مجری 162991396/12/131397/12/13تسویه بر اساس پرونده
77مقایسه تغییرات بیان miRNA های تنظیم کننده مسیر آپوپتوز (miR-98, miR-374a, miR-32) در مبتلایان به لوکمی لنفوئیدی مزمن با افراد سالم در استان کرمانشاه97134مجری 53, 174261397/06/221398/06/22تسویه کامل
78: بررسی اثر نانوپارتیکل های پلیمری پلی اتیلن ایمین (PEI) حاوی siRNA ضد CD44 درمهار رشد و مهاجرت سلول های سرطان کولورکتال97142مجری 531397/06/241398/06/24تسویه کامل
79بررسی ارتباط واریانت های SNP309 و del1518 ژن MDM2 در بیماران مبتلا به سرطان پستان97265مجری دوم 161751397/08/101398/02/02تسویه کامل
80بررسی ارتباط میزان آنزیم های SIRT1,SIRT3 و واریانت های SIRT1،SIRT3 و Fox1 با استرس اکسیداتیو و شکستDNA در مردان نابارور97325مجری دوم 107041397/08/281399/02/16تسویه کامل
81: بررسی ارتباط واریانت های ژن های , Nrf2 Keap1 و SIRT1 با استرس اکسیداتیو و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و کوفاکتورهای آنها با خطر ابتلاء به پره کلامپسی در زنان باردار.97405مجری 1397/09/251400/03/13تسویه کامل
82بررسی ارتباط بین واریانت های PPAR Pro12Ala و RXR-α (A/G , rs749759) با خطر پره اکلامپسی و میزان ویتامین D در زنان دارای پره اکلامپسی در استان کرمانشاه97848مجری 531398/01/021400/01/01تسویه کامل
83بررسی ارتباط واریانت های ژن SIRT1 با استرس اکسیداتیو و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و با خطر ابتلا به دیابت ملیتوس نوعII و عوارض رتینوپاتی و نوروپاتی آن97858مجری دوم 1398/03/041399/09/01در دست اجرا
84بررسی ارتباط واریانت های ژن های Nrf2و Keap1 با شاخصهای استرس اکسیداتیو در سرم و با خطر ابتلا به دیابت ملیتوس نوعII و عوارض رتینوپاتی و نوروپاتی آن97937مجری 531397/12/221399/12/12تسویه کامل
85طراحی یک روش Multiplex ARMS برای شناسایی دو جهش شایع اصلی بیماری گوشه: L444P و N370S980036استاد مشاور علمی 1398/04/261398/09/01تسویه کامل
86بررسی ارتباط واریانت¬ها ی گلوتاتیون پراکسیداز(C594T) و MTHFR (C677T) و پارامترهای استرس اکسیداتیو در خون با خطر ابتلا به دیابت ملیتوس نوعII و عوارض رتینوپاتی و نوروپاتی مرتبط با آن در استان کرمانشاه980202مجری دوم 1398/07/111400/07/10در دست اجرا
87بررسی علل عدم تمکین به درمان HIV980327مجری 15211, 163381398/05/061399/05/06تسویه بر اساس پرونده
88بررسی ارتباط واریانت های ژن های فاکتور رشد شبه انسولین- 1) IGF-1 (G→A) و MTHFR(C677Trs1801133) با سطح سرمی انسولین،IGF-1 ، با بیماری سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) در استان کرمانشاه980481استاد راهنما 531398/06/131398/10/12تسویه بر اساس پرونده
89بررسی بیان ژن PTEN و تعیین میزان متیلاسیون پروموتر آن در بیماران مبتلا به سرطان معده در استان کرمانشاه980486همکار 1398/06/161399/12/16در دست اجرا
90بررسی ارتباط سطح سرمی و پلی مورفیسم های ژنی اینترلوکین 10 (-1082A>G, -819C>T and -592C>A)، اینترلوکین 8 (-845 T>C, -738 T>A, -251 A>T and +781 C/T) و فاکتور توموری نکروز دهنده آلفا (- 308 G>A, −238G>A ) با بیماری لیکن پلان دهانی در استان کرمانشاه980594همکار 1398/07/161399/11/11در دست اجرا
91بررسی بیان lncRNAهای CASC7، MAGI2-AS3 و H19 در مبتلایان به لوکمی لنفوئیدی مزمن در مقایسه با افراد سالم در استان کرمانشاه990118مجری دوم 1399/02/221400/02/21در دست اجرا
92بررسی علل مرگ افراد مبتلا به HIV در استان کرمانشاه و عوامل موثر بر آن990177استاد راهنما 531399/03/131400/03/12تسویه بر اساس پرونده
93بررسی ارتباط متیلاسیون پروموتر ژن Nrf2 با خطر ابتلا به پره اکلامپسی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) سال 99-1398990233استاد مشاور 178151399/03/311400/09/21پایان یافته
94آنالیز بیوانفورماتیکی داده های ترانسکریپتومیک خون کامل بیماران مبتلا به نوع عودکننده-بهبود یابنده مالتیپل اسکلروزیس به منظور ارائه مسیرهای سیگنالی دخیل در پاتوژنز و درمان بیماری به همراه تایید آزمایشگاهی ژن های کاندید990235مجری دوم 1399/04/011400/03/31در دست اجرا
95بررسی ارتباط پلی مورفیسم های G395A و C1818T در ژن کلوتو با ابتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس و تاثیر آن بر بیان ژن کلوتو، ظرفیت آنتی اکسیدانی و سطح ویتامین D در خون990236همکاراصلی 1399/04/011401/03/31در دست اجرا
96بررسی ارتباط تغییرات متیلاسیون ژن lncRNAs-MEG3 با استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به نوروپاتی دیابتی در مقایسه با افراد سالم990245مجری دوم 128471399/04/071401/04/06تسویه کامل
97بررسی ارتباط تغییرات متیلاسیون ژن¬های Nrf2، Keap1 با استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به نوروپاتی دیابتی در مقایسه با افراد سالم990322مجری دوم 128471399/04/291401/04/18تسویه کامل
98مطالعه واریانتهای ژن گیرنده ویتامین D، میزان ویتامین D و پروفایل لیپیدی و ارتباط آنها با پارامترهای هماتولوژیک و بالینی در بیماران آنمی داسی شکل کردستان عراق990388استاد راهنما 171181399/05/211400/09/13تسویه بر اساس پرونده
99بررسی ارتباط مقدار HbA1C با ضخامت انتیما مدیای شریان کاروتید در بیماران دیابتی نوع یک990620استاد مشاور 110931399/07/221400/07/21تسویه کامل
100بررسی ارتباط واریانت های ژن kecp 1 با خطر ابتلا به پره اکلامپسی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) سال 99-1398990654استاد راهنما 2 1399/08/061400/08/05پایان یافته
101مطالعه آزمایشگاهی و شبیه سازی CFD دارورسانی هدفمند با استفاده از نانوذرات مغناطیسی در یک سیستم میکروفلوئیدیک990671مجری اول 176491399/08/171400/08/16تسویه بر اساس پرونده
102بررسی مقایسه ای میزان بیان ژن و سطح پروتئین زایکسین در بافت توموری و بافت حاشیه تومور و ارتباط ان با سطح بیان ژن و پروتئین P53 در افراد مبتلا به سرطان کولورکتال990705همکاراصلی 1399/08/281400/08/27تسویه کامل
103بررسی اپیدمیولوژیک و ویژگیهای بالینی و آزمایشگاهی بیماران کووید 19 در حلبچه990901استاد راهنما 1399/11/211400/05/17تسویه بر اساس پرونده
104بررسی تاثیر عدم تمکین به درمان ARV و Co-infection بر میرایی و بقای بیماران AIDS / HIV990930مجری اول 1399/12/031400/12/02انصراف
105بررسی بیان ژن¬های Nrf2 و SOD1 و تغییرات اپی ژنتیکی محورmiR17/ Nrf2/SOD1 و ارتباط آن¬¬ها با استرس اکسیداتیو و فعالیت آنزیم آنتی اکسیدان سوپر اکسید دسموتاز و کو فاکتور های آنها در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی990949استاد راهنما 1399/12/091401/12/08در دست اجرا
106بررسی تغییرات اپی ژنتیکی محور miR-153-3p/GPX1/HMOX1، بیان ژن¬های HMOX1 و GPX1 ، فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و پارامترهای استرس اکسیداتیو در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی و زنان باردار با فشار خون طبیعی990950استاد راهنما 1399/12/091401/11/28در دست اجرا
107بررسی خصوصیات دموگرافیک، بالینی و پیامد بیماران بستری با کرونا ویروس 2019 (کووید-19) در استان کرمانشاه، ایران990981همکاراصلی 1399/12/161400/03/14در دست اجرا
108سنجش میزان بیان MicroRNA-203وMicroRNA-20a و ژنهای هدف آنها (BCR/ABL و MAPK) در سلولهای خون محیطی بیماران مبتلا به CML و افراد سالم و همچنین مقایسه آن با نتایج بیان ژن BCR/ABL (فیلادلفیا کروموزوم ) به عنوان بیومارکر تشخیصی991000همکاراصلی 1399/12/201400/12/19در دست اجرا
109ارزیابی مجدد افراد شرکت کننده در مطالعه همگروهی جمعیتی بیماری های غیرواگیر در شهرستان روانسر991005همکاراصلی 1399/12/261402/03/01در دست اجرا
110بررسی ارتباط بین واریانتهای گیرنده ویتامینD(VDR-FOK1) با دیابت و عوارض نوروپاتی و رتینوپاتی دیابتی و با شاخصهای استرس اکسیداتیو سرم4000010استاد راهنما 1400/01/161401/01/16تسویه کامل
111بررسی مقایسه ای فعالیت آنزیم کیتوتریوزیداز و فراوانی جهش مضاعف‌شدگی ۲۴ جفت‌بازی در بیماران مبتلا به CLL با افراد سالم در کرمانشاه4000013همکاراصلی 116381400/01/231400/07/17تسویه کامل
112بررسی ارتباط واریانت های rs71539868, rs12666075و rs7830درژن NOS3AS با استعداد ابتلا به پرفشاری خون (هایپرتنشن)4000053استاد مشاور علمی 1400/02/121401/02/12در دست اجرا
113بررسی مقایسه ای میزان شیوع واریانتهای ژن های VDR TaqI و VDR BmsIدر کودکان مبتلا به سنگ کلیه با گروه کنترل4000069استاد مشاور 1400/02/211401/02/21تسویه کامل
114ارتباط لیپوپروتئین لیپاز (S447X) و جهش Nrf2 (rs6721961 ، T / G) ، پروفایل لیپیدی و استرس اکسیداتیو با چاقی و دیابت نوع 2 در کردستان عراق4000243استاد راهنما 1400/04/211402/04/11در دست اجرا
115مطالعه ارتباط بین انواع ژن keap1 (rs11085735) و GPx (rs1050450) و پارامترهای استرس اکسیداتیو سرم با خطر چاقی4000245استاد راهنما 1400/04/221402/04/12در دست اجرا
116ارتباط بین چندشکلی ژنی سنتز و حمل و نقل ویتامین D ، پروتئین اتصال دهنده ویتامین D و ژن Klotho با سطح ویتامین D سرم و مشخصات لیپیدی و نفروپاتی دیابتی در بیماران کردستان عراق4000246استاد راهنما 1400/04/221402/04/12در دست اجرا
117بررسی مقایسه ای میزان بیان ژن و سطح پروتئین زایکسین در بافت توموری و بافت حاشیه تومور و ارتباط ان با سطح بیان ژن و پروتئین P53 توتال در افراد مبتلا به سرطان پستان با گروه کنترل4000317مشاور 1400/05/241401/05/24تسویه کامل
118بررسی اثر نانوذرات بیولوژیکی جدید بر پایه پروتئین طبیعی ابریشم (سریسین) لود کننده ملاتونین و رسوراترول بر بقای رده های سلول سرطان سینه از طریق تنظیم فاکتورهای استرس اکسیداتیو4000339مجری دوم 1400/09/071402/08/27در دست اجرا
119بررسی مقایسه ای بیان ژن HNF3β در نمونه های سرطان روده بزرگ، بافتهای طبیعی مجاور آن و ارتباط آن با ژن STAT34000665استاد مشاور 1400/09/211401/09/21در دست اجرا
120بررسی ارتباط میان کمبود 25-هیدروکسی ویتامین D، کم خونی و اندیکس های خونی در زنان مراجعه کننده به آزمایشگاه رفرانس شهر کرمانشاه4000701همکار 1400/10/011401/03/30تسویه بر اساس پرونده
121ارزیابی رفتار تاو پروتئین در حضور و عدم حضور آنزیم سیکلوفیلین A به عنوان یک پپتیدیل پرولیل ایزومراز در سلول¬های SH-SY5Y تیمارشده با اکادائیک اسید4000930استاد راهنما 2 1401/01/161403/01/06در دست اجرا
122مطالعه همگروهی جمعیتی بیماریهای غیرواگیر در شهرستان روانسر (فاز پیگیری سال پنجم و ششم)4010250مشاور 1400/07/011401/12/26در دست اجرا
123بررسی ارتباط واریانت های ژنهای (rs6577555) miR-34a و FOXO1 (rs4325426) با استرس اکسیداتیو و خطر ابتلا به پره اکلامپسی4010329استاد راهنما 1401/06/021402/06/02در دست اجرا
124بررسی اثر فشار خون بر روی پیشرفت بیماری، بازسازی سیستم ایمنی و چگونگی اثر آن بر بروز عوارض کبدی و کلیوی در بیماران HIV/AIDS4010330استاد راهنما 1401/06/021402/06/02در دست اجرا
125بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد انجمادی لینالول و لینالیل‌استات نانوکپسوله شده به صورت لیپید هسته‌ای (SLN) بر پارامتر‌های تولید‌مثلی، میزان قطعه قطعه شدن DNA، سطح داخل و خارج سلولی ROSو مسیرهای مکانیسمی استرس اکسیداتیو در اسپرم موش سوری4010343استاد راهنما 2 1401/06/071403/06/07در دست اجرا
126بررسی شیوع بیماری های رفتاری (ایدز، هپاتیت B و C) در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان فارابی در سالهای 1396-14004010352استاد راهنما 1401/06/091402/06/09در دست اجرا
127بررسی ارتباط واریانت های تک نوکلئوتیدی مسیر پیام رسانی کلسیم (rs1801253 در ژن ADRB1، rs6108168 در ژن PLCB1 و rs17249754 در ژن ATP2B1) در ایجاد استعداد ابتلا به بیماری پرفشاری خون در کرمانشاه4010397استاد مشاور 1401/06/291402/06/29در دست اجرا

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه تاریخ انتشار دوره (Volum) شماره ضریب تاثیر کد طرح های مرتبط
1Co-existence of fatty acids changes in aorta artery and adipose tissue; comparison between CAD and non CAD patients.29medline2009/02/01 21.432
2Factor V G1691A, prothrombin G20210A and methylenetetrahydrofolate reductase polymorphism C677T are not associated with coronary artery disease and type 2 diabetes mellitus in western Iran.Factor V G1691A, prothrombin G20210A and methylenetetrahydrofolate reductase polymorphism C677T are not associated with coronary artery disease and type 2 diabetes mellitus in western Iran.50ISI2009/07/20 1.398 95273, 980001, 980358
3Prevalence of glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency among schoolboys in Kermanshah, Islamic Republic of Iran.53medline2008/06/14 4 96201, 96430, 97142, 97134, 97848, 97937, 980481, 990177
4Haplotype analysis of beta thalassemia patients in Western Iran.54ISI2009/04/01 22.678
5Prevalence of iron deficiency anemia among adolescent schoolgirls from Kermanshah, Western Iran.55medline2008/11/13 6
6Serum butyrylcholinesterase activity and phenotype associations with lipid profile in stroke patients.56medline2009/03/01 32.331
7Molecular and hematologic analysis of hemoglobin Q-Iran and hemoglobin Setif in Iranian families.57medline2008/06/01 4
8Association between enzymatic and non-enzymatic antioxidant defense mechanism with apolipoprotein E genotypes in Alzheimer disease.58ISI2008/08/01 122.359
9Frequencies of apolipoprotein E polymorphism in a healthy Kurdish population from Kermanshah, Iran.59medline2007/10/01 5
10Prevalence of thrombotic risk factors among beta-thalassemia patients from Western Iran.60ISI2008/01/01 1.155
11Butyrylcholinesterase K variants increase the risk of coronary artery disease in the population of western Iran.61medline2008/01/01
12An Iranian child with HbQ-Iran [alpha75 (EF4) Asp-->His]/-alpha3.7 kb/IVSII.1 G-->A: first report.62medline2007/10/01 9
13Prevalence of factor V Leiden (G1691A) and prothrombin (G20210A) among Kurdish population from Western Iran.63medline2008/06/01 3
14The presence of apolipoprotein epsilon4 and epsilon2 alleles augments the risk of coronary artery disease in type 2 diabetic patients.64medline2007/10/01 15
15Thrombophilic mutations among Southern Iranian patients with sickle cell disease: high prevalence of factor V Leiden.65medline2008/06/01 3
16Infant with concomitant presence of hernia/hydrocele and primary paratesticular neuroblastoma: a diagnostic and therapeutic challenge.66ISI2009/05/01 51.176
17Determination of butyrylcholinesterase (BChE) phenotypes to predict the risk of prolonged apnea in persons receiving succinylcholine in the healthy population of western Iran.89medline2007/06/01 9
18Association between apolipoprotein E polymorphism and serum lipid and apolipoprotein levels with Alzheimer's disease.90medline 90014
19Molecular characterization of glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency in the Kurdish population of Western Iran.91medline 2
20Hb D-Punjab [beta 121 (GH4) Glu-->Gln]/beta0-thalassemia [IVSII.1(G-->A)] in two cases from an Iranian family: first report.92medline 4
21The beta-globin gene haplotypes associated with Hb D-Los Angeles [beta121(GH4)Glu --> Gln] in Western Iran.93medline 1
22Plasma lipids in Iranians with sickle cell disease: hypocholesterolemia in sickle cell anemia and increase of HDL-cholesterol in sickle cell trait.94medline 1
23پلی مورفیسم XmnI در ناحیه 5 ژن GY ,وارتباط ان با میزان HbF , ونسبت GY بهAY در بیماران بتا تالاسمی مازور و اینتر مدیا در کرمانشاه -ع451index copernicus1386/12/01 4
24ENZYMATIC AND NON-ENZYMATIC ANTIOXIDANT DEFENSES IN ALZAHEIMERS DISEASE523Chemical Abstract1387/01/01 1
25Association between enzymatic and non-enzymatic antioxidant defense mechanism with apolipoprotin E genotypes in Alzheimir disease -ع887ISI2008/05/15 2.07
26Butyryicholinesterase K variants increase the risk of coronary artery disease in the population of western iran -ع889ISI2008/04/01 21.23 96548, 97438, 980737, 980170, 990743, 990277
27Haplotype analysis of beta thalassemia patients in western iran -ع903ISI2009/03/01 22.55
28Thrombophilic mutations among southern iranian patients with sickle cell disease: high prevalence of factor V Leiden-ع915ISI2008/06/01 31.43
29Serum butyrylcholinesterase activity and phenotype association with lipid profile in stroke patients -ع917ISI2009/02/01 32.07
30prevalence of thrombotic rick factors among B-thalassemia patients from western iran-ع925ISI2008/12/01 31.43
31prevalence of factor V leiden (G1691A) and prothrombin (G20210A)among kurdish population from western iran926ISI2008/06/01 251.43
32prevalence of iron deficiency anemia among adolescent school girls from kermanshah western iran-ع928ISI2008/12/01 61.46
33Molecular and Hematologic Analysis of Hemoglobin Q-Iran and Hemoglobin Setif in Iranian Families-ع948ISI2008/07/01 4
34prevalence of iron deficiency anemia among adolescent schoolgirls from kermansha western iran -ع951Index Medicus2008/12/01 6
35prevalence of glucose- 6 phosphate dehydrogenase deficiency among schoolboys in kermanshah islamic republic of iran -ع959medline2008/07/01 4 95193, 95194, 95215, 980286, 96695
36Level of Hemoglobin F and GY Gene expression in sickle cell disease and their Association with haplotype and xmnl polymorphic site in south of iran -ع966Embase2007/12/01 4
37Association between enzymatic and non- enzymatic antioxidant defense with alzheimer disease -ع973Embase 2
38 The Prevalence of Factor V Leiden, Prothrombin G20210A and Methylenetetrahydrofolate Reductase Polymorphism C677T among G6PD Deficient Individuals from Western Iran985ISI 81.75
39The Xmnl polymorphic site 5 to the G y gene and its correlation to the Gy : Ay ratio,ago at first blood transfusion and clinical features in B- Thalassemia patients from western Iran1195ISI 1.75
40Abnormal hemoglobins among Kurdish population of Western Iran : hematological and molecular features1200ISI 1.75
41Detection of responsible mutations for beta thalassemia in the kermanshah province of Iran using PCR – based techniques1201ISI 1.75
42Butyrylcholinesterase K variant and the APOE-epsilon4 allele work in synergy to increase the risk of coronary artery disease especially in diabetic patients1285ISI 2.038
43Association between apolipoprotein 4 allele , factor V Leiden, and plasma lipid and lipoprotein levels with sickle cell disease in southern Iran1566ISI 2.038
44The frequency of factor V Leiden mutation ,A CE gene polymorphism, serum ACE activity and response to ACE inhibitor and angiotensin II receptor antagonist drugs in Iranians type II diabetic patients with microalbuminuria1577ISI 2.038
45Cerebral Venous and Sinus Thrombosis and Thrombophilic Mutations in Western Iran : Association With Factor V Leiden1601ISI 1.351
46Synergistic effects of the MTHFR C677T and A1298C polymorphisms on the increased risk of micro-and macro - albuminuria and progression of diabetic nephropathy among Iranians with type 2 diabetes mellitus1605ISI 2.019
47The angiotensin converting enzyme D allele is an independent risk factor for early onset coronary artery disease1607ISI 2.019 95119
48Deep venous thrombosis and thrombophilic mutations in western Iran : association with factor V Leiden1626ISI 1.246
49بررسی پلی مورفیسم Asp 298 Glu ژن نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیالی و ارتباط آن با بیماری عروق کرونر قلب(CAD) و دیابت نوع II با و بدون CAD در کرمانشاه2112index copernicus
50ACE gene polymorphism and serum ACE activity in iranians type II diabetic with macroalbuminuria2113ISI 1.896
51Thymidilate synthase and methionine synthase polymorphisms in children with acute lymphoblastic leukemia in western iran2133Embase
52Interaction of eNOS polymorphism with MTHFT variants increase the risk of diabetic nephropathy and its progression in type 2 diabetes mellitus patients2137ISI 1.896
53Plasma lipids and lipoproteins in children and young adults with major beta-thalassemia from western iran : influence of genotype2138ISI 2.038
54Rapid separation of human dlobin chains normal and thalassemia patients by RP-HPLC2140ISI 2.038
55THE ASSOCIATION BETWEEN GSTT1,M1,AND P1 POLYMORPHISMS WITH CORONARY ARTERY DISEASE IN WESTERN IRAN2231ISI 1.896
56protein c and s deficiency in deep vein thrombosis ...2421scopus
57association between cholesteryl ester transfer...2428ISI 0.879
58matrix metlloproteinas-9 functional promoter ...2445ISI 2.038
59thrombophilic mutations and susceptibility to preeclapmsia in western iran2582ISI 1.539
60sickle cell disease and venous thromboembolism2611pubmed
61association of endothelial nitric oxide synthase gene variant (g894t) with coronary artery disease in western iran2612ISI 0.992 87004
62concomitant presence of endothelial nitric oxide 894t and angiotensin ll-converting enzyme d alleles are ...2616ISI 1.172
63thymidylate synthase and methionine synthase polymorphisms are not associated with susceptibility to childhood acute ...2705ISI 1.875 87050
64synergism between paraoxonase arg 192 and the angiotensin converting enzyme d allele is associated with severity of coronary artery disase2708ISI 1.875
65lack of association between mthfr c677t and a1298c polymorphisms and risk of childhood acute lymphoblastic leukemia in the kurdish population from western iran 2940ISI 0.879 88011
66interaction of mthfr 1298c with ace d allele augments the risk of diabetic nephropathy in western iran2970ISI 2.159 87082, 87083
67paraoxonase arg 192 allele is an independent risk factor for three-vessel stenosis of coronary artery disease3034ISI 1.875
68frequency of hereditary coagulation risk factors in deep vein thrombosis patients referred to iranian blood transfusion organization kermanshah3080scopus
69matrix metalloproteinase-2 functional promoter polymorphism G1575A is associated circulatory MMP-2 levels and increased risk ...3090ISI 2.6 89046
70بررسی ارتباط بین واریانت های ژن های آنزیم مبدل آنژیوتانسین و متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز در بیماران دیابتی تیپ 23234ایندکس شده3
71nphp4 variants are associated with pieiotropic heart malformations3255ISI 9.504
72ACE insertion /deletion (I/D) polymorphism and diabetic ne-phropathy3371index copernicus
73apolipoprotein e genotypes lipid peroxidation and antioxidant status among mild and severe preeclamptic ...3373ISI 1.52
74interaction of thymidylate synthase polymorphism with MTHFR variants modify the risk of childhood acute lymphoblastic leukemia3457Chemical Abstract 88011
75strong interaction between t allele of endothelial nitric oxide synthase with b1 allele of cholesteryl ester transfer protein taqlb highly elevates the risk of coronary ...3458pubmed 87004
76mthfr c677t and enos g894t variants in preeclamptic women: contribution to lipid peroxidation and oxidative stress3600ISI 2.076
77paraoxonase 1 (pon1) 55 polymorphism lipid profiles and psoriasis3602ISI 3.666 89070
78mmp-9(-1562c:t) polymorphism as a biomarker of susceptibility to severe pre-eclampsia3724ISI 2.63 90035
79association of factor v leiden mutation with pediatric acute lymphoblastic leukemia in kermanshah province 3823scopus 90226
80clinical features and types of von willebrand disease in women with menorrhagia referred to hematology clinic of kermanshah3846pubmed 7
81preeclampsia and angiotensin converting enzyme (ace)i/d and angiotensin ii type-i receptor (atir) aii66c polymorphisms: association with ace i/d polymorphism3892ISI 142.439 89021
82enos 4a/b polymorphism and its interactionwith enos g894t variants in type 2 diabetes mellitus: modifying the risk of diabetic nephropathy3893ISI 341.642 91208, 91246
83paraoxonase(pon1)55polymorphism and association with systemic lupus erythematosus4267ISI 120.653 90064
84genetic epidemiology hematological and clinical features of hemoglobinopathies in iran 4298ISI 20132.88
85butyrylcholinesterase (bche) activity is associated with the risk of preeclampsia: influence on lipid and lipoprotein metabolism and oxidative stress4479ISI 20131.518 92188
86prothrombin g20210a mutation is not a risk factor for pediatric acute lymphoblastic leukemia in western iran4622ایندکس شده3 4
87ارتباط سطوح سرمی هورمون های تیروئیدی و هورمون محرک غده تیروئید با اجزای پروفایل لیپیدی سرم4678ایندکس شده3 17
88endothelial nitric oxide synthase (enos)4a/b and g894t polymorphisms and susceptibility to preeclampsia4812pubmed 14 91232
89at2r-1332 g: a polymorphism and its interaction with at1r 1166 a:c ace i/d and mmp-9-1562 c:t polymorphisms:risk factors for susceptibility to preeclampsia4898ISI 5382.196 90252
90the prevalence of anemia and hemoglobinopathies in the hematologic clinics of the kermanshah province western iran 5096pubmed 8 91312
91hemospermia: long-term outcome in 165 patients 5358ISI 1.511
92synergistic effects of buche non-uu phenotype and paraoxonase (pon1) 55m allele on the risk of systemic lupus erythematosus: influence on lipid and lipoprotein metabolism and oxidative stress preliminary5396ISI 2.783
93synergistic effects of angiotensinogen -217 g-a and t704c (m235t) variants on the risk of severe preeclampsia 5425ISI 2.286 90267
94The MMP-2 -735 C Allele is a Risk Factor for Susceptibility to Breast Cancer5479ISI 1.5 92396
95association of matrix metalloproteinase-7a-181g variants with the risk of multiple sclerosis 5827ISI 1.132 91401
96methlentetrahydrofolatereductase (rs1801133) polymorphism and psoriasis: contribution to oxidative stress lipid peroxidation and correlation with vascular adhesion protein 1 preliminary report5829ISI 3.105 91095
97serum butyrylcholinesterase activity and phenotype associations with lipid profile during various phases of menstrual cycle in young healthy women with regular menses a preliminary report 5868pubmed 91164
98a systematic review of the role of renin angiotensin aldosterone system genes in diabetes mellitus diabetic retinopathy and diabetic neuropathy5943ISI1393/08/01 110.608 92109, 92350
99matrix metalloproteinase -7 a-181g and its interaction with matrix metalloproteinase-9 c-1562t polymorphism in preeclamptic patients: association with malondialdehyde level and severe preeclampsia 5944ISI 1.279 92200
100association between butyrylcholinesterase activity and phenotypes paraoxonase192 rs662 gene polymorphism and their enzymatic activity with severity of rheumatoid arthritis: correlation with systemic inflammatory markers and oxidative stress preliminary report5995ISI 2.229 90284
101the serotonin transporter (5-httlpr) but not serotonin receptor (5-ht2c cys23ser) variant is associated with bipolar i disorder in kurdish population from western iran 6040ISI 2.055 91397
102cancer notification at a referral hospital of kermanshah western iran (2006-2009)6046ISI 1.5 91409
103manganese superoxide dismutase (mnsod val-9ala) gene polymorphism and susceptibility to gastric cancer 6096ISI 1.5 91265
104matrix metalloproteinase-9-1562t allele and its combionation with mmp-2-735 c allele are risk factors for breast cancer 6175ISI 1.5 93082, 93083
105The Association Between Matrix Metalloproteinase-7 A-181G Polymorphism and the Risk of Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis in Iranian Kurdish Patients from Kermanshah6365علمی پژوهشی1393/12/01 10.0
106Matrix metalloproteinase 9 polymorphisms and systemic lupus erythematosus: correlation with systemic inflammatory markers and oxidative stress6494ISI1394/02/01 2.48
107AT1R A1166C variants in patients with type 2 diabetes mellitus and diabetic nephropathy6818pubmed1394/04/25DOI: 10.12860/jnp.2015.143 94050
108Angiotensin converting enzyme insertion deletion (I/D) (rs4646994) and Vegf polymorphism (+405G/C; rs2010963) in type II diabetic patients: Association with the risk of coronary artery disease7261ISI1394/06/01DOI: 10.1177/1470320313497819 jra.sagepub.com32.4 94140
109MMP-7 A-181G Polymorphism in Breast Cancer Patients from Western Iran7632ISI1394/09/11DOI: 10.1159/00044223160.627
110Association of the hypermethylation status of PTEN tumor suppressor gene with the risk of breast cancer among Kurdish population from Western Iran7750ISI1395/03/12DOI 10.1007/s13277-015-4731-162.926
111Evaluation of beta-casein locus for detection of A1 and A2 alleles frequency using allele specific PCR in native cattle of Kermanshah, Iran7751scopus1394/09/10 2 92187
112Evaluation of MMP-7 A-181G and MMP-2 C-735T polymorphisms in healthy population from western Iran8026ISI1394/11/15doi: 10.14715/cmb/2016.62.2.421.234 93504
113The Role of Renin Angiotensin Aldosterone System Genes in Diabetic Nephropathy8258ISI1395/01/15doi: 10.1016/j.jcjd.2015.08.01622.0 93505
114Functional Promoter Polymorphisms of MMP-2 C-735T and MMP-9 C-1562T and Their Synergism with MMP-7 A-181G in Multiple Sclerosis8783ISI1395/05/1110.1080/08820139.2016.118030361.78 94318
115The T allele of MTHFR c.C677T and its synergism with G (Val 158) allele of COMT c.G472A polymorphism are associated with the risk of bipolar I disorder9200ISI1395/06/1110.1089/gtmb.2016.006191.297 93488
116Chitotriosidase Activity and Gene Polymorphism in Iranian Patients with Gaucher Disease and Sibling Carriers9325pubmed1395/07/10-4
117Effect of Acetylcholinesterase and Butyrylcholinesterase on Intrauterine Insemination, Contribution to Inflammations, Oxidative Stress and Antioxidant Status; A Preliminary Report9435pubmed1395/06/11J Reprod Infertil. 2016;17(3):157-1623 89160
118Allele specific-PCR and melting curve analysis showed relatively high frequency of β-casein gene A1 allele in Iranian Holstein, Simmental and native cows9541ISI1395/09/11 120.605
119Association between GSTM1, GSTT1, and GSTP1 variants and the risk of end stage renal disease9600ISI1395/09/11http://dx.doi.org/10.1080/0886022X.2016.121405490.875 91108
120Angiotensin II type 1 receptor A1166C (rs5186) gene polymorphism increased risk and severity of psoriasis, contribution to oxidative stress, antioxidant statues, lipid peroxidation and correlation with vascular adhesion protein 1, preliminary report9601ISI1395/05/11 83.029
121Association between the cytotoxic T-lymphocyte antigen-4 mutations and the susceptibility to systemic lupus erythematosus; Contribution markers of inflammation and oxidative stress9614ISI1395/07/1010.14715/cmb/2016.62.12.10620.605 94214
122Functional promoter polymorphism of matrix metalloproteinase (MMP)-3 5A/6A and its interaction with MMP-7 A-181G polymorphism in multiple sclerosis9632scopus1395/09/26-2 93522
123Diabetic Nephropathy: Pathogenesis and Management9782ISC1395/07/10 3 94304
124Brain-Derived Neurotrophic Factor Val66Met Polymorphism and Its Synergism with L/S Polymorphism in the Promoter Region of Serotonin Transporter in Bipolar I Disorder Patients in Western Iran9830pubmed1395/10/11doi: 10.17795/ijpbs-51734 94275
125ACE I/D and MMP-7 A-181G variants and risk of end stage renal disease10442ISI1395/12/30PMID: 284470481 96032
126Modulation of oxidative and glycolytic skeletal muscle fibers Na+/H+ exchanger1 (NHE1) and Na+/HCO3- co-transporter1 (NBC1) genes and proteins expression in type 2 diabetic rat (Streptozotocin + high fat diet) following long term endurance training10584ISI1396/02/30 50.92 96031
127MMP-8 C-799T and MMP-8 C+17G polymorphisms in mild and severe preeclampsia: Association between MMP-8 C-799T with susceptibility to severe preeclampsia10749ISI1396/12/10 21.162 980970
128Sex steroid hormones and sex hormone binding globulin levels, CYP17 MSP AI (−34 T:C) and CYP19 codon 39 (Trp:Arg) variants in children with developmental stuttering10939ISI1396/09/10 2.439 96078
129Cytotoxic T-lymphocyte Associated Antigen-4 (CTLA-4) Polymorphism, Cancer, and Autoimmune Diseases11000ISI1396/09/10 4 94214
130Genetic Variants of Pre-microRNAs A-499G(rs3746444) and T-196a2C(rs11614913) with Ulcerative Colitis (UC) and Investigated with Thiopurine-S-Methyltransferase (TPMT) Activity11001ISI1396/07/09 100.84 96120
131Matrix metalloproteinase-9 and MMP-2 functional promoter polymorphisms and end-stage renal disease in dialysis patients: Correlation with oxidative stress marker11120ISI1396/05/10 40.0 92284
132The GPX1 Pro198Leu polymorphism in gastric cancer patients with and without Helicobacter pylori infection11152ISI1396/08/10 110.566 94280
133PPAR gamma Pro12Ala and C161T polymorphisms in patients with acne vulgaris: Contribution to lipid and lipoprotein profile11153ISI1396/12/10 11.364
134Angiotensin type 1 receptor A1166C polymorphism and systemic lupus erythematosus: correlation with cellular immunity and oxidative stress markers H11154ISI1396/09/11 142.454
135Methylenetetrahydrofolate Reductase (MTHFR) C677T and A1298C Variants, Folate Intake, and Susceptibility to Breast Cancer11542ISI1396/08/10 11
136Matrix metalloproteinase-2 C-735T and its interaction with matrix metalloproteinase-7 A-181G polymorphism are associated with the risk of preeclampsia: influence on total antioxidant capacity and blood pressure11693ISI1397/01/12 30.629
137Association of the CYP17 MSP AI (T-34C) and CYP19 codon 39 (Trp/Arg) polymorphisms with susceptibility to acne vulgaris11702ISI1396/12/10 21.589 96074
138Chemerin rs17173608 and vaspin rs2236242 gene variants on the risk of end stage renal disease (ESRD) and correlation with plasma malondialdehyde (MDA) level11859ISI1397/01/12 10.79 95422
139Synergism between apolipoprotein E AE4 allele and paraoxonase (PON1) 55-M allele is associated with risk of systemic lupus erythematosus11887ISI1397/01/12 42.365 95422
140The Association of PPAR gamma Pro12Ala and C161T Polymorphisms with Polycystic Ovary Syndrome and Their Influence on Lipid and Lipoprotein Profiles11914ISI1397/06/10 20.471
141Relationship between serum homovanillic acid, DRD2 C957T (rs6277), and hDAT A559V (rs28364997) polymorphisms and developmental stuttering12570ISI1397/09/10 1.696 97669
142Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201712899ISI1397/08/10 53.254
143Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for 359 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201712902ISI1397/08/10 1015953.254
144Sleep Architecture and Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Activity in Paradoxical and Psychophysiological Insomnia13020ISI1397/09/10 6
145Effects of Resveratrol on FOXO1 and FOXO3a Genes Expression in Adipose Tissue, Serum Insulin, Insulin Resistance and Serum SOD Activity in Type 2 Diabetic Rats13184ISI1397/06/10 3
146Cytochrome P450 (CYP450,2D6*A), N-Acetyltransferase-2 (NAT2*7, A) and Multidrug Resistance 1 (MDR1 3435 T) Alleles Collectively Increase Risk of Ulcerative Colitis13232ISI1397/08/10 111.254
147Interaction of long noncodingRNAMEG3 with miRNAs:A reciprocal regulation13292ISI1397/12/10 32.959
148The Prevalence of Hemoglobinopathies in Reference Laboratory of Kermanshah, Western Iran13293ISI1397/11/10 21.053
149Association between the −11377 C/G and −11391 G/A polymorphisms of adiponectin gene and adiponectin levels with susceptibility to type 1 and type 2 diabetes mellitus in population from the west of Iran, correlation with lipid profile13402ISI1397/12/10 32.959 97001
150New insight into the role of long non-coding RNAs in the pathogenesis of preeclampsia13415ISI1397/11/10 11.257
151NOTCH1, SF3B1, MDM2 and MYD88 mutations in patients with chronic lymphocytic leukemia13416ISI1398/01/12 41.664
152The effect of VDR gene polymorphisms and vitamin D level on blood pressure, risk of preeclampsia, gestational age, and body mass index13421ISI1398/01/12 2.959 96500
153MTHFR C677T Polymorphism Is Associated with the Risk of Breast Cancer Among Kurdish Population from Western Iran13582ISI1397/12/10 3
154Association between activity and genotypes of paraoxonase1 L55M (rs854560) increases the disease activity of rheumatoid arthritis through oxidative stress13662ISI1397/11/12 11.889 97001
155Promoter Methylation Status of the Retinoic Acid Receptor-Beta 2 Gene in Breast Cancer Patients: A Case Control Study and Systematic Review13744ISI1398/01/12 142.028
156The CYP17 MSP AI (T-34C) and CYP19A1 (Trp39Arg) variants in polycystic ovary syndrome: A case-control study13788ISI1397/12/10 3 96500
157Antioxidant activities of α‑lipoic acid free and nano‑capsule inhibit the growth of Ehrlich carcinoma14126ISI1398/09/10 62.107
158Vitamin D-binding protein and vitamin D receptor genotypes and 25-hydroxyvitamin D levels are associated with development of aortic and mitral valve calcification and coronary artery diseases14294ISI1398/07/09 452.107
159Mapping 123 million neonatal, infant and child deaths between 2000 and 201714369ISI1398/07/09 43.07
160Association between CYP19A14426ISI1398/03/11 2 96074
161Oxidative Stress Parameters, Trace Elements, and Lipid Profile in Iranian Patients with Gaucher Disease14806ISI1398/10/11 1932.431 96279
162CYP24A1 genetic variants in the vitamin D metabolic pathway are involved in the outcomes of hepatitis C virus infection among high-risk Chinese population14876ISI1398/11/12 3.538
163The Insulin-like Growth Factor-1 (G>A) and 5,10-methylenetetrahydrofolate Reductase (C677T) Gene Variants and the Serum Levels of Insulin-like Growth Factor-1, Insulin, and Homeostasis Model Assessment in Patients with Acne Vulgaris14913pubmed1398/10/11 1 94280
164Hemoglobinopathies in Iran: An Updated Review15148pubmed1399/01/13 2
165Comment on “Association between Interleukin-32 and Interleukin-17A Single Nucleotide Polymorphisms and Serum Levels with Polycystic Ovary Syndrome15440ISI1399/03/12 31.109
166Circulating CYTOR as a Potential Biomarker in Breast Cancer15790ISI1398/12/12 1 95680
167Blood coagulation parameters in patients with severe COVID-19 from Kermanshah Province, Islamic Republic of Iran15925ISI1399/06/27 90.678 990097
168Establishing hematological reference intervals in healthy adults: Ravansar non‐communicable disease cohort study, Iran16018ISI1399/09/11 2.141 92472
169Leukocytosis and alteration of hemoglobin level in patients with severe COVID-19: Association of leukocytosis with mortality16090pubmed1399/09/11 4
170A case‐control study on the SNP309T → G and 40‐bp Del1518 of the MDM2 gene and a systematic review for MDM2 polymorphisms in the patients with breast cancer16175ISI1399/09/11 341.54 97265
171Gene variants and haplotypes of Vitamin D biosynthesis, transport, and function in preeclampsia16298ISI1399/11/10 11.787
172Chitosan/tripolyphosphate nanoparticles in active and passive microchannels16299ISI1399/11/10 1 96508
173The clinical signifcance of circulating DSCAM‑AS1 in patients with ER‑positive breast cancer and construction of its competitive endogenous RNA network16325ISI1399/08/01 101.402 95680
174Epidemiological features of HIV/AIDS in the Middle East and North Africa from 1990 to 201716338ISI1399/11/1210.1177/0956462420960632 1.406 980327
175Variants of Genes Involved in Metabolism of Folate Among Patients with Breast Cancer: Association of TYMS3R Allele with Susceptibility to Breast Cancer and Metastasis16416pubmed1399/12/01 1 94275
176Co-encapsulation of tertinoin and resveratrol by solid lipid nanocarrier (SLN) improves mice in vitro matured oocyte/ morula-compact stage embryo development16668ISI1400/06/12https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2021.05.007 2.74 97017
177A systematic review and meta-analysis of the DNA methylation in colorectal cancer among Iranian population16725ISI1400/03/12https://doi.org/10.1016/j.genrep.2021.101080
178Sickle cell disease andCOVID-19: Susceptibility and severity16835ISI1400/05/1210.1002/pbc.2907583.167
179Liver Enzymes and Their Association with Some Cardiometabolic Diseases: Evidence from a Large Kurdish Cohort16842ISI1400/03/19 3.411 92472
180p53 p.Pro72Arg (rs1042522) and Mouse Double Minute 2 (MDM2) Single-Nucleotide Polymorphism (SNP) 309 Variants and Their Interaction in chronic Lymphocytic Leukemia(CLL): A Survey in CLL Patients from Western Iran16870pubmed1400/04/15 15 96032
181The role of caveolin-1 and endothelial nitric oxide synthase polymorphisms in susceptibility to prostate cancer16894ISI1400/06/12DOI: 10.1111/iep.1239400 94430
182Efficacy and safety of sofosbuvir/velpatasvir versus the standard of care in adults hospitalized with COVID-19: a single-centre, randomized controlled trial16902ISI1400/04/1210.1093/jac/dkab152 5.79 990097
183Association between RBC Indices, Anemia, and Obesity-Related Diseases Affected by Body Mass Index in Iranian Kurdish Population: Results from a Cohort Study in Western Iran17024ISI1400/06/13https://doi.org/10.1155/2021/9965728 3.257 980328
184Analysis of glucocerebrosidase (GBA) gene mutations in Iranian patients with Gaucher disease17070ISI1400/05/15doi: 10.22037/ijcn.v15i4.2383415
185Vitamin D level, lipid profile, and vitamin D receptor and transporter gene variants in sickle cell disease patients from Kurdistan of Iraq17118ISI1400/06/01 2.352 990388
186Modulation of Fibroblast Growth Factor-21 and βklotho Proteins Expression in Type 2 Diabetic Women with Non-alcoholic Fatty Liver Disease Following Endurance and Strength Training17207ISI1400/04/31 70.66
187COVID-19 and renin angiotensin aldosterone system: Pathogenesis and therapy17329pubmed1400/09/12DOI: 10.1002/hsr2.440
188Aberrant expression profile of miR-32, miR-98 and miR-374 in chronic lymphocytic leukemia17426ISI1400/09/12 3.156 97134
189Oxidative stress parameters and keap 1 variants in T2DM: Association with T2DM, diabetic neuropathy, diabetic retinopathy, and obesity17506ISI1400/10/26https://doi.org/10.1002/jcla.2416312.352 3006694
190Thalassemia and COVID-19: Susceptibility and Severity17543ISI1400/09/1210.5812/ijp.11978960.364
191A review on convective heat transfer enhancement using ultrasound17649ISI1400/11/13DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2022.118273 5.295 990671
192Demographics, clinical characteristics, and outcomes of 27,256 hospitalized COVID-19 patients in Kermanshah Province, Iran: a retrospective one-year cohort study17737ISI1401/05/14 3.667
193COVID-19 and psoriasis: biologic treatment and challenges17762ISI1401/03/16 23.359
194Association of Keap1 (rs11085735) polymorphism and lncRNA MEG3 hypermethylation status with the risk of preeclampsia17815ISI1400/12/29https://doi.org/10.1186/s43042-022-00251-7370.0 990233
195Pregnancy, preeclampsia, and COVID-19: susceptibility and mechanisms: R review study17974ISI1401/01/3110.22074/IJFS.2022.539768.11942
196New inflammatory biomarkers (lymphocyte and monocyte percentage to high-density lipoprotein cholesterol ratio and lymphocyte to monocyte percentage ratio) and their association18052ISI1401/01/14 2.275

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1Butyrylcholinesterase-k variant & APOE-E4 allele work in synergy to increase risk of coronary artery disease14certificate of attendance استرالیاپوستر2009
2Prevalence of iron deficiency anemia among adolescent schoolgirls from Kermanshah, Western Iran.52 international congress of biochemistry and molecular biology tehran iranتهران 2008
3V-leiden & prothrombin G20210 mutatios among Iranian patients with sickle cell disease68ٍآEHA 2007 پوستر2007
4Factor V G1691A & prothrombin G20210A in angiographically documented coronary artery disease patients with & without type 2 diabetes mellitus69EHA 2007 پوستر2007
5Prevalence of factor V leiden (G1691A) & prothrombin (G20210A) among healthy population from western Iran70EHA 2007 پوستر2007
6Haplotypes linked to the HB D punjab [Beta 121 (GH4) Glu:Gln]in western Iran11010th congress of European hematology association پوستر2005
7Haplotypes linked to the BETA sgene in sickle cell128EHA 2004 پوستر2004
8XMN I site polymorphism 5 to GAMA G in sickle cell129EHA 2004 پوستر2004
9Molecular characterization of dehydrogenase deficiency inwestern IRAN173کنگره ی هماتولوژی اروپاییآمستردامپوستر2006
10The study of association leiden between factor V Mutation and G6PD deficiency in men1023اولین کنگره علمی پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجوییشهر کردپوستر1388
11An iranian child with hbq-iran la75(ef4) Asp :his l/ac.7kb/ivsh.1G A:FIRST report1036نهمین کنگره بیوشیمی ودومین کنگره بین المللی بیوشیمی بیولوژی ملکولارشیرازپوستر2007
12Association of xmni polymorphism in GYration Bthalassemia magor and intermedia patients from kermanshah1037نهمین کنگره بیوشیمی ودومین کنگره بین المللی بیوشیمی بیولوژی ملکولارشیرازپوستر2007
13prevalence of factory v leiden (G1691A)and prothrombin(g20210A)mutation among kurdish population from western iran1038نهمین کنگره بیوشیمی ودومین کنگره بین المللی بیوشیمی بیولوژی ملکولارشیرازپوستر2007
14T1, M1 and p1 polymorphism pf glutathione s-transferase gene and diabetes mellitus risk in kermanshah1039بیو شیمی وبیولوژی مولکولارشیرازپوستر2007
15Butyrylcholinesterase K variants increase the risk of coronary artery disease in the population of western iran1040نهمین کنگره بیوشیمی ودومین کنگره بین المللی بیوشیمی بیولوژی ملکولارشیرازپوستر2007
16Plasma lipids in iranians with sickle cell disease:hypocholesterolemia in sickle cell anemia and increase of hdl- cholesterol in sickle cell trait1048نهمین کنگره بیوشیمی ودومین کنگره بین المللی بیوشیمی بیولوژی ملکولارشیرازسخنرانی2007
17thalassemic mutations in southern iran1130سیزدهمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشورعلوم پزشکی تبریزپوستر2007
18A Study of fvleiden G1691 A Prothrombin G20210 A and in MTHFR c677T genotypes polymorphisms in patients with CVST1143در سومین کنگره بیوشمی و بیولوژی ملکولی و دهمین کنگره سراسری بیوش?م? تهرانسخنرانی1388
19Prevalence of Iron deficiency anemia among adolescent schoolgirls from Kermanshah western Iran1144در سوم?ن کنگره ب?وشم? و ب?ولوژ? ملکول? و دهم?ن کنگره سراسر? ب?وش?م? تهرانپوستر1388
20- Prevalence of factor v leaden prothrombin G20210 A and MTHFR C677 T mutations in deep venous thrombosis Patients from western Iran11453International congress of biochemistry and molecular biology tehran iranتهرانپوستر2009
21Haplotype analysis of beta thalassemia patients in western Iran11463International congress of biochemistry and molecular biology tehran iranتهرانپوستر2009
22Detection of responsible mutations for beta thalassemia in the Kermanshah province of Iran using PCR-based techniques11473International congress of biochemistry and molecular biology tehran iranتهرانپوستر2009
23Serum butyrylcholinesterase activity and phenotype associations with lipid profile in stroke patients11483International congress of biochemistry and molecular biology tehran iranتهرانپوستر2009
24Association between GSTT1, M1 and P1 Polymorphisms with coronary artery disease1184International congress of biochemistry and molecular biology tehran iranتهرانپوستر2009
25Haplotype analysis of thalassemia patients in western iran144014congress of the european hematology association berlin germany آلمانپوستر2009
26Prevalence of factor v leiden prothrombin G20210A and mthfr c677t mutations in deep venous thrombosis patients from western iran144114congress of the european hematology association berlin germanyآلمانپوستر2009
27Association between enzymatic and non - enzymatic antioxidant defense14473International congress of biochemistry and molecular biology tehran iranتهرانپوستر2009
28نقش زنان ایرانی در تولید علم در زمینه های مختلف علوم پزشکی و سلامت1466همایش کشوری سلامت زنانکرمانشاهپوستر1389
29THE CONCOMITANT PRESENCE OF eNOS 894 T AND ACE D ALLELES IS ...2306GRESS OF BIOCHEMISTRY& 4TH INTERNATIONAL CONGRESS OF BIOCHEMISTRY& MOLECULAR BIOLOGYمشهدپوستر2011
30INTERACTION OF eNOS POLYMORPHISM WITH MTHFR VARIANTS INCREASES...2307GRESS OF BIOCHEMISTRY& 4TH INTERNATIONAL CONGRESS OF BIOCHEMISTRY& MOLECULAR BIOLOGYمشهدپوستر2011
31ASSOCIATION OF THROMBOPHILIC MUTATIONS WITH PEDIATRIC ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA IN WESTERN OF IRAN2309GRESS OF BIOCHEMISTRY& 4TH INTERNATIONAL CONGRESS OF BIOCHEMISTRY& MOLECULAR BIOLOGYمشهدپوستر2011
32SYNERGISTIC EFFECTS OF MTHFR C677T AND A1298C VARIANTS ON THE INCREASE RISK OF ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA2310GRESS OF BIOCHEMISTRY& 4TH INTERNATIONAL CONGRESS OF BIOCHEMISTRY& MOLECULAR BIOLOGYمشهدپوستر2011
33THYMIDILATE SYNTHASE AND METHIONINE SYNTHASE POLYMORPHISMS IN ...2311GRESS OF BIOCHEMISTRY& 4TH INTERNATIONAL CONGRESS OF BIOCHEMISTRY& MOLECULAR BIOLOGYمشهدپوستر2011
34ASSOCIATION OF ENDOTHELIAL NITRIC OXIDE SYNTHASE GENE VARIANT (G894T)WITH CORONARY DISEASE IN WESTERN IRAN2312GRESS OF BIOCHEMISTRY& 4TH INTERNATIONAL CONGRESS OF BIOCHEMISTRY& MOLECULAR BIOLOGYمشهدپوستر2011
35ASSOCIATION BETWEEN CHOLESTERYL ESTER TRANSFER PROTEIN taqIB ...2313GRESS OF BIOCHEMISTRY& 4TH INTERNATIONAL CONGRESS OF BIOCHEMISTRY& MOLECULAR BIOLOGYمشهدپوستر2011
36ACE gene polymorphism and serum ACE activity in iranian type II diabetic patients with macroalbuminuria2314GRESS OF BIOCHEMISTRY& 4TH INTERNATIONAL CONGRESS OF BIOCHEMISTRY& MOLECULAR BIOLOGYمشهدسخنرانی2011
37the frequency of factor v leiden mutation . ace gene ...2516چهارمین کنگره بیوشیمی مشهدپوستر1390
38plasma lipids and lipoproteins in children and ...2517چهارمین کنگره بیوشیمیمشهدپوستر1390
39Clinical Features and typics of von willcbrand discase in women with mcnorrhagia rcfcrrcd to hcmatoloy clinic of kermanshah4022مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایرانتهرانپوستر1392
40"The association between MMP-7 (-181 A/G) genotypes with the risk4850علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانپوستر1392
41the association between rs 11568818 polymorphism with the risk of relapsing- remitting multiple sclerosis in iranian pattients4851آزمایشگاه و بالینتهرانپوستر1392
42The 5-HT2C Cys23Ser Variants in Bipolar I Disorder Patients from Western Iran6129هفتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه بالین(بیماری های عفونی) و اولین همایش ویروس شناسی بالینیتهرانپوستر1393
43The Serotonin Transporter polimorphism (5-HTTLPR) is Associated with Biplar I Disorder in Kurdish population from Western Iran6130هفتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه بالین(بیماری های عفونی) و اولین همایش ویروس شناسی بالینیتهرانپوستر1393

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ ماهیت
1هورمون شناسی1051393پزشکی
2بیماری های وراثتی هموگلوبین1911396پزشکی
3نگارش و انتشار مقالات علمی در علوم پزشکی2521399
4فیزیولوژی ورزش و هورمون ها2571398

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه نوع پایان‌نامه تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی رابطه موتاسیون‌های پروترومبین G20210A و متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز C677T با نقص گلوکز 6- فسفات دهیدروژناز (G6PD)880431388 عادی1388/08/301389/02/30
2بررسی ارتباط موتاسیون فاکتورV لیدن (G 1691A) با کمبود گلوکز 6-فسفات و هیدروژناز در مردان880441388 عادی1388/08/301389/02/30
3بررسی مقایسه ای شیوع انواع سرطان در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه از سال 83 تا 88900441390 عادی1390/12/151391/12/15
4بررسی پلی مورفیسم برخی ژنهای موثر در پره اکلامپسی در زنان باردار910061391 عادی1391/03/101392/09/10

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان