صفحه نخست

نمودار فعالیت های پژوهشی زهرا رشیدی


فهرست نمودارها
view chrt
نمودار تعداد طرح های تحقیقاتی تایید شده در هر سال
view chrt
نمودار تعداد طرح های تحقیقاتی بر حسب وضعیت گردش کار
view chrt
نمودار تعداد طرح های تحقیقاتی تایید شده بر حسب وضعیت طرح
view chrt
نمودار تعداد طرح های تحقیقاتی تایید شده بر حسب نوع طرح
view chrt
نمودار تعداد طرح های تحقیقاتی تایید شده بر حسب ماهیت
view chrt
نمودار تعداد طرح های تحقیقاتی تایید شده بر حسب نحوه مشارکت مالی طرح
view chrt
نمودار تعداد طرح های تحقیقاتی تایید شده بر حسب سمت طرح
view chrt
نمودار تعداد مقالات چاپ شده تایید شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی در هر سال
view chrt
نمودار تعداد مقالات چاپ شده تایید شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی بر حسب نوع مقاله
view chrt
نمودار تعداد مقالات چاپ شده تایید شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی بر حسب بالاترین نمایه نامه بین‌المللی
view chrt
نمودار تعداد مقالات چاپ شده تایید شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی بر حسب نوع نشریه
view chrt
نمودار تعداد مقالات چاپ شده تایید شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی بر حسب مشارکت کنندگان در تولید مقاله
view chrt
نمودار تعداد مقالات چاپ شده تایید شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی بر حسب نفر چندم
view chrt
نمودار تعداد مقالات مورد تایید ارائه شده در همایش و کنگره های داخلی و خارجی در هر سال
view chrt
نمودار تعداد مقالات مورد تایید ارائه شده در همایش و کنگره های داخلی و خارجی برحسب نوع کنگره
view chrt
نمودار تعداد مقالات مورد تایید ارائه شده در همایش و کنگره های داخلی و خارجی برحسب نوع ارائه
view chrt
نمودار تعداد مقالات مورد تایید ارائه شده در همایش و کنگره های داخلی و خارجی برحسب نحوه ایندکس شدن مقاله
view chrt
نمودار تعداد مقالات مورد تایید ارائه شده در همایش و کنگره های داخلی و خارجی برحسب نفر چندم

تعداد طرح های تحقیقاتی تایید شده در هر سال


بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

تعداد طرح های تحقیقاتی بر حسب وضعیت گردش کار


بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

تعداد طرح های تحقیقاتی تایید شده بر حسب وضعیت طرح


بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

تعداد طرح های تحقیقاتی تایید شده بر حسب نوع طرح


بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

تعداد طرح های تحقیقاتی تایید شده بر حسب ماهیت


بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

تعداد طرح های تحقیقاتی تایید شده بر حسب نحوه مشارکت مالی طرح


بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

تعداد طرح های تحقیقاتی تایید شده بر حسب سمت طرح


بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

تعداد مقالات چاپ شده تایید شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی در هر سال


بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

تعداد مقالات چاپ شده تایید شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی بر حسب نوع مقاله


بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

تعداد مقالات چاپ شده تایید شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی بر حسب بالاترین نمایه نامه بین‌المللی


بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

تعداد مقالات چاپ شده تایید شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی بر حسب نوع نشریه


بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

تعداد مقالات چاپ شده تایید شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی بر حسب مشارکت کنندگان در تولید مقاله


بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

تعداد مقالات چاپ شده تایید شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی بر حسب نفر چندم


بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

تعداد مقالات مورد تایید ارائه شده در همایش و کنگره های داخلی و خارجی در هر سال


بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

تعداد مقالات مورد تایید ارائه شده در همایش و کنگره های داخلی و خارجی برحسب نوع کنگره


بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

تعداد مقالات مورد تایید ارائه شده در همایش و کنگره های داخلی و خارجی برحسب نوع ارائه


بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

تعداد مقالات مورد تایید ارائه شده در همایش و کنگره های داخلی و خارجی برحسب نحوه ایندکس شدن مقاله


بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

تعداد مقالات مورد تایید ارائه شده در همایش و کنگره های داخلی و خارجی برحسب نفر چندم


بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه